Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební klempíř
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Orientovat se v prováděcí dokumentaci klempířských konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Číst stavební výkresy (dle ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Číst prováděcí výkresy klempířských konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci pro montáž, demontáž a údržbu plechových skládaných krytin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické dokumentace (montážní postupy, technické výkresy, materiálové listy) vysvětlit její význam pro provádění střech Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Používat technickou dokumentaci pro řešení zadaného pracovního úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech montáže a oprav krytin střech předepsaných normami a výrobci materiálů pro střechy nebo projektanty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol (dle ČSN 731901, ČSN 731901) Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit jeho výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality plechových krytin a doplňkových materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů dle technické dokumentace výrobců Ústní ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit rozměry plochy střechy nebo číst rozměry z výkresové dokumentace Praktické předvedení
b Vypočítat plochu střechy dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení s výpočtem
c Zpracovat kladečský plán Praktické předvedení s náčrtem
d Vypočítat spotřebu krytin a doplňkových materiálů Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla BOZ při práci na střeše s přihlédnutím k NV č.362/2005 Sb. Písemné ověření
b Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu zaměstnanců a způsoby ochrany proti pádu Ústní ověření
c Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu zaměstnanců technickou konstrukcí – ochranná lešení Ústní ověření s nakreslením náčrtu
d Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu Ústní ověření
e Vysvětlit pojem „ochranné pásmo“ a uvést jeho rozměry Ústní ověření s nakreslením náčrtu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat manipulační prostředky pro dopravu krytin a jejich použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat způsoby manipulace a ukládání materiálů na střechu Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Uložit materiály na střeše Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Dodržovat ustanovení BOZP a NV 362/2005 Sb. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, používání a údržba ručního a mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek pro klempířské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít ruční nářadí pro klempířské práce, vysvětlit jeho údržbu Praktické předvedení
b Zvolit a použít mechanizované nářadí pro klempířské práce, vysvětlit jeho údržbu Praktické předvedení
c Zvolit a použít strojní zařízení pro klempířské práce, vysvětlit jeho údržbu Praktické předvedení
d Zvolit a použít pracovní pomůcky Praktické předvedení
e Dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování klempířských materiálů měkkým pájením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii měkkého pájení Písemné ověření
b Popsat materiály, u kterých lze použít spojování měkkým pájením a uvést hlavní rozdíly v technologiích pájení Písemné ověření s vysvětlením
c Popsat nástroje a nářadí potřebné pro provádění spojů měkkým pájením Písemné ověření s vysvětlením
d Zhotovit vodorovný spoj měkkým pájením dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
e Zhotovit svislý spoj měkkým pájením dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
f Zhotovit koutový spoj měkkým pájením dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
g Dodržovat ustanovení BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny včetně pojistné hydroizolace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy podkladů pod krytiny a postupy jejich zhotovování (ČSN 73 1901, ČSN 73 3610) Ústní ověření s nakreslením náčrtu
b Popsat postup založení laťování a bednění, stanovení spádnice a pravých úhlů Ústní ověření s nakreslením náčrtu
c Zhotovit podklad pod krytinu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat funkci pojistné hydroizolace, používané materiály a způsoby zhotovování (fólie a asfaltové pásy) Písemné ověření s nakreslením náčrtku
e Zhotovit pojistnou hydroizolaci z fólií nebo asfaltových pásů podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Dodržovat ustanovení BOZP a NV 362/2005 Sb. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovního postupu montáže a oprav skládaných krytin plechových malo a velkoformátových

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol s přihlédnutím k ČSN 73 1901, ČSN 73 3610 a technickým podkladům výrobců krytin Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava rozměrů a tvarů plechových krytin ručním a mechanizovaným nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pracovní postupy úprav rozměrů a tvarů plechových krytin Ústní ověření s nakreslením náčrtku
b Popsat používané ruční a mechanizované nářadí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Upravit rozměry a tvary krytin ručním a mechanizovaným nářadím podle zadání Praktické předvedení
d Dodržovat ustanovení BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování systémových prvků skládaných plechových krytin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémové prvky skládaných krytin (ČSN 73 3610) Písemné a ústní ověření
b Zhotovit systémové oplechování okapní hrany dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
c Zhotovit systémové úžlabí dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
d Zhotovit systémové oplechování štítové hrany dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
e Zhotovit systémové oplechování hřebenů dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
f Zhotovit systémové oplechování nároží dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
g Zhotovit systémové oplechování průniků ve střešní ploše dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
h Dodržovat ustanovení BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž systémových prvků skládaných plechových krytin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby montáže systémových prvků skládaných krytin Ústní ověření
b Namontovat systémové oplechování okapní hrany dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
c Namontovat systémové úžlabí dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
d Namontovat systémové oplechování štítové hrany dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
e Namontovat systémové oplechování hřebenů dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
f Namontovat systémové oplechování nároží dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
g Namontovat systémové oplechování průniků ve střešní ploše dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
h Dodržovat ustanovení BOZP a NV 362/2005 Sb. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž malo a velkoformátových plechových krytin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Namontovat krytinu dle pokynů k realizaci zkoušky a ČSN 73 3610 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Upravit krytinu v místě střešních prostupů, úžlabí, štítů, hřebene a nároží Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Namontovat příslušenství krytin dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Dodržovat ustanovení BOZP a NV 362/2005 Sb. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokazování znalostí příslušenství pro skládané plechové krytiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémové příslušenství pro skládané plechové krytiny Ústní ověření
b Popsat rozdíly v systémovém příslušenství jednotlivých výrobců Ústní ověření
c Vypočítat spotřebu systémového příslušenství dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž odvodňovacího systému střechy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout způsob odvodnění střechy dle pokynů k realizaci zkoušky aČSN 12056-3 Písemné ověření
b Namontovat žlabové háky dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Namontovat okapní žlaby do háků dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
d Namontovat okapní svody pro odvodnění dle pokynů k realizaci zkoušky Praktické předvedení
e Dodržovat ustanovení BOZP a NV 362/2005 Sb. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve zhotovování tepelných izolací střešního pláště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel tepelné izolace a skladbu vrstev střešního pláště Ústní ověření
b Popsat materiály používané na tepelné izolace střešního pláště Písemné ověření
c Popsat pracovní postup zhotovení tepelné izolace Ústní ověření s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).

Aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy musí uchazeč předložit doklad o všeobecném školení z BOZ při práci ve výškách dle NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

 

Zkoušku lze realizovat buď na cvičné střeše, nebo na reálné stavbě.

 

Pokyny k plnění kompetencí:

Pokyny k plnění kompetence Výpočet plochy střechy a spotřeby materiálů

Ke kritériu:

b) Vypočítat plochu střechy dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální požadavek pro návrh je střecha se sklonem 30°, s okapní hranou délky min. 10 m, štítovou hranou délky min. 5 m, nárožím délky min. 5 m, úžlabím délky min. 5 m pro střešní krytinu stanovenou autorizovanou osobou. Součástí zadání je výkres střechy.

 

Pokyny k plnění kompetence Spojování klempířských materiálů měkkým pájením

Ke kritériu:

d) Zhotovit vodorovný spoj měkkým pájením dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka spoje 0,2 m a provedení u dvou vybraných typů materiálů.

e) Zhotovit svislý spoj měkkým pájením dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka spoje 0,2 m a provedení u dvou vybraných typů materiálů.

f) Zhotovit koutový spoj měkkým pájením dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka spoje 0,2 m a provedení u dvou vybraných typů materiálů.

 

Pokyny k plnění kompetence Zhotovování systémových prvků skládaných plechových krytin

Ke kritériu:

b) Zhotovit systémové oplechování okapní hrany dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka dílce oplechování okapové hrany 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů.

c) Zhotovit systémové úžlabí dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka oplechování úžlabí 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů.

d) Zhotovit systémové oplechování štítové hrany dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka dílce oplechování štítové hrany 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů.

e) Zhotovit systémové oplechování hřebenů dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka oplechování hřebene 2 m vždy složeno minimálně ze dvou dílů.

f) Zhotovit systémové oplechování okapní hrany nároží dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka oplechování nároží 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů.

g) Zhotovit systémové oplechování průniků ve střešní ploše dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální požadavek na oplechování čtvercového komína 300 x 300 mm a průniku kruhového tvaru průměr 0,1 m.

 

Pokyny k plnění kompetence Montáž systémových prvků skládaných plechových krytin

Ke kritériu:

b) Namontovat systémové oplechování okapní hrany dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka dílce oplechování okapové hrany 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů.

c) Namontovat systémové úžlabí dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka oplechování úžlabí 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů.

d) Namontovat systémové oplechování štítové hrany dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka dílce oplechování štítové hrany 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů.

e) Namontovat systémové oplechování hřebenů dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka oplechování hřebene 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů.

f) Namontovat systémové oplechování okapní hrany nároží dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka oplechování nároží 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů.

g) Namontovat systémové oplechování průniků ve střešní ploše dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální požadavek oplechování čtvercového komína 300 x 300 mm a průniku kruhového tvaru průměr 0,1 m.

Pokyny k plnění kompetence Montáž malo a velkoformátových plechových krytin

Ke kritériu:

a) Namontovat krytinu dle pokynů k realizaci zkoušky a ČSN 73 3610

Minimální rozměr střechy 2 x 3 m.

 

Pokyny k plnění kompetence Prokazování znalostí příslušenství pro skládané plechové krytiny

Ke kritériu:

c) Vypočítat spotřebu systémového příslušenství dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální požadavek pro návrh je střecha se sklonem 30°, s okapní hranou délky min. 10 m, štítovou hranou délky min. 5 m, nárožím délky min. 5 m, úžlabím délky min. 5 m pro střešní krytinu stanovenou autorizovanou osobou. Součástí zadání je výkres střechy.

 

Pokyny k plnění kompetence Montáž odvodňovacího systému střechy

Ke kritériu:

a) Navrhnout způsob odvodnění střechy dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální požadavek pro návrh je střecha se sklonem 30°, s okapní hranou délky min. 10 m, štítovou hranou délky min. 5 m, nárožím délky min. 5 m, úžlabím délky min. 5 m pro střešní krytinu stanovenou autorizovanou osobou. Součástí zadání je výkres střechy.

b) Namontovat žlabové háky dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka okapové hrany 2 m.

c) Namontovat okapní žlaby do háků dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka žlabů 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů.

d) Namontovat okapní svody pro odvodnění dle pokynů k realizaci zkoušky;

Minimální délka svodů 2 m, složeno minimálně ze dvou dílů.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících právních předpisů a technických norem:

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 73 1901 Navrhování střech- základní ustanovení

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 12056-3 Vnitřní kanalizace - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Podmínkou úspěšného hodnocení je bezpodmínečné dodržování předpisů BOZP, používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů požární ochrany a hygieny práce během zkoušky.

 

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Autorizovaná osoba zajistí manipulační prostředky pro dopravu materiálů na střechu včetně jejich obsluhy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RHEINZINK ČR, s. r. o., Poděbrady

Fas Maniny, Praha

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy