Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kamnář technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání technických norem a podkladů pro montáž, stavbu, přestavbu a opravy průmyslově vyráběných lokálních topidel na pevná paliva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy topidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve statickém posudku nosné konstrukce pro topidlo (stropu, podlahy) Praktické předvedení a ústní ověření
c Prokázat znalost normy ČSN EN 13229 Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva – krbové vložky; kachlová kamna a vestavné dekorativní spotřebiče s výkonem pod 15 kW Písemné ověření testem
d Prokázat znalost normy ČSN EN 13240 Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů – krbová kamna Písemné ověření testem
e Prokázat znalost normy ČSN EN 15250 Akumulační kamna na pevná paliva – kamna s akumulační funkcí Ústní ověření
f Prokázat znalost normy ČSN EN 12815 Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - spotřebiče sloužící k tepelné úpravě pokrmů – sporáky Ústní ověření
g Prokázat znalost normy ČSN EN 14785 – krbová kamna na pelety, spotřebiče spalující dřevěné pelety k vytápění obytných prostorů Ústní ověření
h Orientovat se v zákonu č. 406/2000 Sb., o využití energií Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání technických norem a podkladů pro navrhování a stavbu individuálně stavěných lokálních topidel na pevná paliva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí stavební výkresy objektu, který má být vytápěn individuálně stavěným topidlem (dle ČSN 01 3420) Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat technické normy a podklady pro montáž, stavbu, přestavbu a opravy individuálně stavěných lokálních topidel na pevná paliva uvedené v části "Organizační a metodické pokyny" tohoto standardu Písemné ověření testem
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dimenzování spalinových cest, připojování spotřebičů paliv, požární a provozní bezpečnost spotřebičů a spalinových cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci jednovrstvých a vícevrstvých komínů (ČSN 73 4201) s nakreslením náčrtu Písemné a ústní ověření
b Popsat označování komínů podle ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443 Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit dimenzování spalinových cest podle ČSN EN 13384-1+A2 Písemné a ústní ověření
d Dimenzovat spalinovou cestu pomocí diagramů výrobců systémových komínů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat podmínky připojování topidel na komín dle ČSN 73 4201 Písemné ověření s ústním vysvětlením
f Popsat způsoby připojování topidel na komín ocelovým kouřovodem (po vodě, po kouři) Ústní ověření
g Popsat kontrolu spalinové cesty od topeniště po sopouch komína před obezděním Ústní ověření
h Popsat zhotovení nového sopouchu do jednovrstvého a vícevrstvého komína
Ústní ověření
i Vysvětlit požární a provozní bezpečnost spotřebičů a spalinových cest ve smyslu nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava pro návrh individuálně stavěného lokálního topidla na pevná paliva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí stavební výkresy objektu, který má být vytápěn individuálně stavěným topidlem (dle ČSN 01 3420) Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst výkresy komínů a hořlavých konstrukcí navazujících na komíny Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst výkresy vodorovných konstrukcí souvisejících s topidly Praktické předvedení a ústní ověření
d Analyzovat požadavky objednatele individuálního topidla Praktické předvedení a ústní ověření
e Získat potřebné podklady a informace pro návrh vhodného druhu topidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dimenzování a navrhování individuálně stavěných lokálních topidel na pevná paliva - kachlových kamen a sporáků a krbů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost fyzikálních principů přenosu tepla Písemné a ústní ověření
b Vypočítat tepelnou ztrátu prostoru určeného k vytápění dle ČSN 73 4230, ČSN 73 4231, ČSN 73 4232, ČSN EN 15 544 Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout výkon a velikosti topidla dle ČSN 73 4230, ČSN 73 4231, ČSN 73 4232, ČSN EN 15 544 Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit výpočtem konstrukční prvky topidla (topeniště, tahy a teplosměnné plochy) dle ČSN 73 4230, ČSN 73 4231, ČSN 73 4232, ČSN EN 15 544 Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhotovit protokol o dimenzování topidla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování technické dokumentace individuálně stavěného lokálního topidla na pevná paliva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat ručně nebo na PC prováděcí výkresy individuálně stavěného topidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat technickou zprávu individuálně stavěného topidla Praktické předvedení
c Vypracovat návod k obsluze, údržbě a čistění individuálně stavěného topidla Praktické předvedení
d Vypracovat předávací protokol topidla s technickou specifikací Praktické předvedení
e Orientovat se v dokumentaci průmyslově vyráběných topidel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v materiálech pro stavbu krbů, kachlových kamen a sporáků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat všechny kamnářské materiály s akumulační schopností, popsat jejich vlastnosti a použití Ústní ověření
b Vyjmenovat všechny kamnářské izolační materiály, popsat jejich vlastnosti a použití Ústní ověření
c Vyjmenovat všechny kamnářské materiály pro stavbu individuálních topidel s použitím do ohně, do tepla a ostatní materiály do chladné části kamen, popsat jejich vlastnosti a použití Ústní ověření
d Rozlišit všechny materiály pro stavbu krbů a kachlových kamen Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování kvality materiálů pro stavbu krbů a kachlových kamen dle ČSN a technických podkladů výrobců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů pro stavbu kachlových kamen, sporáků a krbů dle technických podkladů výrobců Praktické předvedení a ústní ověření
b Kontrolovat kvalitu kachlů ve smyslu ČSN 72 4710 Keramické kachle, požadavky a zkušební metody Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit kvalitu konkrétního kamnářského materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba nářadí, ručního mechanizovaného nářadí, strojů a zařízení a pracovních pomůcek pro zednické a kamnářské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ruční nářadí pro stavbu individuálních topidel a jeho použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat ruční mechanizované nářadí pro dělení a opracování stavebních a kamnářských materiálů a přípravu stavebních hmot a jeho použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat stroje a zařízení pro dělení a opracování stavebních a kamnářských materiálů a přípravu stavebních hmot a jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat pravidla BOZ při práci s ručním a mechanizovaným nářadím, stroji a zařízeními Písemné a ústní ověření
e Popsat pracovní pomůcky pro zednické a kamnářské práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technologických postupech kamnářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu kamnářské hlíny Písemné a ústní ověření
b Popsat osazování kachlů na hlínu Písemné a ústní ověření
c Popsat osazování kachlů na lepidla Písemné a ústní ověření
