Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro zhotovování koster pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Příprava materiálů, polotovarů a dílců pro výrobu kostry pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zkontrolovat polotovary a dílce podle zadání výroby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zvolit a připravit pomocné a spojovací materiály Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava standardních dílců pro výrobu atypické kostry pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zkontrolovat vhodné polotovary a dílce pro úpravu rozměrů a tvarů dle zadání výroby s ohledem na ekonomičnost úpravy a úsporu materiálu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést úpravu standardních polotovarů a dílců řezáním, frézováním, vrtáním, dlabáním, začištěním, broušením při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit a připravit pomocné a spojovací materiály Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž kostry pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předmontáž podsestav Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést montáž kostry Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž funkčních mechanismů do kostry pro čalouněný nábytek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zkontrolovat funkční mechanismy podle výrobní dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést montáž funkčních mechanismů do kostry Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Ověřit správnou funkčnost namontovaných mechanismů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kostry pro čalouněný nábytek a její předání na další pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat finální kvalitu provedení a správnou funkčnost výrobku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vyplnit průvodní dokumentaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Dopravit výrobek na další pracoviště nebo do meziskladu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při truhlářské výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při truhlářské výrobě Ústní ověření
c Provést úklid a roztřídění odpadu vzniklého při výrobě koster Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-koster-p#zdravotni-zpusobilost).

 

 

Ověřování kritérií hodnocení bude spojeno v navazující činnosti vedoucí ke zhotovení koster pro 2 typy čalouněného nábytku (područka sedačky, sedačka s rozkládacím mechanismem) za použití různých druhů materiálů (dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, laťovka, masivní dřevo) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí.

 

Při zadávání úkolů se zkoušející zaměří zejména na práci s výrobní dokumentací, přípravu a kontrolu polotovarů, dílců a komponentů, kontrolu a seřízení ručního nářadí, práci s ručním nářadím, předmontáž podsestav, montáž výrobku z připravených dílců, montáž kování, komponentů a mechanismů.

 

Při hodnocení úkolů je třeba zaměřit se zejména na precizní splnění všech odborných kompetencí. Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení s ústním vysvětlením" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti nábytkářské výroby.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti nábytkářské výroby.
  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti nábytkářské výroby.
  4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast nábytkářské výroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti nábytkářské výroby.
  5. Profesní kvalifikace 33-036-H Pracovník/pracovnice výroby koster pro čalouněný nábytek + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici truhlářskou dílnu vybavenou zařízením potřebným k vykonání zkoušky, s minimálním následujícím materiálně-technickým vybavením:

 

– Prostory a zdroj potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

– Materiál, polotovary a dílce pro zadanou výrobu:

• dřevotřískové a dřevovláknité desky

• překližka

• laťovka

• přířezy, polotovary a dílce z plošných materiálů

• přířezy, polotovary a dílce z masivního dřeva

• vruty, spojovací šrouby, hřebíky

• PVAC lepidlo třídy D2

– Technické zadání výroby

– Technologické vybavení pro výrobu a montáž nábytku:

• pracovní a montážní stůl

• měřicí a rýsovací pomůcky (metr, tužka, úhelník, úhloměr, kružítko)

• ruční nářadí a nástroje pro zhotovení konstrukčních spojů (elektrická ruční vrtačka, vrtáky o průměru 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm)

• nářadí a nástroje pro ruční obrábění (elektrická ruční kmitací pila, elektrická ruční kotoučová pila, elektrická ruční frézka, stopkové frézy o průměru 8 mm, 10 mm, 12 mm, záhlubník, pilník na dřevo plochý a půlkulatý)

• montážní nářadí, nástroje a pomůcky (elektrický nebo pneumatický šroubovák s nástavci a bity odpovídajícími použitým vrutům a šroubům, ruční šroubováky a montážní klíče odpovídající použitým vrutům a šroubům, kladívko, gumová palička)

• zařízení pro fixaci smontovaného výrobku (truhlářské svěrky, montážní stahováky, sponkovací pistole a průmyslové spojovače-spony)

– Příjemky a výdejky materiálů, zboží a surovin, průvodky

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

TON, a. s.

PUKR, s. r. o.

Embre, s. r. o.