Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Strojník papírenského stroje
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenství při výrobě papíru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní typy armatur používané v procesu výroby papíru a při dávkování pomocných chemických prostředků Ústní ověření
b Popsat základní typy čerpadel a princip jejich činnosti Ústní ověření
c Vysvětlit principy koroze materiálu Ústní ověření
d Popsat strojní části podle strojírenské terminologie (ložisko, hřídel, převodovka, spojka, sání, výtlak) Ústní ověření
e Popsat postup najíždění a odstavování odstředivého čerpadla Ústní ověření
f Popsat a rozlišit materiál potrubí, velikost a vhodnost použití při výrobě papíru Ústní ověření
g Ukázat princip fungování čerpadel, ventilátorů, dmychadel, vývěv a míchadel Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technologii výroby papíru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobně-technické dokumentaci, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů Praktické předvedení
b Popsat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí Ústní ověření
c Popsat základní suroviny pro výrobu papíru, kartonu a lepenek Ústní ověření
d Popsat a vysvětlit probíhající procesy a technologické operace v jednotlivých fázích výroby Ústní ověření
e Popsat základní sortiment výroby papíru (papíry, vícevrstvé kartony a lepenky) Ústní ověření
f Popsat základní parametry papírů, kartonu a lepenek (plošná hmotnost, tloušťka, vlhkost, popel, hladkost, bělost) a předvést způsoby jejich zjišťování Praktické předvedení a ústní ověření
g Stanovit klíčové faktory ovlivňující kvalitu finálního produktu výroby papíru, odebrat vzorek pro kontrolu jakosti v laboratoři Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha papírenských strojů ve výrobě papíru, vícevrstvých kartonů a lepenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukční části papírenského stroje včetně podpůrných zařízení a jejich základní funkce Ústní ověření
b Vysvětlit základní principy najíždění a odstavování papírenského stroje Ústní ověření
c Provést najetí a odstavení papírenského stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha sušících a hladících zařízení v papírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip fungování sušicích a hladicích zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit funkci základních komponentů sušicí části Ústní ověření
c Obsluhovat sušicí a hladicí zařízení Praktické předvedení
d Provést najetí a odstavení parokondenzátního systému Praktické předvedení
e Provést najetí a odstavení rekuperačního systému Praktické předvedení
f Popsat závady sušicích a hladicích zařízení a navrhnout jejich řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Regulace sušících plstěnců včetně zavádění papíru u papírenského stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip regulace běhu sušicích plstěnců a sít Ústní ověření
b Předvést sešití sušicího síta a lana Praktické předvedení
c Popsat a předvést princip zavádění papíru na konkrétní části papírenského stroje Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat závady při regulaci sušicích plstěnců a navrhnout jejich řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha zařízení pro povrchovou úpravu různých druhů papíru, vícevrstvých kartonů a lepenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy zařízení pro povrchovou úpravu a definovat princip jejich fungování Ústní ověření
b Provést úkony při obsluze konkrétního zařízení pro povrchovou úpravu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést úkony při najíždění a odstavování konkrétního zařízení pro povrchovou úpravu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odvodňování, lisování, sušení a navíjení ve výrobě a zpracování papíru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy jednotlivých procesů odvodňování, lisování, sušení a navíjení Ústní ověření
b Vyjmenovat, popsat a zdůvodnit úkony potřebné při najíždění, odstavování a obsluze odvodňovacího a sušicího stroje Ústní ověření
c Simulovat zadávání parametrů pro řízení procesu podle zadané modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vodní okruhy papírenského stroje a jejich vliv na ekonomiku provozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dálkové řízení odvodňovacího stroje a sušícího stroje ve výrobě a zpracování papíru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zadat parametry pro dálkové řízení procesu na modelové situaci Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Čištění a ošetřování technického vybavení na sušení a odvodňování buničiny v papírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat čištění a ošetřování strojního zařízení v papírenské výrobě Ústní ověření
b Popsat doržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ústní ověření
c Zvolit vhodné nástroje a technické pomůcky pro čištění a ošetřování zařízení a předvést jejich použití v konkrétním provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-papirenskeho-str#zdravotni-zpusobilost).

U kompetence "Orientace v technologii výroby papíru", kritérium g) uchazeč provede dva základní odběry vzorku:

- „mokrou část“ – odběr buničiny, např. pro stanovení stupně mletí, kontrola konzistence, měření retencí a koncentrací vláken v odpadních vodách;

- „suchou část“ – odběr z vyrobeného papíru. Standardem je pomocí řezačky odebrat papír po šíři (30 cm široký), který se zasílá do laboratoře na Autoline (zařízení, které je schopné změřit několik parametrů papíru najednou). Každá linka má své postupy.

 

U kompetence „Dálkové řízení odvodňovacího stroje a sušicího stroje ve výrobě a zpracování papíru“, kritérium c) - dálkové řízení probíhá přes řídicí systém. Tým ASŘ (automatický systém řízení) je schopen připravit zkušební řídicí systém. Tato kompetence předpokládá, že stroj je již najetý a uchazeč bude kontrolovat výrobní pokyny – kontroluje vodu v nádržích, požadovaný průtok, konzistenci a úroveň vakua.

 

U kompetence "Řízení odvodňování, lisování, sušení a navíjení ve výrobě a zpracování papíru" - zkoušející připraví print-screen z řídicího systému, kde smaže vybrané akční členy a uchazeč doplní správné hodnoty – rychlost stroje, tahy mezi jednotlivými částmi, zalisování lisů, hodnoty parokondenzátového systému.

 

Při ověřování kompetencí se doporučuje zaměřit na:

 

  • Práci s výrobně-technickou dokumentací
  • Pracovní postupy
  • Faktory ovlivňování kvalitu výrobku
  • Dodržování zásad BOZP

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mondi Štětí, a. s.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí