Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožařský technik technolog
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam a obsah norem a technických podkladů pro koželužskou výrobu Ústní ověření
b Předvést práci s normami pro koželužskou výrobu, dohledat definici zadaného údaje (kůže, nebo holina, nebo useň, nebo štípenková useň, nebo chromočiněná useň, nebo třísločiněná useň) pomocí informačních technologií Praktické předvedení
c Pracovat s technickou dokumentací, sestavit na jejím základě technologický postup pro stanovený úsek koželužské výroby Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhledat v technické dokumentaci zadanou informaci potřebnou pro výrobu předloženého koželužského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro výrobu usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé způsoby výroby usní a kožešin podle technologie činění Ústní ověření
b Sestavit technologický postup pro zhotovení konkrétní usně a kožešiny, charakterizovat kritická místa ve výrobním procesu Praktické předvedení a písemné ověření
c Stanovit technologické podmínky pro přípravu činící látky potřebné pro zhotovení konkrétní usně a kožešiny Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit pracovní postup pro konkrétní pracovní operaci (námok, nebo loužení, nebo mízdření, nebo činění, nebo měkčení, nebo broušení) při výrobě usní a kožešin Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat standardní technologický postup ekologické likvidace koželužského odpadu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro výrobu usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout sestavu strojů a zařízení pro výrobu konkrétní usně a kožešiny s ohledem na zpracovávanou surovinu a výsledný produkt Praktické předvedení a písemné ověření
b Stanovit technologické parametry výrobních zařízení určených pro zhotovení konkrétní usně a kožešiny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro výrobu usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat předložené vzorky usňových a kožešinových materiálů, určit jejich původ podle zvířat, ze kterých pochází Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit povrchové úpravy předložených usňových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit suroviny, materiály a chemikálie pro výrobu konkrétní usně a kožešiny, zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypočítat spotřebu surovin a materiálů potřebných pro zhotovení daného objemu výroby pro konkrétní koželužský výrobek (králičí kožešinu, nebo chromočiněnou hovězinovou useň, nebo třísločiněnou hovězinovou useň, nebo kozinu) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracování technologické dokumentace pro koželužskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat sestavený technologický postup pro výrobu konkrétního koželužského výrobku do formuláře Praktické předvedení a písemné ověření
b Vypracovat pracovní postup přípravy činícího roztoku pro konkrétní způsob činění a konkrétní koželužský výrobek Praktické předvedení a písemné ověření
c Vyhotovit technický popis pro konkrétní koželužský výrobek Praktické předvedení a písemné ověření
d Provést kompletaci vypracované technologické dokumentace a uložit tuto sestavu k dalšímu použití v koželužské výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dodržování stanoveného technologického postupu při výrobě konkrétní usně a kožešiny, zjištěný stav vyhodnotit (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést jednání s lidmi za účelem odstranění nedostatků zjištěných při kontrole dodržování technologického postupu ve výrobním procesu koželužské výroby (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat dodržování pracovního postupu u určené pracovní operace při výrobě usní a kožešin, vysledek vyhodnotit a v případě zjištění nedostatků prosadit nápravu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu dodržování ekologického nakládání s koželužskými odpady, výsledek vyhodnotit (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování kvality koželužských surovin, materiálů a hotových usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu kůží při jejich vstupu do koželužského výrobního procesu, zjištěný stav vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu hotové usně a kožešiny, v případě zjištěných nedostatků navrhnout pracovní postup pro jejich opravu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat useň a kožešinu s ohledem na její kvalitativní rozložení a tažnost Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky koželužských surovin, materiálů, polotovarů, usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat základní mechanické a laboratorní zkoušky prováděné během koželužské výroby usní a kožešin Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat kvalitativní zkoušky hotových usní a kožešin Ústní ověření
c Předvést mechanickou zkoušku kvality usně a kožešiny (zjistit tažnost usně, nebo tloušťku usně, nebo provést vizuální posouzení kvality usně nebo kožešiny) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-technolo-a0d0#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřením kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti technologického charakteru v koželužské výrobě.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí koželužského provozu. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a ke správnému vyhodnocení dané situace. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie, jednoznačnost formulací a využívání znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

Autorizovaná osoba určí před zkouškou u odborných kompetencí Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro výrobu usní a kožešin pro kritéria hodnocení b), d); Stanovování výrobních zařízení pro výrobu usní a kožešin pro kritéria hodnocení a), b); Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro výrobu usní a kožešin pro kritérium hodnocení c); Kontrola dodržování technologických postupů v koželužské výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Posuzování kvality koželužských surovin, materiálů a hotových usní a kožešin pro kritéria hodnocení b), c); Kvalitativní zkoušky koželužských surovin, materiálů, polotovarů a usní a kožešin pro kritéria hodnocení a), b), c), zda budou úkoly zaměřeny na výrobu usní nebo kožešin, a to podle koželužské technologie podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba připraví pro odbornou kompetenci Kontrola dodržování technologických postupů v koželužské výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c) a d) modelové situace v návaznosti na ověřované odborné kompetence.

 

Autorizovaná osoba zadá k posouzení u odborných kompetencí Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro výrobu usní a kožešin pro kritéria hodnocení a), b); Posuzování kvality koželužských surovin, materiálů a hotových usní a kožešin pro kritéria hodnocení a), b) vzorky (v minimálním počtu 3 - maximálně 7 vzorků) podle konkrétního zaměření koželužské výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro výrobu usní a kožešin pro kritérium hodnocení d) jeden z uvedených kožedělných výrobků, pro který vypočítá spotřebu surovin a materiálů.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Kvalitativní zkoušky koželužských surovin, materiálů, polotovarů, usní a kožešin pro kritérium hodnocení c) vykonat z navržených možností jednu mechanickou zkoušku zpracovávaného materiálu podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava