Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Modelář výstavních modelů
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava řemeslného záměru, studium podkladů a technické dokumentace výstavních modelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prostudovat konstrukční a technologickou dokumentaci výstavního modelu - čalouněná pohovka pro dvě osoby; Připravit výrobu modelu, provedení: polystyrénový podklad s textilním povrchem, max. rozměry d 1600 x h 700 x v 800, měřítko 1:5 Praktické předvedení
b Prostudovat konstrukční a technologickou dokumentaci výstavního modelu - jednopodlažní dům;
Připravit výrobu modelu s odnímatelnou střechou s náhledem na vnitřní prostorové členění o dispozici maximálně 2+1, provedení: polystyrénový deskový materiál polepený papírem, ostatní materiály si zvolí uchazeč sám, měřítko 1:20
Praktické předvedení
c Prostudovat konstrukční a technologickou dokumentaci výstavního modelu - urbanistického řešení začlenění tří budov v základních proporcích ve výškově členité krajině, rozměry plochy 400 x 600 mm, provedení: vícevrstvý kartonový materiál, ostatní materiály si zvolí uchazeč sám, měřítko 1:1000 Praktické předvedení
d Předvést nabídkový rozhovor realizátora se zadavatelem na jedné přípravě výroby výstavního modelu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení výstavních modelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a popsat návaznost jednotlivých pracovních operací pro zhotovení modelu čalouněné pohovky pro dvě osoby Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit technologický postup a popsat návaznost jednotlivých pracovních operací pro zhotovení modelu jednopodlažního domu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit technologický postup a popsat návaznost jednotlivých pracovních operací pro zhotovení modelu urbanistického řešení začlenění tří budov v základních proporcích ve výškově členité krajině Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky včetně měřidel pro zhotovení příslušných výstavních modelů; Vysvětlit vhodnost výběru materiálů pro zhotovení příslušného modelu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit způsoby broušení a údržby ručních nástrojů pro výrobu výstavních
modelů
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava materiálů pro zhotovení výstavních modelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a upravit materiály pro zhotovení jednotlivých částí výstavního modelu čalouněné pohovky pro dvě osoby Praktické předvedení
b Připravit a upravit materiály pro zhotovení jednotlivých částí výstavního modelu jednopodlažního domu Praktické předvedení
c Připravit a upravit materiály pro zhotovení jednotlivých částí výstavního modelu urbanistického řešení začlenění tří budov v základních proporcích ve výškově členité krajině Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vytváření výstavních modelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit výstavní model čalouněné pohovky pro dvě osoby Praktické předvedení
b Zhotovit výstavní model jednopodlažního domu Praktické předvedení
c Zhotovit výstavní model urbanistického řešení začlenění tří budov v základních proporcích ve výškově členité krajině Praktické předvedení
d Vysvětlit instalaci a montáž částí architektonických a urbanistických výstavních modelů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce výstavních modelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat umělecký sloh nebo styl předloženého poškozeného výstavního modelu Ústní ověření
b Zjistit rozsah poškození, stanovit technologický postup opravy, včetně výběru vhodných materiálů, nástrojů a pomůcek předloženého poškozeného výstavního modelu Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit a vyměnit poškozenou část výstavního modelu při zachování původních materiálů a původních technik výroby a sjednotit celkový vzhled povrchové úpravy opravovaného výstavního modelu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení konečné povrchové úpravy a údržby výstavních modelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést povrchovou úpravu textilním materiálem na modelu čalouněné pohovky pro dvě osoby Praktické předvedení
b Provést povrchovou úpravu polepením různobarevným materiálem na modelu jednopodlažního domu Praktické předvedení
c Provést povrchovou úpravu barevným nátěrem na modelu urbanistického řešení začlenění tří budov v základních proporcích ve výškově členité krajině Praktické předvedení
d Provést tmelení a broušení povrchu výstavního modelu, včetně přípravy a pigmentace konkrétního tmelu na dřevěném vzorku velikosti 200 x 300 mm Praktické předvedení
e Provést povrchovou úpravu vodouředitelným nátěrovým systémem povrchové úpravy na zkušebním vzorku velikosti 200 x 300 mm Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálních produktů s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, k dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně. Uchazeč zhotoví a sestaví architektonické, urbanistické a funkční mechanické modely z nejrůznějších materiálů (například polystyren, karton, překližka, desky z umělé hmoty, dřevo) včetně grafické, barevné a povrchové úpravy, dle svých znalostí a zadání. Je třeba klást důraz na kvalitu a přesnost zhotovení výrobků.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči konkrétní zadání, která umožní ověření všech odborných kompetencí podle tohoto hodnoticího standardu. Při zkoušce uchazeč zhotoví 3 výrobky:

  1. výstavní model čalouněné pohovky pro dvě osoby v provedení: polystyrénový podklad s textilním povrchem, ostatní materiály si zvolí uchazeč sám, max. rozměry d 1600 x h 700 x v 800 mm, měřítko 1:5

  2. výstavní model jednopodlažního domu s odnímatelnou střechou s náhledem na vnitřní prostorové členění o dispozici maximálně 2+1, provedení: polystyrénový deskový materiál polepený papírem, ostatní materiály si zvolí uchazeč sám, měřítko 1:20

  3. výstavní model urbanistického řešení začlenění tří budov v základních proporcích ve výškově členité krajině, rozměry plochy 400 x 600 mm, provedení: vícevrstvý kartonový materiál, ostatní materiály si zvolí uchazeč sám, měřítko 1:1000

 

Pro ověřování kompetencí souvisejících se zhotovením uvedených tří výrobků podle tohoto standardu autorizovaná osoba připraví 2 různé sady výrobní dokumentace čalouněné pohovky pro dvě osoby, 2 různé sady dokumentace půdorysného řešení a pohledů jednopodlažního domu bez zobrazení axonometrie a perspektivy, 2 sady dokumentace situačního postavení tří objektů budov v krajině včetně vrstevnic; rozměry situačního vrstevnicového zobrazení 800 x 1200 mm.

Autorizovaná osoba může zastavit výrobu modelu a schválit i nedokončený model v případě, že uchazeč postupuje dle standartních postupů prací na modelech.

 

Pro ověření odborné kompetence Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce výstavních modelů autorizovaná osoba připraví výstavní model určený k opravě, např. model krajiny poškozený pádem jiného předmětu.

 

Při hodnocení hotového výrobku bude posuzována kvalita, přesnost provedení a estetické ztvárnění výrobků, dále manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO. Uchazeč si přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně, Ústav nábytku, designu a bydlení

Ing. Jaromír Kaláb, OSVČ / soudní znalec

Balajka Adam, OSVČ / řezbář, restaurátor, umělecký truhlář

Vít Vavřiník, OSVČ / restaurátor