Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Barvíř textilií
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování kvality a vhodnosti textilního materiálu pro barvení textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobním příkazem pro posouzení kvality textilního materiálu Praktické předvedení
b Prohlédnout materiál podle příslušného pracovního postupu, etalonu nebo klasifikačního řádu Praktické předvedení
c Odstranit odstranitelné vady textilního materiálu Praktické předvedení
d Vyřadit textilní materiál nevhodný pro barvení na základě zjištěných vad podle příslušného klasifikačního řádu Praktické předvedení
e Zaevidovat výsledky kontroly textilního materiálu Praktické předvedení
f Rozhodnout o opravě vyřazeného textilního materiálu nebo o dalším postupu (modelová situace) Praktické předvedení
g Připravit podklady pro vyřízení reklamace na dodaný vadný textilní materiál (modelová situace) Praktické předvedení
h Podat informaci k opatřením na odstranění nekvalitní produkce (distributorům materiálu, úpravářům, mistrovi) a zkontrolovat splnění přijatých opatření (modelová situace) Praktické předvedení
i Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné osobní ochranné pracovní prostředky pro obsluhu strojů a práci v barevně (ochrana zraku, ochrana proti potřísnění chemikáliemi) Praktické předvedení
j Použít přístroje ke zjišťování měr a vah textilního materiálu (metry, váhy), použít klasifikační řády a etalony, vysvětlit pravidla pro metrologii Praktické předvedení
k Prokázat znalosti textilních materiálů (druhy, vlastnosti) a textilií (druhy, konstrukce, parametry, vady) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení ovládacích panelů kontinuálních linek pro barvení textilních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobním příkazem pro řízení ovládacích panelů kontinuálních linek pro barvení textilních materiálů Praktické předvedení
b Provést příslušné pracovní a technologické úkony, předvést a vysvětlit úkony spojené s obsluhou strojních zařízení a jejich částí (spínače, ventily, ovládací panely) Praktické předvedení a ústní ověření
c Kontrolovat průběžně chod strojního zařízení, zadané parametry a požadovaný výpad zboží, korigovat chod strojního zařízení v souladu s technologickým postupem za účelem dosáhnout požadované úrovně kvality barvení Praktické předvedení a ústní ověření
d Odebrat vzorky a provést mezioperační kontrolu kvality průběhu operace podle předpisu, výsledky zaevidovat Praktické předvedení
e Zaznamenat produkci za směnu Praktické předvedení
f Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné osobní ochranné pracovní prostředky pro obsluhu strojů a práci v barevně (ochrana zraku, ochrana proti potřísnění chemikáliemi) Praktické předvedení
g Použít měřicí přístroje pro konkrétní kontinuální linku (číst údaje na tlakoměrech nebo teploměrech nebo měřit produkci nebo číst údaje o rychlosti průchodu materiálu linkou) Praktické předvedení a ústní ověření
h Prokázat znalosti účelů a principů barvení textilních materiálů (způsoby a metody barvení, podmínky ovlivňující způsob vytažení barviva) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava barev, chemikálií, roztoků, mas a záhustek pro barvení textilií podle předepsaných receptur

