Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Oděvní technik mistr
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy (normy kvality, ISO normy, pracovněprávní normy), vyjmenovat technické podmínky pro oddělování, vyztužování a spojování dílů oděvů (zásady pro návaznost vzoru, požadavky na parametry vyztužování, na kvalitu stehů), uvést velikostní systémy oděvních výrobků Ústní ověření
b Pracovat s technologickou a konstrukční dokumentací pro konkrétní oděvní výrobek (popsat podle technického nákresu výrobek, rozlišit dle technického popisu jednotlivé detaily výrobku, určit dle pracovního předpisu technologii a normy výkonu, stanovit z konstrukční dokumentace parametry výrobku) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení a organizace práce technologického úseku oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologii na svěřeném úseku oděvní výroby v souladu s pracovním předpisem (popsat postupy prací vykonávaných podřízenými pracovníky pro konkrétní výrobek), posoudit správnost navrženého technologického postupu z hlediska využitelnosti oděvních materiálů, výrobního zařízení a kvality hotového oděvního výrobku Ústní ověření
b Navrhnout vhodné stroje a zařízení ke zhotovení konkrétního oděvního výrobku, stanovit jejich technologické parametry podle použitých oděvních materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat postup plnění uložených pracovních úkolů a navrhnout přidělení práce podřízeným pracovníkům (vypracovat výrobní postup pro technologický úsek oděvní výroby, vysvětlit hlavní zásady pro sestavení výrobního postupu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit v rámci technologického úseku oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodné uspořádání výrobních zařízení a pracovních míst pro zajištění plynulého a efektivního průběhu výroby a průchodu zpracovávaného oděvního polotovaru jednotlivými pracovišti řízeného technologického úseku oděvní výroby (vypracovat nákres podlaží) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodné uspořádání pracoviště v návaznosti na optimalizaci výrobního procesu a minimalizaci manipulačních časů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v rámci technologického úseku oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout obsazení pracovních pozic na počátku pracovní směny na základě konkrétních podmínek absence pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření při přerušení v dodávce oděvního materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout řešení problémů vzniklých v průběhu směny v důsledku poruchy strojního zařízení, výpadku energií Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést jednání s lidmi – simulovat řešení organizačních problémů (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení pracovního týmu technologického úseku oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přidělit úkol (pracovní operaci) podřízenému pracovníkovi v souladu s jeho profesní kvalifikací, dodat potřebné instrukce Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést pracovní operaci podřízenému pracovníkovi, doplnit potřebné pokyny Praktické předvedení a ústní ověření
c Prezentovat členům pracovního týmu cíle, záměry, očekávání a výsledky Praktické předvedení a ústní ověření
d Informovat nadřízené o výsledcích práce, vyjednat podmínky pro účinné plnění úkolů Praktické předvedení a ústní ověření
e Prezentovat různé způsoby motivace podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést jednání s lidmi – simulovat řešení interpersonálních problémů (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola plnění operativních plánů oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seznámit se s operativním (denním, týdenním, měsíčním) plánem oděvní výroby - převzít výrobní příkaz a vysvětlit obsažené údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést rozvahu plnění operativního plánu na svěřeném úseku oděvní výroby - stanovit dílčí cíle a jejich časové etapy (vysvětlit jejich logickou a časovou provázanost, určit základní podmínky nezbytné pro jejich dosažení) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit provádění kontroly plnění výkonu pracovních činností na svěřeném úseku oděvní výroby (časový interval, jednotlivá pracoviště) Ústní ověření
d Vysvětlit provádění kontroly průběžného plnění termínů výrobních příkazů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit denní hlášení dílny (zaevidovat plnění operativního plánu výroby, počet pracovníků a absenci, počet a důvod vrácených nekvalitních kusů oděvních výrobků), vysvětlit důvody zajišťování operativní evidence Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést záznam o pravidelné preventivní prohlídce stroje nebo zařízení na svěřeném úseku výroby, vysvětlit důvody zaevidování záznamu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit dodržování pracovního postupu konkrétní operace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Prověřit dodržování pracovního předpisu konkrétního oděvního výrobku (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat nastavení technologických parametrů na strojním zařízení a porovnat soulad s materiálem a technologickými postupy Praktické předvedení a ústní ověření
d Zjistit příčiny vzniku nedostatků kvality, navrhnout opatření k nápravě kvality (navrhnout technologický postup k odstranění vad, ke zvýšení kvality) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést jednání s lidmi – simulovat řešení problému s kvalitou (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit technologii výroby konkrétního oděvního výrobku a vysvětlit závislost parametrů a nastavení oděvní techniky na zpracovávaném oděvním materiálu a zhotovovaném oděvním výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat povinnosti vedoucího pracovníka v oblasti BOZP a PO Ústní ověření
b Zkontrolovat dodržování BOZP: zkontrolovat bezpečnost provádění práce na strojích a zařízení, nastavení parametrů strojů a zařízení, respektování návodů k obsluze strojů a zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat dodržování hygieny práce a požární prevence v oděvní výrobě: zkontrolovat pořádek a čistotu na pracovišti, provádění údržby strojů, likvidace odpadu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést požární a zdravotní rizika, vysvětlit zásady poskytování první pomoci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání podkladů pro odměňování pracovníků v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip vykazování pracovní doby a odměňování jednotlivých pracovníků Ústní ověření
b Objasnit způsoby kontroly a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, vyplnit docházkový lístek Praktické předvedení a ústní ověření
c Objasnit způsoby kontroly a evidence výkonu (množství a kvality práce) podřízených zaměstnanců, vyplnit úkolový lístek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro oděvní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat nastavení technologických parametrů na strojním zařízení v oděvní výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Prověřit stav a správnou funkci oděvních strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést podmínky a popsat kritéria pro preventivní prohlídky strojů a zařízení na svěřeném úseku oděvní výroby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované odborné kompetence a kritéria hodnocení sestaveny v dílčí procesy. Uchazeči je zadáno zorganizovat práci a řešit modelové situace pro konkrétní oděvní výrobek a konkrétní úsek výroby oděvu (vypracovat výrobní postup a nákres podlaží, vyplnit provozní dokumentaci a podklady pro odměňování, předvést na modelových situacích řízení pracovního týmu, kontrolu dodržování pracovních postupů, nastavení stroje a bezpečnosti práce, kontrolu plnění plánu a řešení provozních problémů). Pro řešení modelových situací a prokázání znalosti technologie si uchazeč zvolí výrobek a strojní zařízení z nabídky autorizované osoby, které je blíže specifikováno v kap. Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví modelové situace z provozu oděvní výroby, minimálně jednu pro každou ověřovanou odbornou kompetenci. Předpokládá se, že u odborných kompetencí „Operativní řešení organizačních a provozních problémů v rámci technologického úseku oděvní výroby", „Řízení pracovního týmu technologického úseku oděvní výroby“, „Kontrola dodržování technologických postupů v oděvní výrobě“ a "Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů v oděvní výrobě" se budou všechna kritéria hodnocení ověřovat na modelové situaci. Dále autorizovaná osoba nabídne různé druhy oděvních výrobků (pánský nebo dámský trupový oděv, kalhotový nebo sukňový oděv) a jejich polotovarů (na kterých budou kompetence ověřovány) a zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení, které jsou k dispozici a na kterých lze zhotovovat nabízené výrobky) a umožní uchazeči se s tímto seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou. Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou. O formě seznámení uchazeče s nabídkou oděvních výrobků, se seznamem strojového vybavení a s přehledem doporučené literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Zkouška bude probíhat jak v prostředí odborné učebny (dílny), tak v prostředí reálného provozu v oděvní výrobě (především při ověřování znalosti technologie, při simulování praktických činností a kontroly dodržování technologické kázně a při navrhování řešení konkrétních problémů).

Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na výsledek vykonávané činnosti, tak na způsob předvedení činnosti. Praktické předvedení spočívá ve skutečném provedení reálné činnosti nebo simulaci ústní komunikace, v písemném záznamu, čtení konkrétní technologické dokumentace. Při ověřování splnění kritérií hodnocení formou praktického předvedení a ústního ověření se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na zhotovování oděvů a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby oděvů nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oděvním oboru.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na oděvnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby oděvů nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oděvním oboru.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oděvní technologie a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby oděvů nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oděvním oboru.
 4. Profesní kvalifikace 31-044-M Oděvní technik mistr / technička mistrová + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby oděvů.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici odbornou učebnu (dílnu) a mít přístup i do reálného provozu oděvní výroby, aby bylo umožněno ověření všech odborných kompetencí, a mít k dispozici minimálně následující materiálně-technické vybavení:

 

 • Technické normy, technickou dokumentaci pro výrobky, vzor výrobního příkazu, záznamové archy, formuláře pro záznam plnění operativního plánu, formuláře denního hlášení dílny, formuláře úkolového lístku, formuláře docházkového lístku, psací potřeby, případně PC
 • Různé druhy hotových oděvních výrobků (minimálně 3 druhy výrobků - trupový, kalhotový, sukňový) a polotovary těchto výrobků (minimálně 5 vzorků pro předvedení operace a/nebo popis postupu práce a pro kontrolu dodržování technologie)
 • Pracoviště (úsek reálného provozu) se základním vybavením pro předvedení pracovní operace spojování, nastavení parametrů strojů a kontrolu dodržování bezpečnosti práce: šicí stroje (průmyslový jednojehlový šicí stroj se stehem vázaným, průmyslový jednojehlový šicí stroj se stehem klikatým), speciální stroje (obnitkovací tří nebo vícenitný stroj, konfekční dírkovací stroj, zapošívací stroj, knoflíkovací stroj, závorovaní stroj), krejčovský metr a nůžky
 • Pracoviště (úsek reálného provozu) se základním vybavením pro předvedení pracovní operace tvarování, nastavení parametrů zařízení a kontrolu dodržování bezpečnosti práce: fixační techniku (fixační lis) a žehlicí techniku (parní a elektrickou nebo elektroparní žehličku, žehlicí stůl, základní tvarovky)
 • Návody k obsluze a údržbě šicích strojů a zařízení
 • Přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
 • Modelové situace - minimálně 1 pro každou ověřovanou odbornou kompetenci

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva, o. d., Konice