Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Technik vinohradník a vinař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování odrůd révy vinné, podnože a základy ampelografie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na příkladu taxonomii révy od rodu po klon Písemné ověření
b Určit minimálně 4 odrůdy révy vinné z 5 předložených podle vzhledu a chuti hroznů a slovně definovat charakter určené odrůdy Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit minimálně 3 odrůdy révy vinné z 5 zadaných podle vzhledu listů a habitusu keře a slovně definovat charakter určené odrůdy Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat pěstitelské vlastnosti určené odrůdy Písemné ověření
e Popsat vztah podnože a odrůdy, vztah podnože a půdy, uvést podnože zapsané ve Státní odrůdové knize a jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Množení révy vinné

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nakreslit schéma základních způsobů vegetativního rozmnožování révy vinné a popsat je Písemné ověření
b Vysvětlit princip srůstu a dopěstování révových sazenic Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Plánování výsadby vinice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit plán výsadby vinice pro konkrétní pěstitelské podmínky Praktické předvedení
b Naplánovat pracovní operace a vyčíslit finanční náklady při výsadbě vinice Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Příprava pozemku a sazenic révy vinné na výsadbu, výsadba včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit přípravu půdy před výsadbou Ústní ověření
b Vyměřit a vytyčit pozemek Praktické předvedení
c Upravit a vysadit sazenice podle požadované technologie rýčem, hydrovrtem, upravit sazenice pro výsadbu strojem a zdůvodnit zvolený postup Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit ošetření vinice v prvním roce po výsadbě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Péče o půdu ve vinici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kultivaci půdy v meziřadí i v řádku s využitím mechanizace Praktické předvedení
b Popsat směsi pro výsev rostlin v meziřadí - konkrétní druhy rostlin a jejich množství v % na jednotku plochy Písemné ověření
c Provést ošetření porostu v meziřadí vinice a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
d Naplánovat provedení kultivace půdy a mulčování z hlediska pracnosti a nákladů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování a provedení řezu révy vinné a jeho kontrola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit potřebu odpovídajícího vedení a správného řezu révy Ústní ověření
b Popsat plánování řezu z časového hlediska a lidských zdrojů Písemné ověření
c Provést a zdůvodnit řez révy podle způsobu vedení keře, odrůdy a dalších faktorů v období vegetačního klidu Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozpoznat a vysvětlit nedostatky u provedeného řezu Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést kontrolu opěrných konstrukcí a v případě zjištěných nedostatků navrhnout opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Péče o révu vinnou během vegetace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést a zdůvodnit ošetření keřů révy vinné ve vinici - zelené práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat složení a typy závlahových soustav používaných ve vinohradech Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výživa a hnojení vinice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hnojení vinice organickými hnojivy podle konkrétního rozboru půdy Písemné ověření
b Popsat hnojení vinice pevnými a kapalnými průmyslovými hnojivy podle konkrétního rozboru půdy Písemné ověření
c Vypočítat potřebu různých hnojiv na vinici podle N, P, K a stopových prvků, vyjádřit náklady Praktické předvedení
d Vysvětlit zásady bezpečné práce při manipulaci s hnojivy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ochrana révy vinné

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní problémy s jednotlivými houbovými chorobami a škůdci, způsob ochrany Písemné ověření
b Popsat biologickou ochranu (draví roztoči, feromony) Písemné ověření
c Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
d Připravit ochranný postřik v požadované koncentraci a zdůvodnit způsob jeho přípravy Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést postřik révy vinné proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
f Uvést předpisy pro manipulaci s chemickými látkami pro ochranu rostlin Ústní ověření
g Určit základní choroby a škůdce u révy vinné a slovně doplnit jejich škodlivost, typické projevy a vývoj Praktické předvedení a ústní ověření
h Spočítat celkové náklady na jednu aplikaci ochranným přípravkem ve vinici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha vinohradnické mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit kultivátor za traktor a kultivovat meziřadí vinice Praktické předvedení
b Připojit osečkovací lištu na traktor a provést osečkování vinice Praktické předvedení
c Připojit postřikovač za traktor, nastavit dávku postřiku, provést chemickou ochranu révy a zdůvodnit zvolený postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení sklizně hroznů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit stupeň zralosti s využitím 10 hroznů a v návaznosti určit a zdůvodnit dobu sklizně Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést a zdůvodnit odhad sklizně Praktické předvedení a ústní ověření
c Naplánovat ruční sklizeň bílých hroznů: denní výkon podle výkonu lisu, počet pracovníků, dopravní prostředky, způsob ošetření hroznů Praktické předvedení
d Naplánovat mechanizovanou sklizeň modrých hroznů: denní výkon podle sklízeče, potřebné dopravní prostředky, způsob ošetření hroznů Praktické předvedení
e Spočítat, zdůvodnit a porovnat náklady na mechanizovanou a na ruční sklizeň Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Předání hroznů ke zpracování na víno

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit cukernatost hroznů pomocí refraktometru a moštoměru a vysvětlit naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
b Zjistit pH hroznů pH-metrem a vysvětlit, co hodnota znamená a k čemu se měření využije Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit titrovatelné kyseliny a vysvětlit význam měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhodnocení ekonomiky vinohradnicko-vinařského podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat příjmy a náklady vinohradnicko-vinařského podniku, jeho zdanění a dotace Písemné ověření
b Ekonomicky vyhodnotit vybraný vinohradnicko-vinařský podnik Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v právních předpisech pro vinohradnictví a vinařství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob hospodaření při různých způsobech integrované produkce hroznů s platnou právní úpravou Písemné ověření
b Popsat odlišnosti ekologického vinohradnictví oproti konvenčnímu Písemné ověření
c Popsat princip předpisů EU pro přípravu vína a jeho značení Písemné a ústní ověření
d Popsat podstatu vinařského zákona ČR, zejména kategorie jakosti vína a postupy při jejich zatřídění Písemné a ústní ověření
e Vyplnit knihu Vinařská evidence za vinohradnicko-vinařský závod včetně nahlášení změn ve výsadbách vinic do registru vinic a hlášení o produkci vína Praktické předvedení
f Vysvětlit kritické body HACCP Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně právní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví závodu Ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek fiktivních pracovníků Praktické předvedení
d Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
e Navrhnout systém motivačního odměňování pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení
f Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování v provozu Praktické předvedení a ústní ověření
g Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
h Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technik-vinohradnik-a-vin).

