Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér tepelných foukaných izolací
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci a technických listech pro zateplování budov, čtení prováděcích výkresů zateplovacích systémů budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů (ČSN 01 3420) Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst prováděcí výkresy zateplovacích systémů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a předpisech pro zateplování budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a předpisech pro zateplování budov Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a zdůvodnit požadavky na tepelnou ochranu budov (ČSN 73 05 40 – 2) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve stavební fyzice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní pojmy stavební fyziky související s tepelnými izolacemi Písemné a ústní ověření
b Definovat pojem tepelný odpor konstrukce „R“ a faktory na nichž závisí Písemné a ústní ověření
c Popsat jaké vlastnosti objektu ovlivňují tepelný odpor stavební konstrukce Písemné a ústní ověření
d Definovat pojem tepelná vodivost materiálu a faktory na nichž závisí Písemné a ústní ověření
e Definovat tepelnou vodivost izolace a faktory na nichž závisí Písemné a ústní ověření
f Definovat kondenzaci v konstrukci, příčiny jejího vzniku a možnosti jejího snížení Písemné a ústní ověření
g Definovat difúzní odpor stavebních materiálů, uvést příklady materiálů s velkým a malým difúzním odporem Písemné a ústní ověření
h Popsat skládání materiálů do konstrukce vzhledem k jejich difúznímu odporu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v izolačních materiálech pro foukané tepelné izolace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fyzikální a chemické vlastnosti, požární odolnost, odolnost proti biotickým škůdcům a klimatickým vlivům a ekologické vlastnosti izolačních materiálů - celulózové, minerální, skelné, dřevovláknité, polystyrenové Písemné a ústní ověření
b Popsat možnosti použití tepelných foukaných izolací při zateplování budov Písemné a ústní ověření
c Popsat vlastnosti materiálů pro parobrzdy, parozábrany, větrotěsné difúzní fólie a jejich použití Písemné a ústní ověření
d Popsat pomocné materiály a jejich použití – lepicí pásky, lepidla Písemné a ústní ověření
e Navrhnout materiál na foukané izolace v trvale vlhkém prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést reakci na oheň základních izolačních materiálů (celulóza, minerál, sklo, polystyren) při volném foukání na vodorovnou konstrukci Písemné a ústní ověření
g Posoudit vhodnost materiálů pro provedení tepelné izolace dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
h Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech pro provádění montáží a oprav foukaných tepelných izolací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve způsobech aplikace tepelných foukaných izolací při zateplování budov Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a zdůvodnit požadavky na tepelnou ochranu budov (ČSN 73 05 40 – 2) Ústní ověření
c Uvést nastavení aplikačních strojů při volném foukání vodorovné plochy Písemné a ústní ověření
d Uvést jakou je nutné použít jako poslední hadici od stroje při objemovém plnění izolace do konstrukce Písemné a ústní ověření
e Uvést maximální trvalou teplotu prostředí, ve kterém se aplikuje izolace s horší třídou reakce na oheň než je A1 Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukčním řešení tepelných foukaných izolací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukční a materiálovou skladbu tepelných izolací svislých, vodorovných a šikmých konstrukcí včetně funkce jednotlivých částí Písemné a ústní ověření
b Nakreslit základní schémata konstrukčního řešení tepelné izolace svislých, vodorovných a šikmých konstrukcí Praktické předvedení s náčrtem
c Navrhnout a odůvodnit umístění parobrzdy (parotěsné fólie) v konstrukci stropu mezi vytápěným přízemím a vytápěným podkrovím Praktické předvedení s náčrtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů, posuzování a volba technologických podmínek při zateplování budov foukanými izolacemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit technologické podmínky pro zateplovací práce (klimatické podmínky, únosnost konstrukcí, odvětrání konstrukcí, skladba konstrukcí a ochrana konstrukcí proti povětrnostním vlivům a vlivům působení vlhkosti z interiéru) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout postup práce při zateplování budov tepelnými foukanými izolacemi na základě zjištění dle kritéia a) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a odůvodnit umístění parobrzdné fólie v konstrukci šikmé střechy Písemné a ústní ověření s náčrtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doprava, skladování a příprava materiálů před zpracováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dopravit, skladovat a správně uložit materiály na místě zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit materiál před zpracováním Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet podmínky BOZP, PO a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočty zateplovaných ploch, objemů a spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat zateplované plochy a objemy z údajů naměřených na stavbě nebo zjištěných v technické dokumentaci Praktické ověření s výpočtem
b Vypočítat spotřebu materiálů s ohledem na jednotlivé typy konstrukcí (vodorovné, šikmé a svislé konstrukce) a sesedavost foukané izolace Praktické ověření s výpočtem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování pomocných konstrukcí a vytváření izolačních prostorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel pomocných konstrukcí Písemné a ústní ověření