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobním příkazem pro přípravu barev, chemikálií, roztoků, mas a záhustek podle předepsaných receptur Praktické předvedení
b Připravit chemikálie a roztoky podle technologického postupu a výrobního předpisu Praktické předvedení
c Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné osobní ochranné pracovní prostředky pro obsluhu strojů a práci v barevně (ochrana zraku, ochrana proti potřísnění chemikáliemi) Praktické předvedení
d Použít měřicí přístroje při přípravě barev, chemikálií, roztoků, mas a záhustek Praktické předvedení
e Prokázat znalosti textilních materiálů (druhy, vlastnosti) a textilií (druhy, konstrukce, parametry, vady) se zaměřením na jejich chemismus a koloristitku Písemné ověření
f Prokázat znalosti účelů a principů barvení (skupiny barviv podle materiálu a způsobu aplikace, barvířské výpočty, výpočty receptur) se zaměřením na jejich chemismus a koloristiku Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba strojů, linek a zařízení pro barvení textilních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit parametry (rychlosti, teploty, časy) podle technologických předpisů Praktické předvedení
b Vyčistit, namazat, provést jednoduché úkony údržby dané pro obsluhu na stroji podle harmonogramu preventivní péče Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat osobní ochranné pracovní prostředky při práci v barevně textilních materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
d Prokázat znalosti druhů strojů, linek a zařízení pro barvení textilních materiálů a zásad péče o přidělené stroje Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení pro barvení textilních materiálů s používáním různých druhů barviv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobním příkazem pro obsluhu strojů a zařízení pro barvení textilních materiálů s používáním různých druhů barviv Praktické předvedení
b Zavést textilii do stroje a vložit materiál (přízi na x-cívkách, v přadenech nebo osnovní vál) do barvicího aparátu a provést příslušné pracovní a technologické úkony (navést textilii do stroje, projet běhoun, navléknout x-cívky na šavli, trn, tyč vložky, zavěšovací hůl, navléknout přadena na zavěšovací hůl, napustit a vypustit lázně, zahřát a zchladit stroj nebo jeho část - válce), předvést a vysvětlit úkony spojené s obsluhou strojních zařízení a jejich částí (spínače, ventily, ovládací panely) Praktické předvedení a ústní ověření
c Kontrolovat průběžně chod strojního zařízení, zadané parametry a požadovaný výpad zboží, korigovat chod strojního zařízení v souladu s technologickým postupem za účelem dosáhnout požadované úrovně kvality barvení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyměnit zboží na předloze: manipulovat se zbožím za pomoci ojky, tj. s podvozky s nábaly a paletami, sešít konce předchozího pásu textilie se začátkem následujícího pásu textilie pro navedení do stroje, nebo vložit vložku s x-cívkami nebo osnovní vál do stroje za pomoci jeřábové drážky Praktické předvedení
e Vyměnit zboží na výpadu: oddělit zboží po navedení strojem, manipulovat se zbožím za pomoci ojky, tj. s podvozky s nábaly a paletami, rozpojit sešitý konec předchozího pásu textilie od začátku následujícího pásu textilie pro odvezení od stroje, nebo vyjmout vložku s x-cívkami nebo osnovní vál za pomoci jeřábové drážky Praktické předvedení
f Odebrat vzorky a provést mezioperační kontrolu kvality průběhu operace podle předpisu, výsledky zaevidovat Praktické předvedení
g Zaznamenat produkci za směnu Praktické předvedení
h Vyčistit a vymýt stroj mezi technologickými dávkami Praktické předvedení
i Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné osobní ochranné pracovní prostředky při obsluze strojů a práci v barevně (ochrana zraku, ochrana proti potřísnění chemikáliemi) Praktické předvedení
j Použít přístroje ke zjišťování měr, vah a správného odstínu vybarvení (spektrofotokolorimetr) Praktické předvedení
k Prokázat znalosti účelů a principů barvení (způsoby a metody barvení, skupiny barviv podle materiálu a způsobu aplikace, podmínky ovlivňující způsob vytažení barviva) při používání různých druhů barviv Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality obarvených textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s referenčními vzorky pro posuzování kvality a předpisy pro klasifikaci obarvených textilií Praktické předvedení
b Označit, případně doznačit vady podle příslušného pracovního postupu, etalonu nebo klasifikačního řádu Praktické předvedení
c Posoudit barevnou odchylku výsledného barvení od referenčního vzorku pomocí šedé stupnice Praktické předvedení
d Ověřit stálost vybarvení základními zkouškami orientačně na otěr a v praní (jen ve vodě) Praktické předvedení
e Zaevidovat výsledky posouzení kvality obarvených textilií Praktické předvedení
f Rozhodnout o opravě nebo o dalším postupu (modelová situace) Praktické předvedení
g Informovat nadřízeného pracovníka a navrhnout případnou opravu vyřazeného textilního materiálu nebo další postup (modelová situace) Praktické předvedení
h Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné osobní ochranné pracovní prostředky pro obsluhu strojů a práci v barevně (ochrana zraku, ochrana proti potřísnění chemikáliemi) Praktické předvedení
i Použít měřicí a zkušební přístroje (váhy, šedá stupnice, crockmeter, případně spektrofotometr) Praktické předvedení
j Prokázat znalosti textilních materiálů (druhy, vlastnosti) důležité pro barvení a hodnocení výsledků barvení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/barvir-textilii#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeči bude zadáno obarvit textilní materiál.

