Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technik optických sítí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve schematických značkách užívaných v projektové dokumentaci pro sítě elektronických komunikací Písemné ověření
b Přečíst předloženou projektovou dokumentaci s podáním výkladu (tzn. objasnit a popsat z hlediska správného umístění montáž kabelové trasy a příslušenství podle předložené projektové dokumentace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Identifikace vláken a optických kabelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukce a barevné značení optických kabelů pro vnitřní a vnější prostředí a konstrukce a barevné značení optických propojovacích šňůr Písemné ověření
b Identifikovat na předložených vzorcích typy kabelů, typy vláken, určit pořadí vláken v profilu kabelu (tzn. identifikovat typ vlákna v propojovací šňůře pomocí základní měřicí techniky a pozici vlákna v profilu kabelu, ve spojce a v optickém rozvaděči pomocí základní měřicí techniky) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Příprava a instalace optického kabelu (zafukování, zatahování, instalace závěsných optických kabelů)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné pracovní nástroje a postupy pro všechny základní druhy instalací optických kabelů, včetně volby použití optimálních utěsňovacích a spojovacích materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit postup konkrétní instalace podle zadání a určit zásady bezpečnosti práce s ohledem na ochranu zdraví a majetku Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Realizace optické kabelové trasy, včetně přípravy trasy pro nasazení přenosového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a vysvětlit základní způsoby spojování optických vláken (například svařování, mechanické spojky, konektory) a popsat způsoby okamžité kontroly kvality jednotlivých spojů, pojmenovat výhody a nevýhody jednotlivých způsobů spojení Písemné ověření
b Spojit optická vlákna podle konkrétního zadání, včetně dodržení a vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvoleném způsobu spojení optického vlákna s ohledem na ochranu zdraví a majetku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Základní měření, diagnostika a lokalizace poruch optické kabelové trasy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ovládat základní přenosové parametry optické kabelové trasy, díly a stavební bloky optické kabelové trasy a jejich základní parametry; ovládat měřicí a diagnostické metody pro kvalifikaci ověření parametrů optické kabelové trasy a vysvětlit zásady bezpečnosti práce při měření optického vlákna s ohledem na ochranu zdraví a majetku Písemné ověření
b Provést akceptační/přejímkové měření optické trasy, porovnat zjištěné parametry trasy s technickými předpisy pro výstavbu optické trasy a určit, zda trasa svými parametry splňuje limity pro nasazení konkrétního přenosového systému Praktické předvedení a ústní ověření
c Lokalizovat poruchu na optické trase pomocí základních servisních pomůcek (inspekční videomikroskop, vizuální zaměřovač poruch - červený laser, zdroj záření a měřidlo optického výkonu, optický reflektometr OTDR) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik-bezdrato#zdravotni-zpusobilost), (schopen práce na elektrickém zařízení a ve výškách).

Vstupní požadavky na uchazeče vycházejí ze splnění minimálních požadavků platného znění vyhlášky č. 50/1978 Sb., (min. splnění dle § 6 - Pracovníci pro samostatnou činnost), splnění uvedených podmínek je třeba doložit platným osvědčením (viz: NSP http://katalog.nsp.cz/tp/technik-optickych-siti/103097.html).
Uchazeč musí předložit potvrzení o úspěšném absolvování profesní kvalifikace 26-055 Montér/montérka optických kabelů, která této kvalifikaci předchází

 

Písemné ověření

Uchazeč prokáže znalosti písemným testem (rozsah asi 70 min – 48 otázek).

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesní kvalifikace

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 • Testy pro jednotlivé uchazeče musí být vygenerovány z dostatečně velkého souboru otázek (počet otázek z jednotlivých kompetencí upřesněn níže), aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů

 • Při každé zkoušce musejí být ověřeny všechny kompetence

 • Pro každé kritérium existuje několik otázek

 • Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium, u kterého je uveden písemný způsob ověření, alespoň jednu otázku

 • Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek

Autorizovaná osoba vypracuje soubor 200 testových úloh zaměřených na ověření znalostní složky kompetencí následovně:

 • Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace50 otázek

 • Identifikace vláken a optických kabelů50 otázek

 • Realizace optické kabelové trasy, včetně přípravy trasy pro nasazení přenosového systému 50 otázek

 • Základní měření, diagnostika a lokalizace poruch optické kabelové trasy50 otázek

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče, sestaveného z 48 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých kritérií podle kompetencí:

 • Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace25 % otázek

 • Identifikace vláken a optických kabelů25 % otázek

 • Realizace optické kabelové trasy, včetně přípravy trasy pro nasazení přenosového systému 25 % otázek

 • Základní měření, diagnostika a lokalizace poruch optické kabelové trasy25 % otázek

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze čtyř odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Praktické předvedení a ústní ověření

Dovednostní složku způsobilostí prokáže uchazeč předvedením a ústním ověřením. Úroveň získaných znalostí a dovedností technika optických sítí bude ověřována sledem vzájemně na sebe navazujících úkolů zahrnujících přípravu, montáž a instalaci kompletní optické trasy, včetně jejího proměření, diagnostiky naměřených hodnot a případné lokalizace poruchy a její opravy tak, jak je stanoveno v jednotlivých kompetencích a kritériích hodnocení vyžadujících praktické předvedení a ústní ověření.

U hodnoticích kritérií, kde jsou uvedeny příklady v závorce a zároveň je stanoveným způsobem ověření praktické předvedení, může autorizovaná osoba ověřit pouze jednu z uvedených možností.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k dodržování pracovních postupů podle platných norem EN a ČSN, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání zadaných úkolů uchazečem.

Jedná se zejména o normy:

 • EN 50173 Informační technologie - Univerzální kabelážní systém

 • EN 50174-2 Informační technika - Kabelové rozvody - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách

 • EN 50174-31 Informační technika - Kabelové rozvody - Část 3: Plánování instalace a postupy instalace vně budov

 • EN 50310 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační techniky

 • ISO/IEC 14763-1 Informační technika - Realizace a provoz v budovách uživatelů - Část 1: Zpráva ČSN

 • ISO/IEC 11801 Information Technology – Generic Cabling For Customer Premises

 • ČSN EN 60794 Optické kabely

 • ČSN EN 61280-4-1: Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu

 • ČSN EN 61280-4-2: Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-2: Optická vláknová kabelová trasa - Útlum jednovidové optické vláknové kabelové trasy

 • ČSN EN 61280-1-4 ed. 2: Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje

 • Mezinárodní normy ITU-T

  • G.650 Definice a měřicí metody pro relevantní parametry jednovidových vláken

  • G.651 Charakteristiky optických kabelů s mnohovidovým gradientním vláknem 50/125 mm

  • G.652 Charakteristiky optických kabelů s jednovidovým vláknem

  • G.653 Charakteristiky optických kabelů s jednovidovým vláknem s posunutou disperzní charakteristikou

  • G.654 Charakteristiky optických kabelů s jednovidovým vláknem s minimálním útlumem pro 1550 nm

  • G.655,656 Charakteristiky optických kabelů s jednovidovým vláknem s posunutou nenulovou chromatickou disperzí

  • G.657 Charakteristiky optických kabelů s jednovidovým vláknem odolným na ohyby

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CATR, s. r. o.

PROFiber Networking CZ, s. r. o.

SITEL, s. r. o.

SŠIPaF Brno