d Popsat spárování kachlů Písemné a ústní ověření
e Popsat omítání teplosměnných ploch Písemné a ústní ověření
f Popsat stavbu podstavce pro klasickou konstrukci (běžné stavební materiály) Písemné a ústní ověření
g Popsat stavbu podstavce pro hypokaust (deskoviny) Písemné a ústní ověření
h Popsat stavbu šamotového ohniště Písemné a ústní ověření
i Popsat stavbu šamotových tahů Písemné a ústní ověření
j Popsat stavbu izolačních konstrukcí Písemné a ústní ověření
k Popsat stavbu vodorovných nosných konstrukcí Písemné a ústní ověření
l Popsat montáž technologických celků (průmyslové ohniště, systémové tahy) Písemné a ústní ověření
m Popsat stavbu hypokaustu do více místností Písemné a ústní ověření
n Popsat zhotovování teplovzdušných rozvodů uzavřených a otevřených Písemné a ústní ověření
o Popsat instalaci automatické regulace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování technologických a pracovních postupů montáže a stavby individuálně stavěných lokálních topidel na pevná paliva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technologických postupech montáže a stavby individuálně stavěného lokálního topidla Praktické předvedení
b Navrhnout technologii montáže a stavby, individuálně stavěného lokálního topidla ze šamotových tvarovek dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout pracovní postup stavby lokálního topidla - kamen, sporáku nebo krbu Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout řešení pro zadaný konstrukční detail (například prostup dřevěnou trámovou stropní konstrukcí pro hypokaustový výměník) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování technologických a pracovních postupů přestavby individuálně stavěných lokálních topidel na pevná paliva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technologických postupech přestavby topidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést průzkum topidla a rozhodnout o způsobu jeho přestavby Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout technologii přestavby topidla dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout pracovní postup přestavby topidla dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování technologických a pracovních postupů oprav individuálně stavěných lokálních topidel na pevná paliva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technologických postupech oprav topidel Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést průzkum topidla a rozhodnout o způsobu jeho opravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout technologii opravy topidla dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout pracovní postup opravy topidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování individuálně stavěných lokálních topidel na pevná paliva s teplovodními systémy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy individuálně stavěných topidel s teplovodními systémy, znát terminologii v oblasti vytápění Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat bezpečnostní prvky teplovodního systému s vysvětlením jejich použití s ohledem na vysoké teploty uvnitř topidla Písemné ověření
c Vypočítat tepelnou ztrátu místností pro vytápění sálavým teplem Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout výkon akumulační části topidla vzhledem na tepelnou ztrátu vytápěné místnosti Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout výkon topidla dle požadavků topenářské firmy Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat komponenty teplovodního systému a jejich význam Písemné ověření
g Vysvětlit používání topidla s teplovodním systémem Ústní ověření
h Popsat základní funkci regulačního systému teplovodního vytápění Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování a kontrola konstrukce, funkce a připojení lokálních topidel na pevná paliva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit správnost zvolené konstrukce akumulačních kamen v předložené technické dokumentaci a na reálném topidle Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob připojení topidla na sopouch komína Písemné ověření
c Posoudit funkci topidla dle ČSN 73 4230, ČSN 73 4231 a ČSN 73 4232 Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v průmyslově vyráběných lokálních topidlech na pevná paliva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v druzích průmyslově vyráběných topidel Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v dokumentaci průmyslově vyráběných topidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout typ topidla dle vytápěného prostoru, podmínek připojení topidla na komín a požadavku objednatele Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit kontrolu funkce průmyslově vyráběných topidel Ústní ověření
e Popsat způsoby připojení topidla na komín Ústní ověření
f Vysvětlit způsob topení v topidle (palivo, zatápění, regulace výkonu, čištění, údržba) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat soupisku materiálu pro stavbu individuálního topidla (akumulační materiál, kachloví, šamoty, malty a lepidla) dle zadání Praktické předvedení
b Vypočítat spotřebu materiálu na stavbu individuálního topidla dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vyhotovování cenové kalkulace kamnářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup vypracování cenové kalkulace včetně zajištění podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit cenovou kalkulaci (položkový rozpočet) individuálně stavěného topidla dle zadání Písemné ověření
c Vyhotovit cenovou kalkulaci na PC s použitím software pro cenové kalkulace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní technické dokumentace kamnářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést knihu BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
b Vést knihu jízd Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pravidla vedení účetnictví pro živnostenské podnikání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při kamnářských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla BOZP při práci na lešení Písemné a ústní ověření
b Popsat pravidla BOZP a hygieny práce při práci s ručním nářadím Písemné a ústní ověření
c Popsat pravidla BOZP a hygieny práce při práci s mechanizovaným nářadím Písemné a ústní ověření
d Popsat pravidla BOZP a hygieny práce při práci se stolovou pilou Písemné a ústní ověření
e Popsat pravidla BOZP a hygieny práce při opracování prašných materiálů Písemné a ústní ověření
f Popsat pravidla BOZP a hygieny při práci s kamnářskými materiály Písemné a ústní ověření
g Popsat pravidla BOZP při opracování kovových materiálů Písemné a ústní ověření
h Popsat pravidla PO, používání ručního hasicího přístroje a přivolání HZS Písemné a ústní ověření
i Popsat pravidla hygieny práce při manipulaci s agresivními materiály Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Doprava a skladování materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vedení deníku skladového hospodářství na PC Praktické předvedení
b Popsat BOZ při skladování materiálů ve skladu Písemné ověření
c Popsat manipulaci s materiálem s ohledem na jeho křehkost Písemné ověření
d Popsat uložení a upevnění materiálu při dopravě autem Písemné ověření
e Popsat zásady uskladnění materiálů na stavbě s ohledem na nosné konstrukce objektu. Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Podmínka připuštění ke zkoušce: uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem úplné profesní kvalifikace kamnář, kterou doloží:

