Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Plsťař
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v pracovních a technologických postupech při výrobě plsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat stanovené parametry plstěných polotovarů/výrobků podle průvodky s informacemi o výrobku Praktické předvedení
b Zjistit a odstranit vady plstěných polotovarů/výrobků Praktické předvedení
c Sestavit postup pracovních operací pro daný druh plstěných polotovarů - srstěných, nebo vlněných Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba kloboučnické plsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést obsluhu plásticího stroje, tj. uvést stroj do chodu, připravit zvon a obvaz Praktické předvedení
b Předplsťovat a plstit, tj. uložit plást do plachetky, vložit plachetku s plástem do stroje a překládat plásty Praktické předvedení
c Prohlédnout plstěné polotovary a opravit vadné plástky zaklepáním kloboukové hmoty, odstranit žíly a závalky Praktické předvedení
d Plstit za mokra, tj. nastavit stroj, naložit podávací pás a překládat plásty, nebo vyrobit vlněný polotovar, tj. připravit materiál, mykat, plástit a plstit Praktické předvedení
e Odvodnit a usušit polotovar, tj. naplnit odstředivku, provést obsluhu odstředivky, provést obsluhu sušicí (vysokofrekvenční) pece, ručně dřít, vyvážit a přeznačit polotovary Praktické předvedení
f Uvést příklady výrobních předpisů včetně údajů o zpracovávaném materiálu, technologickém postupu a vyráběném plstěném polotovaru Ústní ověření
g Uklidit pracoviště, vyčistit a provést jednoduchou údržbu u 3 z uvedených strojů: plásticí stroj, předplsťovací stroj, valchovací stroj, kladivová valcha, tříválcový stroj, sušicí pec Praktické předvedení
h Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky při obsluze strojů Praktické předvedení
i Vyplnit průvodku s informacemi o výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/plstar#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeči bude zadána příprava a výroba plástů - zhotovení 12 kusů plstěných polotovarů/výrobků srstěných, nebo vlněných dle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Zkouška bude probíhat za běžného provozu při výrobě plsti, při kterém s ohledem na charakter výroby jde zejména o finanční hodnoty zpracovávaných materiálů a kvalitu vyrobeného produktu. Uchazeč bude vykonávat prakticky ty pracovní operace nebo úkony, které nezpůsobí finanční ztráty, nebo některé úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu.

 

Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborné kompetenci, zkoušející bude sledovat plnění úkolu. Zkoušející bude sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj., jak si uchazeč vede při obsluze strojů a jak se pohybuje v provozu plsťařské výroby. Vzhledem k charakteru výroby plsti a k provozním podmínkám, v nichž bude probíhat zkoušení, jsou dále nastíněny konkrétní postupy zkoušení.

 

Odborná kompetence Orientace v pracovních a technologických postupech při výrobě plsti: Operace uvedené pod kritérii hodnocení a) až c) bude uchazeč provádět na polotovarech připravených pro vykonání zkoušky.

 

Odborná kompetence Výroba kloboučnické plsti: Operace uvedené pod kritérii hodnocení a) až e) a g) bude uchazeč provádět prakticky; pro ověření kritéria hodnocení g) zkoušející vybere 3 stroje ze strojů uvedených v kritériu hodnocení. Při plnění kritéria hodnocení f) bude uchazeč odpovídat na otázky zkoušejícího, otázky pro zkoušení si zkoušející připraví před zkouškou podle údajů uvedených v kritériu hodnocení f) a podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Po celou dobu hodnocení budou sledovány používané pracovní postupy, dodržování předpisů bezpečnosti práce, dodržování časového harmonogramu a samostatnost zkoušeného při volbě postupů a vykonávání jednotlivých činností.

 

Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na proces, tak na výsledek pracovní činnosti, tzn. na kvalitu zhotoveného polotovaru/výrobku, zejména na vzhled a funkčnost polotovaru/výrobku. Při ověřování splnění kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Tonak a. s., Nový Jičín