Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Provozní zámečník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení a jejich součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci Praktické předvedení
b Orientovat se ve vybraných normách, strojnických tabulkách Písemné ověření s ústní obhajobou
c Použít technologickou dokumentaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Vést předepsanou dokumentaci o technickém stavu zařízení provozu, o jeho závadách a opravách Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční obrábění a tvarování kovových součástí, montáž a opravy strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit odpovídající postup práce a technologické podmínky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výběr nástrojů, pomůcek a zařízení k obrábění a tvarování Praktické předvedení a ústní ověření
c Samostatně zvolit postup práce při montáži, opravě a údržbě, uvést jejich důležité faktory Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést obecné zásady a postupy péče o stroje Písemné ověření
b Provést funkční zkoušku strojů a zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy dílů a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodnou měřicí metodu a vhodné měřicí a kontrolní prostředky dle výkresu součásti a výkresu sestavení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Měřit délkové rozměry, úchylky geometrického tvaru, kontrolovat jakost povrchu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vyhodnotit dodržení požadovaných úchylek délkových rozměrů a geometrických tolerancí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucího rozměru a tvaru součásti ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů v souladu s BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Měřit a orýsovat plechy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rovnání kovových dílů ručně, pomocí ohřevu a pod lisem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ohřát polotovary z různých kovových materiálů bez nežádoucího ovlivnění jejich vnitřní struktury Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Opravit strojní součást rovnáním pod lisem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Opravit strojní součást rovnáním pomocí ohřevu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Opravit strojní součást či polotovar z různých druhů ocelí a neželezných kovů ručním rovnáním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování jednoduchých částí strojů a jejich příslušenství, demontáž, montáž a opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit součásti do celku dle výkresové dokumentace s ohledem na jejich funkci Praktické předvedení
b Zkontrolovat vzájemnou polohu součástí, změřit rovinnost a rovnoběžnost Praktické předvedení
c Pracovat při sestavování částí strojů a jejich příslušenství s dílenským pravítkem, nožovým pravítkem, vodováhou, lístkovými měrkami, číselníkovým úchylkoměrem Praktické předvedení
d Spojit součásti různými rozebíratelnými a nerozebíratelnými druhy spojů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Diagnostikovat závadu stroje či zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Provést údržbu, rekonstrukci, opravu stroje či zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ohýbat ploché a profilové materiály Praktické ověření
b Zakružovat plechy, trubky, kovové tyče a profily Praktické ověření
c Řezat, stříhat, sekat a probíjet materiály, plechy a profily Praktické ověření
d Pilovat plochy Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotovení a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/provozni-zamecnik#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeč se musí před zkouškou prokázat platným svářečským průkazem pro svařování kovů podle ČSN 05 07 05 nebo dle ČSN EN 287 – 1.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického ověření je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem provozního zámečníka v podmínkách výroby, kde zaučení pracovníci obsluhují konvenční stroje a příslušenství odpovídající tomuto druhu výroby. Podmínky zkoušky vyžadují praktické předvedení ručního obrábění a zpracování s cílem dosažení žádoucího rozměru a tvaru součásti dle technické dokumentace.

Součástí zkoušky je zároveň znalost čtení a orientace v technické a technologické dokumentaci, včetně norem. Na základě dokumentace musí zkoušený zvolit vhodné postupy práce, potřebné nástroje, pomůcky pro obrábění a tvarování kovových součástí a pro opravy strojů a zařízení.

Nedílnou součástí zkoušky je i určení vhodné měřicí metody, měřidel a následné vyhodnocení shody dílu s předloženou dokumentací.

Typickými příklady strojů a nástrojů jsou rovnací lisy, montážní lisy, autogenní souprava, strojní ohýbačka, zkružovací stroje, nástroje pro ruční obrábění a zpracování kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním.

Při ověřování kompetence Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích strojích musí vyrobit alespoň dva kusy výrobků např: nosných konstrukcí, krytů pro stroje a zařízení, přírubových spojů trub a armatur potrubí apod.

Průkaz svařování se vyžaduje při ověřování kompetence Rovnání kovových dílů ručně, pomocí ohřevu a pod lisem je v kritériu a) Ohřát polotovary z různých kovových materiálů bez nežádoucího ovlivnění jejich vnitřní struktury a v kritériu c) Opravit strojní součást rovnáním pomocí ohřevu. Dále se průkaz svařování vyžaduje pro činosti dle kompetence Sestavování jednoduchých částí strojů a jejich příslušenství, demontáž, montáž a opravy v kritériu d) Spojit součásti různými rozebíratelnými a nerozebíratelnými druhy spojů a f) Provést údržbu, rekonstrukci, opravu stroje či zařízení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MOVO, s. r. o.