Uchazeč předloží řidičský průkaz skupiny T.

 

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je třeba, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

 

U kritérií s písemným ověřením bude uchazeč zpracovávat odpovědi na otevřené otázky. U kritérií s písemným a ústním ověřením nejprve proběhne písemné zpracování odpovědí a následně bude uchazeč reagovat na doplňující otázky zkoušejícího.

 

Součástí zkoušky v kompetenci Plánování výsadby vinice je prezentace a obhajoba projektu výsadby vinice, který je zpracován před zkouškou.

Projekt výsadby vinice:

Autorizovaná osoba zadá uchazeči vypracování projektu výsadby vinice v termínu nejméně 30 dnů před konáním zkoušky a uchazeč zpracovaný projekt přinese s sebou ke zkoušce, kde ho bude ústně obhajovat. Plocha pozemku vzhledem k teoretickému zpracování a výpočtům nehraje roli (0,1 až 10 ha), uchazeč však bude pracovat se základní rozlohou 1 ha a podle zadané plochy v projektu následně vše přepočte na plochu zadanou. Rozsah je minimálně 5 stran A4, písmo Arial 11.

Zadání obsahuje plochu a tvar pozemku, jeho orientaci a svažitost, celkovou plochu vinic vinohradnického podniku a oznámení, zda má/nemá právo k výsadbě vinice.

Uchazeč v projektu naznačí postup předvýsadbové přípravy z hlediska právního procesu, zpracuje zejména nákres pozemku s rozvržením orientace jednotlivých řádků vinice a keřů (minimální velikost formátu je A3), popíše veškeré pracovní operace předcházející výsadbě, jejich termíny provedení, časovou posloupnost a potřebu času, pracovníků, techniky a veškerého materiálu. Rovněž orientační náklady na celou výsadbu vinice členěné podle jednotlivých pracovních operací a podle použitých materiálů. Dále uvede pracovní postupy během prvních 3 let existence vinice a ohodnotí je finančně.

 

V kompetenci Příprava pozemku a sazenic révy vinné na výsadbu, výsadba včetně ošetření po výsadbě v kritériu b) bude zadaná rozloha pozemku v rozmezí 1-2 ary (0,01 - 0,02 ha). V kritériu c) uchazeč vysadí minimálně 5 sazenic.

V kompetenci Péče o půdu ve vinici v kritériích a) a c) je rozsah praktického předvedení určen minimální délkou řádku a meziřadí v délce 100 m. V kritériu c) se činnostmi rozumí výsev, mulčování, sečení, válcování a podobně.

V kompetenci Plánování a provedení řezu révy vinné a jeho kontrola je rozsah praktického provedení stanoven v rozmezí 25 - 50 keřů révy.

V kompetenci Péče o révu vinnou během vegetace se zelenými pracemi rozumí podlom, čištění kmínků, zastrkování letorostů do dvojdrátí, osečkování letorostů, provzdušnění zóny hroznů, defoliace, vylamování fazochů, rozsah praktického předvedení je stanoven počtem 25 keřů révy.

V kompetenci Ochrana révy vinné v kritériích hodnocení d) a e) uchazeč bude pracovat jen s přípravky běžně dostupnými pro malospotřebitele, protože v případě zkoušky ani výuky není toto použití pokládané za „komerční profesní užití přípravků na ochranu rostlin“. Zkoušející také může modelově využít jen ve vodě rozpustné látky, které nepodléhají kontrolám a regulacím, například potravinářskou barvou, manganistan draselný a podobně. V kritériu d) uchazeč připraví postřik podle zadání úměrný k ošetření 25-50 keřům révy, v kritériu e) je rozsah praktického předvedení vymezen opět 25 - 50 révovými keři. V kritériu h) bude výpočet proveden na 1 ha a následně převeden na libovolnou rozlohu.

V kompetenci Obsluha vinohradnické mechanizace je rozsah praktického předvedení vymezen vždy délkou řádku nebo meziřadí v rozmezí 50 - 100 metrů.

V kompetenci Řízení sklizně hroznů se v kritériu a) se stanovení stupně zralosti provede nejprve senzoricky a následně pomocí refraktometru a moštoměru, použije se 10 hroznů, v kritériu b) se provede odhad na plochu 1 ha a následně přepočte na zadanou rozlohu, v kritériu c) a d) se zohlední podle zadání nebo situace konkrétního podniku: denní výkon podle lisu, počet pracovníků, dopravní prostředky, způsob ošetření hroznů, denní výkon podle sklízeče, potřebné dopravní prostředky apod. V kritériu e) bude postup obdobný jako u kritéria b), náklady se spočítají na 1 ha a následně převedou na zadanou plochu.

V kompetenci Zhodnocení ekonomiky vinohradnicko-vinařského podniku budou uchazeči předloženy upravené účetní podklady konkrétního podniku nebo doklady anonymní firmy nebo modelově vytvořené doklady podniku fiktivního.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz vinařů ČR

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Česká zemědělská univerzita v Praze

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici