Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Komandující
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy pro činnost Komandující

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se železniční dopravy Písemné ověření
b Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se přepravy osob Písemné ověření
c Prokázat znalost základní dopravní terminologie železniční dopravy (námezník,
návěstidlo, výhybka, výkolejka, volný schůdný manipulační prostor, průjezdný
průřez; posun, posun mezi dopravnami, přestavná jízda apod.)
Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit organizaci práce a pracovních postupů při provozování železniční dopravy Ústní ověření
e Vysvětlit územní působnost železničních dopravců Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu oběhu železničních souprav Ústní ověření
b Prokázat znalost technických parametrů železničních souprav a obsluhovat zařízení (osvětlení, klimatizace atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat a vyhotovit náležitosti pro vlakové soupravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování služebních rozvrhů vlakových čet a obsluhy vlaků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumentaci související se sestavováním služebních rozvrhů vlakových čet a obsluhy vlaků Písemné ověření
b Zpracovat dokumentaci sestavení služebních rozvrhů vlakových čet a obsluhy vlaků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zajišťování činností při mimořádnostech v železniční dopravě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování služebních rozvrhů staniční služby v železniční stanici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumentaci související se sestavováním služebních rozvrhů staniční služby v železniční stanici Písemné ověření
b Zpracovat dokumentaci sestavení služebních rozvrhů staniční služby v železniční stanici Praktické předvedení a ústní ověření
c Zajišťování činností při mimořádnostech v železniční dopravě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidování obsazení vlaků vlakovými četami a obsluhami vlaků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumentaci související s evidencí a přehledem o výkonech zaměstnanců Písemné ověření
b Zpracovat dokumentaci vedení evidence a přehledů o výkonech zaměstnanců vlakových čet a obsluhy vlaků Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat dokumentaci související se zpracováním dat o docházce zaměstnanců vlakových čet a obsluhy vlaků Písemné ověření
d Zpracovat data o docházce zaměstnanců vlakových čet a obsluhy vlaků v docházkové úloze Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat dokumentaci a postup při vykonávání kontroly dopravní a přepravní služby vlakových čet a obsluhy vlaků Písemné ověření
f Zpracovat dokumentaci z provedené kontroly zaměstnanců vlakových čet a obsluhy vlaků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidování obsazení staniční služby v železniční stanici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumentaci související s evidencí a přehledem o výkonech zaměstnanců staniční služby Písemné ověření
b Zpracovat dokumentaci vedení evidence a přehledů o výkonech zaměstnanců staniční služby Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat dokumentaci související se zpracováním dat o docházce zaměstnanců staniční služby Písemné ověření
d Zpracovat data o docházce zaměstnanců staniční služby v docházkové úloze Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat dokumentaci a postup při vykonávání kontroly dopravní a přepravní služby staniční služby Písemné ověření
f Zpracovat dokumentaci z provedené kontroly zaměstnanců staniční služby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a prokazatelně doložit absolvování Kabinetu bezpečnosti práce, jehož součástí jsou zejména podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany (PO) a poskytování první pomoci. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?kod_sm1=14&id_jp=5334).

Kritéria by měla být pokud možno ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti provozování drážní dopravy.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

 

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

České dráhy, a. s.

Dopravní vzdělávací institut, a. s.