Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Obkladač prefabrikovaných konstrukcí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení výkresové a technologické dokumetace pro obkládání v prefabrikaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci obkladu - kladečský plán Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit technologickou dokumentaci výrobců obkladačských materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Úprava podkladu pod obklad stěn a podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit podklad vysprávkovou hmotou Praktické předvedení
b Penetrovat podklad Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozměřit řez obkladových prvků dle kladečského plánu Praktické předvedení
b Dělit obkladové prvky ručním nářadím a strojním zařízením Praktické předvedení
c Zhotovit otvory do obkladového materiálu ručním nářadím a strojním zařízením Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Lepení a spárování keramických obkladů a dlažeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst kladečský plán a popsat pracovní postup lepení obkladu Praktické předvedení
b Volit nářadí a pracovní pomůcky pro lepení a spárování obkladů dle technologického postupu Praktické předvedení
c Připravit lepicí a spárovací hmoty k použití Praktické předvedení
d Připravit doplňkové materiály (ukončovací a dilatační lišty, dvířka) k použití Praktické předvedení
e Upravit tvar a rozměr obkladových prvků Praktické předvedení
f Rozměřit polohu dvířek v obkládané ploše dle kladečského plánu Praktické předvedení
g Osadit dvířka a lišty dle technologického postupu Praktické předvedení
h Lepit obklad na stěnový nebo podlahový prefabrikát - min. 2 m2 Praktické předvedení
i Spárovat obklad běžnou nebo pružnou spárovací hmotou Praktické předvedení
j Čistit obklad po spárování Praktické předvedení
k Dodržovat BOZP při práci s elektrickým nářadím Praktické předvedení
l Likvidovat odpady a uklidit pracoviště po obkládání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba podle konkrétních podmínek rozhodne o rozsahu praktické části zkoušky, tj. stanoví velikost obkládané plochy, montáž lišt a revizních otvorů. Přitom bude vycházet z předepsaného technologického postupu pro daný výrobek (např. prefabrikovaná koupelna). Minimální plocha obkladu by měla být 2 m2 s instalací dvířek nebo ukončovacích a dilatačních lišt podle druhu prefabrikátu.

 

Tato profesní kvalifikace opravňuje držitele "Osvědčení o získání profesní kvalifikace" vykonávat obkládačské práce ve výrobnách stavebních prefabrikátů.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem:

ČSN EN 14441, ed., 2 r. 2013 : Keramické obkladové prvky - definice, klasifikace, charakteristiky a označování

ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice – názvy a definice

ČSN 73 3450 Z1 Obklady keramické a skleněné

ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů

ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, hygienická zařízení – norma v revizi

ČSN EN 12004 Malty a lepidla pro dlažby ČSN EN 13888 Spárovací malty a lepidla pro keramické dlažby – definice a specifikace

ČSN EN 12808 Spárovací hmoty a lepidla pro keramické dlažby

ČSN EN 13813 - Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky

ČSN EN 206-1 (732403)- Z3 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

ČSN P 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN EN 520 +A1 (723611) Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN ISO 128-23 Technické výkresy - Pravidla zobrazování

ČSN 36 1559-1 Elektrické ruční nářadí

Příručky správné praxe č. I a II - standard pro navrhování a provádění obkladů z keramiky, skla a kamene

 

V průběhu zkoušky autorizovaná osoba sleduje dodržování předpisů BOZP a hygienických předpisů.

Autorizovaná osoba zajistí osobní ochranné pracovní prostředky a pracovní pomůcky pro vykonání zkoušky.

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem a obuví. Může po dohodě s autorizovanou osobou používat svoje osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní rukavice a rukavice latexové, nákolenky, ochranná přilba průmyslová, ochranné brýle) odpovídající prováděným pracím, případně svoje osobní ruční nářadí odpovídající předpisům a BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mgr. Karel Suda - SŠ Horní Bříza

Josef Novotný - obkladač

PhDr. Eduard Justa - CCS, znalecká kancelář