Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Rybníkář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování stavu rybničního hospodářství a jeho vývoje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést analýzu základních fyzikálních a chemických vlastností vody v terénu a vyhodnotit jejich vliv na ryby a vodní organismy Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat růst ryb při pokusném odlovu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit dopad zadaného hospodářského zásahu (např. vápnění) na stav životního prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence o chovu ryb a jednotlivých věkových kategorií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadání vnést údaje do základní dokumentace o chovu ryb Praktické předvedení
b Vyhotovit zadaný doklad operativní evidence Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Přikrmování ryb v závislosti na přírodních podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést jízdu lodí s tyčkou Praktické předvedení
b Předvést obsluhu vyplavovací lodě s motorovým pohonem Praktické předvedení
c Provést jednoduchý chemický rozbor vody v terénu zaměřený na obsah kyslíku a teplotu vody Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit dávkování krmiv s přihlédnutím k aktuálním podmínkám (práce s krmnými tabulkami) Praktické předvedení
e Předvést vlastní přikrmování ryb Praktické předvedení
f Zkontrolovat účinnost přikrmování prohlídkou krmných míst Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vápnění, hnojení a meliorace rybníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Aplikovat stanovené dávky statkových hnojiv Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést manipulaci s vodní hladinou v souladu s manipulačními řády Praktické předvedení
c Vysekat vodní porosty v okrajích rybníků a kompostovat je Praktické předvedení
d Předvést údržbu (čištění) rybničních stok Praktické předvedení
e Nainstalovat a uvést do provozu zařízení k provzdušování vody (aerátory) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění rybničních zooveterinárních opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit aktuální kondici a zdravotní stav rybí obsádky při kontrolních odlovech Praktické předvedení a ústní ověření
b Aplikovat preventivní nebo léčebnou koupel ryb Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést dezinfekční a preventivní vápnění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odbahňování rybničního dna

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stokovat rybniční dno za účelem jeho odvodnění a ozdravění Praktické předvedení
b Provést lokální odbahnění, urovnání nerovností a mechanické rozrušení dna Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Organizace výlovu rybníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Manipulovat s výpustním zařízením při strojení rybníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést citlivé zacházení s jednotlivými druhy a věkovými kategoriemi ryb Praktické předvedení
c Roztřídit ryby podle druhu a věkové kategorie a do hmotnostních tříd Praktické předvedení
d Předvést obsluhu rybářské mechanizace používané k výlovu rybníka (mechanický keser, třídička ryb, vertikální nakladač) Praktické předvedení
e Přišít sakovinu na rám (keseru, saku) Praktické předvedení
f Opravit poškozenou rybářskou síť Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a údržba rybničních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit technický stav vybraného rybničního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit, v čem spočívá technicko-bezpečnostní dohled na rybnících Ústní ověření
c Popsat jednoduchou opravu hráze Ústní ověření
d Předvést obsluhu a případně jednoduché opravy výpustních zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/rybnikar#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s rybami podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

U kompetence „Odbahňování rybničního dna" se jedná o práci s ručním nářadím, tj. lopatou. Uchazeč předvede chůzi v bahně, cit pro spád vody při stokování, správné odhazování materiálu, netvoření hrázek, prokáže manuální zručnost v locišti nebo v rybničních stokách.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň

Střední rybářská škola a VOŠ vodního hospodářství a ekologie Vodňany

Jihočeská univerzita Č. Budějovice, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany

Ing. Richard Vachta - OSVČ, poradenská činnost v oblasti rybářství

Rybářsví Nové Hrady, s. r. o.