Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka, uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení Ústní ověření
b Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým výbojem, uvést specifické následky výboje na organizmus, určit priority při ošetření Ústní ověření
c Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem, popsat postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a opravy zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací, řídicí apod. techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyzkoušet funkčnost určeného zabezpečovacího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Diagnostikovat simulovanou závadu zabezpečovacího zařízení pro informační technologie Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout o postupu odstranění závady a odstranit ji Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést závěrečnou kontrolu včetně měření a záznam do provozní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro činnost na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup zapojení určené části zabezpečovacího zařízení pro informační technologie Praktické předvedení a ústní ověření
b Naplánovat pracovní operace v závislosti na okolnostech a sledu jednotlivých pracovních činností/operací na určené části zabezpečovacího zařízení pro inf. technologie Praktické předvedení a ústní ověření
c Zapojit stanovenou část (po vybrání přístrojů nezbytných pro pracovní činnosti na určené části zařízení) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a provádění funkčních zkoušek zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací a řídicí techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, jak má být určené zabezpečovací a sdělovací zařízení připraveno na provedení funkční zkoušky Ústní ověření
b Testovat určené části zabezpečovacího zařízení a posoudit jejich funkčnost. Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat druh a místo simulované poruchy na základě prohlídky, zkoušky a provedených měření a stanovit postup opravy v souladu s návodem k používání Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést profylaktickou kontrolu a kontrolu funkčnosti provozovaného zabezpečovacího a sdělovacího systému v souladu s dokumentací, doporučením výrobce a příslušnými českými technickými normami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování, montáž, opravy, rekonstrukce, zapojování a oživování zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací a řídicí techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit předložené elektronické prvky zabezpečovacího systému pro informační technologie, charakterizovat je a popsat jejich funkce Praktické předvedení a ústní ověření
b Nakreslit blokové schéma zvoleného zabezpečovacího systému pro informační technologie pro konkrétní aplikaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit elektrické veličiny jednotlivých prvků zabezpečovacího systému pro informační technologie a vyhodnotit naměřené údaje Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout fyzické rozmístění prvků zabezpečovacího systému pro informační technologie s ohledem na bezpečnost a funkční spolehlivost Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit a oživit zabezpečovací systém pro informační technologie dle návrhu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a vysvětlit základní pojmy a vztahy (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník), jednotky elektrických veličin Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně s využitím typických schémat zapojení Písemné a ústní ověření
c Uvést a charakterizovat druhy elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem Písemné a ústní ověření
d Uvést přehled značení vodičů a svorek elektrických zařízení a instalací (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými) Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit účel a funkci ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel norem v oblasti elektromagnetické kompatibility (normy základní, kmenové a předmětové) Ústní ověření
b Popsat kritéria předpisů k posuzování bezpečnosti výrobku Ústní ověření
c Rozlišit schematické značky prvků na předložených elektrotechnických výkresech elektrických obvodů (stabilizátorů proudu a napětí, zesilovačů, usměrňovačů, RC a LC oscilátorů) a vysvětlit funkce těchto obvodů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vybrat z katalogu součástky pro realizaci zadaného obvodu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování záznamů a dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat data z měření základních elektrických veličin Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat průběh zkoušek a pokusů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat protokol o měření se všemi jeho náležitostmi Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat požadavky právních předpisů na vedení dokumentace pro zabezpečovací systémy pro informační technologie Ústní ověření
e Určit instalované prvky a zařízení, rozvodné prvky a kabeláž a způsob jejich instalace pro zabezpečovací systémy informačních technologií na předložené instalační dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v problematice narušení technických prostředků vlivem EMC

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat základní pojmy v EMC (elektromagnetické prostředí; rušivý signál; elektromagnetické rušení; elektromagnetická interference; elektromagnetická kompatibilita) Písemné a ústní ověření
b Popsat normalizaci v EMC Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit a popsat pojmy související s ochranou proti rušení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad systémové integrace prostředků ITC

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní typy sítí a určit jejich výhody a nevýhody, pojmenovat sítě podle velikosti a použití Písemné a ústní ověření
b Definovat význam protokolů TCP/IP pro přenos dat po síti a popsat jeho jednotlivé vrstvy a význam Písemné a ústní ověření
c Definovat vnitřní součásti počítače a vzájemně je propojit sběrnicí a napájecími rozvody Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad ekodesignových přístupů pro životní cyklus výrobků a zásady recyklace elektroodpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Klasifikovat požadavky právních předpisů (zákony, nařízení vlády) na používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Ústní ověření
b Vysvětlit důvody omezování olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních Ústní ověření
c Posoudit možnost náhrady nebezpečných látek látkami bezpečnými či méně nebezpečnými z dokumentace zabezpečovacího přístroje předložené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP.

Vstupním požadavkem pro uchazeče je minimálně elektrotechnická způsobilost pro samostatnou činnost ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Autorizovaná osoba připraví závadu na zabezpečovacím systému.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA)