Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Montér metalických kabelů
Platnost standardu: Od 1.9.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních pojmech, vztazích a vlastnostech materiálů metalických telekomunikačních a datových vedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v přenosových parametrech metalických telekomunikačních a datových vedení (impedance, podélná stabilita impedance, útlum, přeslechy mezi páry kabelu i mezi páry sousedních kabelů ve svazku, odrazy signálu, útlum odrazu, zpoždění a rozdílové zpoždění signálu, smyčkový odpor, svod, kapacita, indukčnost) Písemné ověření
b Orientovat se v terminologii fyzikálních vztahů, základních jednotek a jejich vzájemných souvislostí Písemné ověření
c Orientovat se ve vlastnostech materiálů metalických telekomunikačních i datových vedení a jejich vlivu na přenosové parametry Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technické dokumentaci pro montáž, rekonstrukci a opravy na elektronických telekomunikačních zařízeních a vedeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a způsobu dokumentace pro metalická telekomunikační a datová vedení Písemné ověření
b Přečíst předloženou projektovou dokumentaci s podáním výkladu; Objasnit i popsat montáž kabelové trasy a příslušenství podle předložené projektové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhotovit záznam a zpracovat předepsanou dokumentaci o provedené montáži, údržbě nebo opravách metalických telekomunikačních a datových vedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění přípravných prací před montáží metalických kabelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou technologii montáže metalických telekomunikačních a datových vedení. Vysvětlit svou volbu i vliv technologie na přenosové parametry Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodný postup montáže metalických telekomunikačních a datových vedení, používaných materiálů, typů nástrojů, přístrojů a dalších pomůcek; Vysvětlit svou volbu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních metalických telekomunikačních a datových vedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž a demontáž spojek metalických telekomunikačních kabelů, spojkování datových kabelů Praktické předvedení
b Provést montáž kabelových souborů v Cat.5 a Cat.6A v nestíněné a stíněné variantě, zakončení na modulárním i integrovaném PatchPanelu, v modulární i integrované zásuvce Praktické předvedení
c Vytvořit koncový bod na ústředně a příslušných rozvaděčích - v provedení LSA+ i IDC110 Praktické předvedení
d Zapojit zařízení koncového bodu sítě - přes komunikační zásuvku i přímé napojení na linkový kabel Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření technických veličin a parametrů při provádění instalace, údržby a oprav na metalických telekomunikačních a datových vedeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit přenosové parametry instalovaného metalického telekomunikačního a datového vedení a vystavit měřicí protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium.
3

Čištění telekomunikačních zařízení, spolupráce při jejich údržbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v oblasti čistění telekomunikačních zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit kritérium.
3

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, vysvětlit termíny: práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem Ústní ověření
b Zajistit bezpečnost při práci na elektrickém zařízení bez napětí, vysvětlit postup zajištění beznapěťového stavu elektrického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zajistit bezpečnost při práci na elektrickém zařízení pod napětím, definovat požadavek na kvalifikaci pro práci pod napětím Praktické předvedení a ústní ověření
d Zajistit bezpečnost při práci v blízkosti živých částí elektrického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat účinky elektrického proudu na člověka, uvést příklady přímých a nepřímých účinků na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence el. proudu a doby jeho působení Písemné a ústní ověření
f Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem a postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu (vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) Písemné a ústní ověření
g Řešit simulovanou krizovou situaci úrazu elektrickým proudem; Demonstrovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-metalickych-kabelu#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti nelektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

 

Písemné ověření bude provedeno formou testu (rozsah asi 45 minut – 45 otázek).

 

Autorizovaná osoba vypracuje soubor testových úloh, zaměřených na ověření znalostní složky vybraných způsobilostí, kde je u kritérii hodnocení stanoven způsob ověření „Písemný test“ následovně:

 

Orientace v základních pojmech, vztazích a vlastnostech a materiálů datových vedení - 120 otázek

Orientace v normách a technické dokumentaci elektronických telekomunikačních zařízení a vedení - 120 otázek

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při práci na elektrickém zařízení - 120 otázek.

 

Testové otázky jsou uzavřené, sestavené ze dvou až čtyř odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče sestaveného z 45 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí podle způsobilostí:

Orientace v základních pojmech, vztazích a vlastnostech a materiálů datových vedení - 15 otázek

Orientace v normách a technické dokumentaci elektronických telekomunikačních zařízeníc a vedení - 15 otázek

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při práci na elektrickém zařízení - 15 otázek.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesní kvalifikace

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu.

 

Musí přitom splňovat následující pravidla:

• Testy pro jednotlivé uchazeče musí být vygenerovány z dostatečně velkého souboru otázek (počet otázek z jednotlivých kompetencí upřesněn níže), aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů

• Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence

• Pro každé kritérium existuje několik otázek

• Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium alespoň jednu otázku

 

Pro úspěšné hodnocení testu je třeba dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti zodpovězení otázek za každou oblast reprezentovanou hodnoticím kritériem příslušné způsobilosti a zároveň alespoň 75% úspěšnosti v testu jako celku.

 

Pro ústní ověření připraví autorizovaná osoba sérii otázek, ze kterých bude uchazeč losovat. Dovednostní složku způsobilostí prokáže uchazeč praktickým předvedením a ústní obhajobou.

 

U kompetence "Provádění přípravných prací před montáží metalických kabelů", v kritériu a) bude uchazeč odpovídat na otázky tohoto typu:

 • Jaký způsob zabezpečení kabelu při přepravě zvolíte, aby nešlo k jeho poškození nebo degradaci parametrů?

 • Jaký způsob manipulace s kabelem při odvíjení z bubnu/cívky zvolíte, aby nedošlo k degradaci přenosových parametrů kabelu?

 • Jaký způsob manipulace s kabelem při odvíjení z necívkového balení kabelu zvolíte, aby nedošlo k degradaci přenosových parametrů kabelu?

 • Pro které aplikace je vhodnější nestíněná, a pro které stíněná kabeláž?

 • Jaké jsou požadavky na řešení tras a pokládku kabelů Cat.6A?

 • Jak dlouhý může být kabel linky Cat.6A a jak to zjistíte?

 • Ve kterých případech je vhodnější použít zářezové bloky IDC110?

 • Ve kterých případech je vhodnější použít zářezové bloky LSA+?

 • Ve kterých případech je vhodnější použít (Žádný návrh)?

 • Jaké jsou požadavky na řešení tras a pokládku kabelů Cat.6A?

 • Jak hlubokou budete potřebovat krabici (pr. 68mm) ve zdi pro montáž zásuvku v Cat.6A?

 • V kterých případech použijete kabeláž Cat.5, Cat.6 a Cat.6A?

 • Čím se liší princip samozářezových systémů se zářezovou hlavou, zářezovou klapkou nebo víčkem od zářezových systémů typu PunchDown (narážecím nástrojem) a jaký to má vliv na přenosové parametry?

 • Jaké výhody má použití kabelu s H křížem?

 • Jaký vliv na přenosové parametry má zatahování kabelů do trubek u dlouhých tras?

 

U kompetence "Provádění přípravných prací před montáží metalických kabelů", v kritériu b) bude řešit uchazeč např. tato zadání:

 

Propojení ranžíru pro telefonní ústřednu s podružnými rozvaděči v objektu. Zvolte - technologii, materiál, nástroje, měřicí přístroje

Soubor horizontálních linek v provedení UTP Cat.6A Zvolte - technologii, materiál, nástroje, měřicí přístroje.

Soubor horizontálních linek v provedení S/FTP Cat.6A Zvolte - technologii, materiál, nástroje, měřicí přístroje.

 

Pokyny k praktickému ověření:

V kompetenci "Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních metalických telekomunikačních a datových vedení"

- u kritéria b) použít technologii PunchDown, samozářezové systémy se zářezovou hlavou, klapkou a víčkem.

 

V kompetenci "Měření technických veličin a parametrů při provádění instalace, údržby a oprav telekomunikačních a datových vedení"

- u kritéria a) měření provádět výhradně certifikačním testerem (nikoliv validátorem).

 

Pro potřeby přezkoumání zkoušky uchazeče bude autorizovanou osobou archivováno zadání testu včetně odpovědí po dobu jednoho roku.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro IT a el. komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

HARICOM, spol. s r. o.

Aerodata, s. r. o.

ŠINDY, a. s.

Michlovský - stavební, s. r. o.

KASSEX, s. r. o.

Telefónica Czech Republic, a. s.