b Nakreslit schémata pomocných konstrukcí pro svislé, vodorovné a šikmé konstrukce Praktické ověření s nákresem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zateplování obvodových stěn budov foukanými izolacemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup na základě technické dokumentace Ústní ověření
b Posoudit vhodnost navrženého materiálu pro tepelnou izolaci Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Zhotovit pomocné konstrukce pokud jsou součástí zadání, připravit aplikační otvory, předěly, parotěsné/parobrzdné zábrany, větrotěsné vrstvy a opláštění konstrukce dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit stroje, nářadí a pracovní pomůcky k použití Praktické předvedení a ústní ověření
e Aplikovat izolační materiály Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat objemovou hmotnost (odměrným válcem, zatěžovací destičkou, výpočtem) Praktické předvedení a ústní ověření
g Uzavřít dutiny po aplikaci izolace – neprodyšně/větrotěsně Praktické předvedení
h Ošetřit a udržovat stroje a zařízení po ukončení prací Praktické předvedení
i Uvést při jaké výšce stěn je při aplikaci foukané izolace nutné vodorovné přepažení Písemné a ústní ověření
j Uvést jaký je maximální rozměr vyplňované dutiny ve svislé stěně pomocí aplikační koncovky X – JET 63 z jednoho aplikačního otvoru (v x h x š) v metrech Písemné a ústní ověření
k Dodržet podmínky BOZP, PO a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zateplování plochých dvouplášťových odvětrávaných střech tepelnými foukanými izolacemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup na základě technické dokumentace včetně návrhu odvětrání Ústní ověření
b Posoudit vhodnost navrženého materiálu pro tepelnou foukanou izolaci Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Připravit aplikační otvory pro instalaci tepelných foukaných izolací do dutiny dvouplášťové střechy Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit stroje, nářadí a pracovní pomůcky k použití Praktické předvedení a ústní ověření
e Aplikovat izolační materiály Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat objemovou hmotnost (odměrným válcem, zatěžovací destičkou, výpočtem) Praktické předvedení a ústní ověření
g Uzavřít dutiny, osadit odvětrávací komínky a hlavice, provizorně opravit hydroizolaci dle zadání Praktické předvedení
h Ošetřit a udržovat stroje a zařízení po ukončení prací Praktické předvedení
i Popsat řešení styku komínového tělesa a izolace v šikmé střeše při aplikaci izolace s horší třídou reakce na oheň než je A1 Písemné a ústní ověření
j Uvést jak má být přibližně nastaven aplikační stroj při aplikaci izolace do dvouplášťové střechy 10 podlažního panelového domu Písemné a ústní ověření
k Dodržet podmínky BOZP, PO a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zateplování podlah a stropů tepelnými foukanými izolacemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup na základě technické dokumentace vodorovných konstrukcí Ústní ověření
b Posoudit vhodnost navrženého materiálu pro tepelnou foukanou izolaci Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Zhotovit pomocné konstrukce pokud jsou součástí zadání, připravit aplikační otvory, instalovat odvětrání, předěly, parotěsné/parobrzdné zábrany Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit stroje, nářadí a pracovní pomůcky k použití Praktické předvedení a ústní ověření
e Aplikovat izolační materiály Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat objemovou hmotnost izolačního materiálu (odměrným válcem, zatěžovací destičkou, výpočtem) Praktické předvedení a ústní ověření
g Ošetřit a udržovat stroje a zařízení po ukončení prací Praktické předvedení
h Dodržet podmínky BOZP, PO a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zateplování šikmých střech a šikmých částí budov tepelnými foukanými izolacemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup na základě technické dokumentace Ústní ověření
b Popsat řešení styku komínového tělesa a izolace v šikmé střeše při aplikaci izolace s horší třídou reakce na oheň než je A1 Písemné a ústní ověření
c Posoudit vhodnost navrženého materiálu pro tepelnou foukanou izolaci Praktické předvedení s ústním odůvodněním
d Zhotovit pomocné konstrukce pokud jsou součástí zadání, připravit aplikační otvory, instalovat odvětrání, předěly, parotěsné/parobrzdné zábrany, větrotěsné vrstvy a opláštění dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Připravit stroje, nářadí a pracovní pomůcky k použití Praktické předvedení a ústní ověření
f Aplikovat izolační materiály Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat objemovou hmotnost izolačního materiálu (odměrným válcem, zatěžovací destičkou, výpočtem) Praktické předvedení a ústní ověření
h Uzavřít dutiny po aplikaci izolace – neprodyšně/větrotěsně Praktické předvedení
i Ošetřit a udržovat stroje a zařízení po ukončení prací Praktické předvedení
j Dodržet podmínky BOZP, PO a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s materiály a odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné a ústní ověření
b Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné ověření
c Popsat vliv prováděných činností na životní prostředí Písemné ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné a ústní ověření
e Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu a způsoby ochrany proti pádu Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu technickou konstrukcí – ochranná lešení Ústní ověření s nakreslením náčrtu
c Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu Ústní ověření
d Vysvětlit pojem „ochranné pásmo“ a uvést jeho rozměry Ústní ověření s nakreslením náčrtu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-tepelnych-foukanyc#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkouška může probíhat na stavbě nebo ve zkušebním prostoru vybaveném potřebnými materiály, konstrukcemi a mechanizací pro realizaci všech kompetencí stanovených hodnoticím standardem profesní kvalifikace.

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním ochranným pracovním oděvem, pracovní obuví, ochrannými pracovními rukavicemi, ochrannými brýlemi a respirátorem (celoobličejová maska) odpovídajícími prováděným činnostem. Po dohodě s autorizující osobou může použít vlastní osobní nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným činnostem a BOZP.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících právních předpisů a technických norem v platném znění:

Technické normy:

– ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

– ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov-část1 – Terminologie

– ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov-část 2 – Požadavky

– EN ISO 7345 Tepelná izolace – Fyzikální veličiny a definice

– ČSN EN 14064-1 Tepelněizolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné na in-situ – Část 1: Specifikace výrobku před zabudováním

– ČSN EN 14064-2 Tepelněizolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné na in-situ – Část 2: Požadavky na zabudované výrobky

– EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce – Část 1: Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh

– další nově vydané právní předpisy a technické normy a změny platných právních předpisů a technických norem, které vstoupily v platnost v době platnosti hodnoticího standardu PK.

Právní předpisy:

– zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

– vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

– NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.

 

Metodické pokyny

Při praktickém předvedení je hodnocena organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických a pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek, kvalita provedení prací, dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce, používání osobních ochranných pracovních prostředků.

Při způsobu ověření "ústní ověření s náčrtem" uchazeč vypracuje náčrt konstrukce, který ústně vysvětlí.

Při způsobu ověření "písemné a ústní ověření" uchazeč vypracuje volně písemnou odpověď, kterou v případě potřeby doplní o ústní vysvětlení.

Při způsobu ověření "písemné ověření" uchazeč vypracuje volně písemnou odpověď.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech obkladačů České republiky, o. s.

CIUR, a. s.

Sdružení stavebnictví