Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký kovář a zámečník
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických a výtvarných podkladech pro výrobu uměleckořemeslných předmětů z kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předložené dokumentaci a číst technické výkresy Praktické předvedení a ústní ověření
b Zařadit předložené uměleckořemeslné předměty z kovů k příslušnému slohovému období, popsat příslušný umělecký sloh a historické souvislosti Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Samostatné zpracování výtvarného záměru pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého zámečnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh a příslušnou technickou dokumentaci zadaného uměleckozámečnického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologický postup a techniku provedení zadaného, resp. navrženého výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého zámečnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit vlastní vytvořený výtvarný návrh a technickou dokumentaci zadaného zámečnického výrobku z hlediska jeho konstrukce a stylu Praktické předvedení a ústní ověření
b Objasnit zvolený technologický postup, způsob provedení jednotlivých technologických operací a jejich návaznost při zhotovování zadaného zámečnického výrobku podle vlastního výtvarného návrhu a technické dokumentace, popsat rizika práce v dílně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování výrobků uměleckého zámečnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky pro zhotovení zadaného zámečnického výrobku podle vlastního návrhu Praktické předvedení
b Zhotovit zadaný zámečnický výrobek podle vlastního výtvarného návrhu a technické dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Povrchové úpravy výrobků uměleckého zámečnictví cínováním, chemickým barvením a nátěrovými barvami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zvolenou povrchovou úpravu na zadaném výrobku Praktické předvedení
b Popsat techniky a postupy provádění povrchových úprav zámečnických výrobků pro použití v interiéru a exteriéru Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování nástrojů pro potřeby uměleckého zámečnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a techniku výroby zadaného nářadí pro provádění uměleckozámečnických prací Praktické předvedení
b Vyrobit zadané nářadí zvoleným technologickým postupem Praktické předvedení
c Upravit vyrobené nářadí tepelným zpracováním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování předmětů tepaných z měděných, mosazných a ocelových plechů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a techniku pro zhotovení kopie předloženého tepaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky pro zhotovení kopie předloženého tepaného výrobku Praktické předvedení
c Zhotovit kopii předloženého tepaného výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž výrobků uměleckého kovářství a zámečnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout způsob a popsat postup montáže předloženého výrobku Praktické předvedení
Kritérium je třeba splnit.
3

Obsluha kovářských výhní a pecí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkční prvky kovářských výhní a pecí Ústní ověření
b Předvést obsluhu a údržbu kovářských výhní a pecí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením ( viz NSP - Umělecký zámečník| NSP.CZ).

Kompetence Orientace v technických a výtvarných podkladech pro výrobu uměleckořemeslných předmětů z kovů, při ověřování kritéria hodnocení a) výše uvedené odborné způsobilosti uchazeč předvede orientaci v předložené dokumentaci jednoho uměleckořemeslného kovářského a zámečnického výrobku.

Ověření kritéria hodnocení b) uchazeč předvede na 5 výrobcích předložených autorizovanou osobou. Předloženými uměleckozámečnickými výrobky mohou být např. klika včetně štítku, dveřní závěs, zámek, klíč, nábytkové kování, svítidlo, svícen, mříž, schodišťové zábradlí, plastika.

 

Pro ověření odborné způsobilosti Samostatné zpracování výtvarného záměru pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého zámečnictví bude zadáno zpracování výtvarných návrhů a technické dokumentace 30 dní před dnem zkoušky; uchazeč odevzdá autorizované osobě ve fyzické podobě ručně vypracovaný technický výkres a skicu formátu A3 dle uvedeného zadání, nejdéle 7 dní před konáním vlastní zkoušky.

 

V rámci ověření odborné způsobilosti Zhotovování výrobků uměleckého zámečnictví uchazeč zhotoví a upraví jeden kus výrobku zadaného autorizovanou osobou, například kliku, dveřní štítek.

V rámci ověření odborné způsobilosti Zhotovování nástrojů pro potřeby uměleckého zámečnictví, bude zhotoven zámečnický přípravek, například pro vrtání nebo řezání úhlů a upraven jeden kus nářadí, například tvarovací kladivo, kleště, sekáč.

Ověření odborné způsobilosti Zhotovování předmětů tepaných z měděných, mosazných a ocelových plechů spočívá ve vytvoření kopie tepaného výrobku z měděného, mosazného nebo ocelového plechu, který autorizovaná osoba předloží uchazeči.

 

Ověřování dle tohoto standardu by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k dodržování povinnosti pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a dodržování technologické kázně.

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat kvalitu a přesnost jeho provedení; při ústním ověřování je třeba posuzovat jak samostatnost odpovědí, tak i schopnost odpovídat na návodné a doplňující otázky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SOŠ uměleckořemeslná, Podkovářské (4, Praha 9), člen Kovářského společenstva - Šimon Vondruška

fa Houska a Douda Buštěhrad - Ivan Houska

Pavel Révay

Tomáš Havránek