Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Modistka
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Přijetí zakázky na zhotovení modistického výrobku od zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště příjmu zakázky na zhotovení modistického výrobku (modelového klobouku a modelové čepice) Praktické předvedení a ústní ověření
b Oslovit zákazníka, na základě jeho požadavků a technologických možností zpracovat návrh modelového klobouku a modelové čepice Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit předběžnou cenu zakázky na zhotovení modelového klobouku a modelové čepice, informace čerpat z ceníku firmy Praktické předvedení
d Dojednat se zákazníkem termín dokončení zakázky na zhotovení modelového klobouku a modelové čepice, vyplnit zakázkový list Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční individuální zhotovování návrhů a střihů modelových klobouků a modelových čepic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit zjednodušený technický nákres a technický popis modelového klobouku a modelové čepice Praktické předvedení
b Stanovit velikost pokrývky hlavy nebo zjistit požadované míry zákazníka, vysvětlit velikostní sortiment Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat formu pro konkrétní modelový klobouk na základě technického nákresu a technického popisu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit střih pro modelovou čepici na základě technického nákresu a technického popisu a zhotovit střih podšívky do modelového klobouku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava kloboučnických polotovarů; zakreslování poloh, kopírování a rozmnožování střihů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zakreslit střihové polohy s ohledem na maximální výtěžnost materiálu, stanovit kalkulační velikost modelové čepice a modelového klobouku Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit kloboučnický polotovar k ručnímu nebo strojovému zpracování, zkontrolovat kvalitu polotovaru, připravit střihové díly podšívky do modelové čepice nebo modelového klobouku Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit stupňování střihových šablon pro zhotovení modelové čepice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava materiálů pro zhotovování pokrývek hlavy stříháním, řezáním a vysekáváním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat kvalitu materiálu nebo rozpracovaného výrobku (polotovaru pokrývky hlavy) při převzetí i po ukončení operace Praktické předvedení a ústní ověření
b Oddělit materiál stříháním nebo řezáním nebo vysekáváním, přitom dodržet stanovené parametry výrobku (technický popis, velikost, střihové specifikace) a dodržet technologický postup (obvyklý, nebo uvedený v pracovní návodce) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést běžnou údržbu použitých strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zhotovování ozdob a květin z textilií a jiných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit technický nákres a technický popis ozdoby modelového klobouku a modelové čepice Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit ozdobu pro modelový klobouk a modelovou čepici v souladu s technickým nákresem a technickým popisem Praktické předvedení a ústní ověření
c Dotvarovat ručně ozdobu pomocí páry a provést závěrečnou fixaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat předpisy BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojové šití pokrývek hlavy, zhotovení a přišívání podšívek včetně vnitřního vybavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ušít modelovou čepici ručně a na stroji dle technického nákresu a technického popisu, zhotovit a přišít podšívku, provést vnitřní vybavení modelové čepice a modelovou čepici napařit Praktické předvedení a ústní ověření
b Ušít podšívku do modelového klobouku ručně a na stroji, podšívku přišít a provést vnitřní vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést běžnou údržbu použitých strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat předpisy BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchové úpravy polotovarů a klobouků a následné dotvarovávání a zdobení pokrývek hlavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit technologické pomůcky, připravit a seřídit stroje, zkontrolovat nastavení strojů, popřípadě seznámit se s výrobní průvodkou Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést povrchové úpravy kloboučnických polotovarů a klobouků, tj. dřít, nebo brousit, nebo škrábat, nebo stříhat, nebo leštit, nebo obtáčet, nebo kartáčovat, nebo ořezávat, nebo lisovat polotovary pokrývek hlavy, popřípadě provést dotvarování klobouků a zdobení Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet technologický postup (obvyklý, nebo dle pracovní návodky) podle dané povrchové úpravy polotovaru (hladký nebo zámiš nebo velur nebo speciální velur) Praktické předvedení
d Provést běžnou údržbu použitých strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat předpisy BOZP, používat předepsané OOPP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční tvarování a zdobení modelových klobouků a modelových čepic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvarovat ručně modelový klobouk pomocí formy, při práci použít fixační zařízení, případně použít různé tvary forem Praktické předvedení a ústní ověření
b Dohotovit okraj, všít potní pásek, naaranžovat a připevnit zdobení, hotový výrobek vyžehlit na vyhřívané tvárnici a vyzkoušet fyzickým nasazením na hlavu Praktické předvedení a ústní ověření
c Dotvarovat ručně modelový klobouk nebo modelovou čepici nebo ozdobu pomocí páry Praktické předvedení a ústní ověření
d Překartáčovat hotový výrobek a pomocí páry provést závěrečné ruční napaření a dotvarování; v případě nutnosti vyžehlit potní pásek na vyhřívané tvárnici Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat předpisy BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality hotových pokrývek hlavy a modistických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat kvalitu zhotoveného modelového klobouku, uvést a popsat druhy vad kloboučnických polotovarů a plstěných pokrývek hlavy Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu zhotovené modelové čepice, uvést a popsat druhy vad šitých pokrývek hlavy Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit a zkontrolovat základní parametry zhotoveného modelového klobouku a zhotovené modelové čepice Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování výsledné kalkulace zhotovení modistického výrobku a předání zakázky zákazníkovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat cenu modelového klobouku a modelové čepice podle skutečných nákladů a zpracovat údaje, které byly v průběhu výroby zaznamenány do zakázkového listu Praktické předvedení a ústní ověření
b Odsouhlasit hotový modelový klobouk a hotovou modelovou čepici s návrhem, zkontrolovat kvalitu provedení a dodržení velikosti pokrývek hlavy Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit, zda hotové modistické výrobky (modelový klobouk a modelová čepice) odpovídají estetickým požadavkům a přání zákazníka Praktické předvedení
d Vyzkoušet hotové modistické výrobky (modelový klobouk a modelovou čepici) na zákazníkovi, po odsouhlasení velikosti a kvality vyhotovení výrobků vyplnit pokladní doklad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/modistka#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeči bude zadáno zhotovit jeden modelový klobouk a jednu šitou modelovou čepici.

Výrobky budou zhotoveny tvůrčím způsobem a budou vybaveny ozdobami z různých druhů materiálů (plsť, stuhy z různých materiálů, prýmky, peří, základní materiál pokrývky hlavy, kožešina aj.), různého provedení a velikosti - max. 10 zdobících prvků. O konkrétním finálním provedení modelového klobouku a modelové čepice rozhoduje uchazeč svým tvůrčím přístupem, musí však vycházet ze zadání uvedeného v zakázkovém listu, nebo ze zadání v průvodce s informacemi o výrobku.

Po celou dobu hodnocení budou sledovány používané pracovní postupy, dodržování předpisů bezpečnosti práce a samostatnost uchazeče při volbě postupů a vykonávání jednotlivých činností tvůrčího charakteru.

Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na proces, tak na výsledek pracovní činnosti, tzn. na kvalitu zhotovených výrobků (modelový klobouk a modelová šitá čepice), zejména na jejich vzhled a funkčnost.

Při ověřování splnění kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotovených výrobků, při ověřování kritérií hodnocení způsobem „praktické předvedení a ústní ověření“ bude zkoušený odpovídat na otázky zkoušejícího.

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Tonak a. s., Nový Jičín