a) dokladem o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství, nebo

b) osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci kamnář: 36-115-H Kamnář stavitel krbů, 36-116-H Kamnář stavitel kachlových kamen a sporáků a 36-125-H Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel.

Je požadována praxe v délce min. 8 let v povolání kamnář.

 

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Uchazeč si pro realizaci zkoušky přinese osobní rýsovací a výpočetní pomůcky. Autorizovaná osoba umožní uchazeči použít vlastní software na PC autorizované osoby.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících technických norem a právních předpisů:

ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

ČSN 73 4231 Kamna – individuálně stavěná kamna

ČSN 73 4232 Sporáky – individuálně stavěné sporáky

ČSN EN 13 229 Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva

ČSN EN 13240 Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů – požadavky a zkušební metody

ČSN EN 15250 Akumulační kamna na pevná paliva – požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12815 Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14785 Spotřebiče spalující dřevěné pelety k vytápění obytných prostorů – požadavky a zkušební metody

ČSN EN 155 44:2006 Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna – Dimenzování

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky

ČSN EN 13384-1+A2 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 406/2000 Sb., o využití energií, ve znění pozdějších předpisů

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech kamnářů ČR

Pavel Baďura – KOKK Otrokovice

Kamnářství Pešek, Český Krumlov

K-PLUS, Hanušovice

TIMPEX, s. r. o., Hanušovice