 

Zkouška bude probíhat za běžného provozu při barvení textilních materiálů, při kterém s ohledem na charakter výroby jde o velké finanční hodnoty zpracovávaných materiálů, strojů a linek a o kvalitu vyrobeného produktu. Aby se zamezilo finančním ztrátám, je žádoucí, aby uchazeč u každé prověřované odborné kompetence vykonával prakticky ty operace nebo pracovní úkony (viz kritéria hodnocení), které nezpůsobí finanční ztráty, tj. některé postupy simuluje, nebo některé pracovní úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu, nebo vykonává některé pracovní úkony operací pod dohledem řádné obsluhy, nebo vykonává pracovní úkony operací určené zkoušejícím a ostatní operace popíše nebo vysvětlí zkoušejícímu, vybrané úkony operací vykonává paralelně nebo ve spolupráci s řádnou obsluhou strojů a zařízení.

 

Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborné kompetenci, zkoušející bude sledovat a hodnotit plnění úkolů. Zkoušející bude sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. jak si vede při obsluze strojů a jak se pohybuje v provozu textilní výroby. Vzhledem k charakteru výroby (barvení textilních materiálů) a k provozním podmínkám, v nichž bude probíhat zkoušení, jsou dále uvedeny konkrétní postupy zkoušení pro každou odbornou kompetenci.

 

Odborná kompetence Posuzování kvality a vhodnosti textilního materiálu pro barvení textilií: Operace uvedené v kritériích hodnocení a), b), c), d), f), h), i) a j) bude uchazeč provádět před autorizovanou osobou pod dohledem provozního pracovníka, při plnění kritéria hodnocení e) a g) bude uchazeč zaznamenávat údaje do formulářů připravených pro vykonání zkoušky.

 

Odborná kompetence Řízení ovládacích panelů kontinuálních linek pro barvení textilních materiálů: Operace uvedené v kritériích hodnocení a), b), c), d), f) a g) bude uchazeč provádět před autorizovanou osobou pod dohledem provozního pracovníka, při plnění kritéria hodnocení e) bude uchazeč zaznamenávat údaje do formulářů připravených pro vykonání zkoušky.

 

Odborná kompetence Příprava barev, chemikálií, roztoků, mas a záhustek pro barvení textilií podle předepsaných receptur: Operace uvedené v kritériích hodnocení a) až d) bude uchazeč provádět před autorizovanou osobou pod dohledem provozního pracovníka.

 

Odborná kompetence Seřizování, ošetřování a údržba strojů, linek a zařízení pro barvení textilních materiálů: Operace uvedené v kritériích hodnocení a) až c) bude uchazeč provádět před autorizovanou osobou pod dohledem provozního pracovníka.

 

Odborná kompetence Obsluha strojů a zařízení pro barvení textilních materiálů s používáním různých druhů barviv: Operace uvedené v kritériích hodnocení a) až f), h), i) a j) bude uchazeč provádět před autorizovanou osobou pod dohledem provozního pracovníka, při plnění kritéria hodnocení g) bude uchazeč zaznamenávat údaje do formulářů připravených pro vykonání zkoušky.

 

Odborná kompetence Posuzování kvality obarvench textilií: Operace uvedené v kritériích hodnocení a), b), c), d), f), h) a i) bude uchazeč provádět před autorizovanou osobou pod dohledem provozního pracovníka, při plnění kritéria hodnocení e) a g) bude uchazeč zaznamenávat údaje do formulářů připravených pro vykonání zkoušky.

 

Při ověřování splnění kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

 

Autorizovaná osoba připraví minimálně jednu modelovou situaci ke kritériím hodnocení, u kterých je modelová situace uvedena.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

 

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium a pro každé téma uvedené v kritériích existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) a pro každé téma uvedené v kritériích alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělní průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MILETA, a. s., Hořice

VEBA, textilní závody, a .s., Broumov

HYBLER TEXTIL, s. r. o., Semily