Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební klempíř
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v prováděcí dokumentaci klempířských konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst stavební výkresy (dle ČSN 01 3420) Praktické předvedení a ústní ověření
d Číst prováděcí výkresy klempířských konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci pro montáž, demontáž a údržbu oplechování a odvodnění střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické dokumentace, vysvětlit její význam pro provádění klempířských prací na střechách Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat technickou dokumentaci pro řešení zadaného pracovního úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukčních řešeních odvodnění střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozdělení a konstrukční řešení odvodňovacích systémů Písemné a ústní ověření
b Uvést základní zásady pro navrhování odvodňovacích systémů (ČSN 12056-3) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukčním řešení oplechování střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozdělení a konstrukční řešení klempířských prvků oplechování Písemné a ústní ověření
b Uvést základní zásady pro navrhování oplechování střech (ČSN 73 3610) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality klempířských materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů uvedené v technické dokumentaci výrobců Písemné a ústní ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout rozměry oplechování a odvodnění střechy dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
b Vypočítat spotřebu materiálu pro oplechování střechy dle a) Praktické předvedení s výpočtem
c Vypočítat spotřebu materiálu pro odvodnění střechy dle a) Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla BOZ při práci na střeše s přihlédnutím k NV č. 362/2005 Sb. Ústní ověření
b Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu zaměstnaců a způsoby ochrany proti pádu Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu zaměstnanců technickou konstrukcí – ochranná lešení Ústní ověření s nakreslením náčrtu
d Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu Ústní ověření
e Vysvětlit pojem „ochranné pásmo“ a uvést jeho rozměry Ústní ověření s nakreslením náčrtu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat manipulační prostředky pro dopravu materiálů na střechu a jejich použití Ústní ověření
b Popsat ukládání materiálů na střechu Ústní ověření
c Uložit materiály na střeše Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat ustanovení NV 362/2005 Sb. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, používání a údržba ručního a mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek pro klempířské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít ruční nářadí pro klempířské práce, vysvětlit jeho údržbu Praktické předvedení
b Zvolit a použít mechanizované nářadí pro klempířské práce, vysvětlit jeho údržbu Praktické předvedení
c Zvolit a použít strojní zařízení pro klempířské práce, vysvětlit jeho údržbu Praktické předvedení
d Zvolit a použít pracovní pomůcky pro klempířské práce Praktické předvedení
e Dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování klempířských materiálů měkkým pájením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii měkkého pájení Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat materiály, u kterých lze použít spojování měkkým pájením a uvést hlavní rozdíly v technologiích pájení Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Popsat nástroje a nářadí potřebné pro provádění spojů měkkým pájením Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Zhotovit vodorovný spoj měkkým pájením dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
e Zhotovit svislý spoj měkkým pájením dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
f Zhotovit koutový spoj měkkým pájením dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
g Dodržovat ustanovení BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovního postupu montáže oplechování střech z tvrdých krytin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup montáže oplechování střech a střešních prostupů pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovního postupu montáže odvodnění střech z tvrdých krytin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup montáže okapních žlabů a svodů pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování a montáž oplechování střešních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaměřit konstrukci pro oplechování, stanovit spotřebu materiálu dle rozvinuté šířky prvku Praktické předvedení
b Zhotovit oplechování okapové a štítové hrany, hřebene, nároží a úžlabí dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
c Namontovat autorizovanou osobou stanovené prvky oplechování okapové a štítové hrany, hřebene, nároží a úžlabí Praktické předvedení
d Zhotovit oplechování komína dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
e Namontovat oplechování komína dle d) Praktické předvedení
f Zhotovit oplechování střešních průniků kruhového tvaru dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
g Namontovat oplechování střešních průniků kruhového tvaru dle f) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž odvodnění střech – okapních žlabů a svodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout způsob odvodnění střechy dle pokynů k realizaci zkoušky a ČSN 12 056-3 Praktické předvedení
b Namontovat žlabové háky dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
c Namontovat okapní žlaby do háků dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
d Namontovat doplňky odvodnění ke žlabům dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
e Zhotovit spoje žlabů a doplňků podle zvoleného materiálu (pájení, lepení, nýtování) Praktické předvedení
f Namontovat okapní svody odvodnění dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).

Aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy, musí uchazeč předložit doklad o všeobecném školení z BOZ při práci ve výškách dle NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Zkoušku lze realizovat buď na cvičné střeše, nebo na reálné stavbě.

 

Pokyny k plnění kompetencí:

Pokyny k plnění kompetence Výpočet spotřeby materiálu

Ke kritériu:

a) Navrhnout rozměry oplechování a odvodnění dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální požadavek pro návrh je střecha se sklonem 30°, s okapní hranou délky min. 10 m, štítovou hranou délky min. 5 m, nárožím délky min. 5 m, úžlabím délky min. 5 m a okapním svodem délky min. 3 m pro střešní krytinu stanovenou autorizovanou osobou. Součástí zadání je výkres střechy.

 

Pokyny k plnění kompetence Spojování klempířských materiálů měkkým pájením

Ke kritériu:

d) Zhotovit vodorovný spoj měkkým pájením dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka spoje 0,2 m a provedení u dvou vybraných typů materiálů.

e) Zhotovit svislý spoj měkkým pájením dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka spoje 0,2 m a provedení u dvou vybraných typů materiálů.

f) Zhotovit koutový spoj měkkým pájením dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka spoje 0,2 m a provedení u dvou vybraných typů materiálů.

 

Pokyny k plnění kompetence Zhotovování a montáž oplechování střešních konstrukcí

Ke kritériu:

b) Zhotovit oplechování okapové a štítové hrany, hřebene, nároží a úžlabí dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka oplechování okapové hrany 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů, minimální délka oplechování štítové hrany 2 m složeno minimálně ze dvou dílů, minimální délka oplechování hřebene 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů, minimální délka oplechování nároží 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů, minimální délka oplechování úžlabí 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů.

d) Zhotovit oplechování komína dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální rozměr komína 0,3 x 0,3 m.

f) Zhotovit oplechování střešního průniku kruhového tvaru dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální průměr průniku 0,1 m.

 

Pokyny k plnění kompetence Montáž odvodnění střechy - okapních žlabů a svodů

Ke kritériu:

a) Navrhnout způsob odvodnění střechy dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální požadavek pro návrh je střecha se sklonem 30°, s okapní hranou délky min. 10 m, štítovou hranou délky min. 5 m, nárožím délky min. 5 m, úžlabím délky min. 5 m pro střešní krytinu stanovenou autorizovanou osobou. Součástí zadání je výkres střechy.

b) Namontovat žlabové háky dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka okapové hrany 2 m.

c) Namontovat okapní žlaby do háků dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka žlabů 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů.

e) Namontovat okapní svody pro odvodnění dle pokynů k realizaci zkoušky

Minimální délka svodů 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících právních předpisů a technických norem:

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 73 1901 Navrhování střech- základní ustanovení

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 12056-3 Vnitřní kanalizace - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Podmínkou úspěšného hodnocení je bezpodmínečné dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů požární ochrany a hygieny práce během zkoušky. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Autorizovaná osoba zajistí manipulační prostředky pro dopravu materiálů na střechu včetně jejich obsluhy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RHEINZINK ČR, s. r. o., Poděbrady

Fas Maniny, Praha

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy