Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních pojmech a normách v oblasti automobilového průmyslu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co popisuje norma IATF 16949 Ústní ověření
b Vysvětlit, co znamená S/R označení Ústní ověření
c Vysvětlit kalibraci dílu Ústní ověření
d Vysvětlit pojem štíhlá výroba Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha a základní údržba seřízených poloautomatických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výrobní postupy a pracovní návody Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést ovládání operačního panelu poloautomatických strojů používaných v automobilovém průmyslu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést potřebné úkony při obsluze poloautomatických strojů používaných v automobilovém průmyslu při toku materiálu, provést kontrolu značení materiálu Praktické předvedení
d Předvést úkony základní údržby poloautomatických strojů používaných v automobilovém průmyslu, označit a zaznamenat zjištěné závady Praktické předvedení
e Vysvětlit, co znamená POKA - YOKE Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Operativní řešení nestandartních situací na poloautomatických strojích používaných v automobilovém průmyslu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést, jak postupovat při vzniku chyby nebo nestandardní situace na poloautomatickém stroji používaném v automobilovém průmyslu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést výměnu upínacího prostředku poloautomatického stroje používaného v automobilovém průmyslu pro jinou výrobní operaci podle požadavku výrobního plánu s použitím pracovního návodu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Kontrola rozměrů základními měřidly, vizuální kontrola produktů, vyřazení a zacházení s neshodnými výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu rozměrů podle dokumentace s použitím předepsaných měřidel (posuvné měřítko, svinovací metr) s platnou kalibrací. Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a evidovat neshodný produkt a zacházet s neshodným produktem podle stanovených postupů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést vizuální kontrolu a zkontrolovat kvalitu podle stanovených parametrů a referenčních vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Udržování limitu výše zásob v logistických systémech dle potřeb výroby v automobilovém průmyslu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst plán výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Objednat komponenty v logistickém systému Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Organizace pracoviště pro adekvátní plnění výrobního plánu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat pracoviště podle principů štíhlé výroby Praktické předvedení
b Popsat způsoby nakládání s odpady Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Vedení jednoduché výrobní dokumentace a statistiky v automobilovém průmyslu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh výrobního procesu podle návodu, uvést jeho parametry, podmínky Praktické předvedení
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu, poruchách, opravách poloautomatických strojů využívaných v automobilové výrobě Praktické předvedení
c Provést a evidovat příjem, expedici, značení surovin polotovarů a produktů v různých fázích výrobního procesu včetně nakládání s výrobním a manipulačním odpadem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/operator-poloautomatickyc#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem operátora poloautomatických strojů v podmínkách automobilového průmyslu, kde zaučení pracovníci obsluhují poloautomatické stroje a příslušenství odpovídající tomuto druhu průmyslu. Podmínky zkoušky vyžadují základní znalosti pojmů používaných v automobilovém průmyslu a praktické předvedení obsluhy a údržby stroje podle pracovních návodů.

Součástí zkoušky je zároveň i kontrola rozměrů a parametrů výrobků podle přiložené dokumentace a následné určení, zda je tento výrobek shodný nebo neshodný s předloženou dokumentací.

Nedílnou součástí zkoušky je i předvedení zápisu a vedení jednoduché výrobní dokumentace – zaznamenání průběhu výrobního procesu, záznam údajů o chodu stroje a prokázání znalosti týkající se udržování limitu výše zásob na pracovišti.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VIZA AUTO CZ, s. r. o.

CZ LOKO a. s.

ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

SPŠ Strojnická prof. Švejnara