Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Slévárenský technik mistr
Platnost standardu: Od 15.8.2013 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřeném úseku slévárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit slévárenské procesy a technologické operace na zadaném úseku slévárenské výroby Ústní ověření s písemnou přípravou
b Uvést možné organizační a provozní problémy v zadaném úseku slévárenské výroby Ústní a písemné ověření
c Navrhnout způsob odstranění vyspecifikovaných možných organizačních a provozních problémů v zadaném úseku slévárenské výroby Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení spouštění a odstavení provozu technických a technologických zařízení slévárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivá zařízení v zadaném úseku slévárenské výroby Ústní ověření
b Provést úkony podle výrobně technické dokumentace na základě zadaného problému Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Provést řízení slévárenského procesu, spouštění a odstavování provozu technických a technologických zařízení slévárenské výroby, spouštění a odstavování provozu technických a technologických zařízení slévárenské výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Popsat možné problémy při spouštění a odstavování provozu technických a technologických zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické a provozní dokumentace svěřeného úseku slévárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh technologického procesu na vytipovaném výrobním zařízení (pracovišti), uvést jeho výkonové parametry, výrobní podmínky Praktické předvedení
b Zaznamenat v souladu s provozními předpisy údaje o chodu vytipovaného výrobního zařízení a údaje o poruchách a opravách Praktické předvedení
c Provádět a evidovat příjem, skladování, expedici, balení a označování surovin a modelového zařízení v různých fázích výrobního procesu, včetně nakládání s výrobním odpadem a to včetně vkládání dat do informačního systému slévárny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání systémů a standardů kvality ve slévárenském provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy systému řízení jakosti ve slévárenské výrobě (ISO) Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Kontrola a zabezpečování dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních předpisů a požární ochrany a plnění úkolů ve stanovených technických a ekonomických parametrech ve svěřeném úseku slévárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostřední Písemně s ústní obhajobou
b Vyhledat pro daný svěřený úsek výroby schválené interní dokumenty týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostřední Praktické předvedení
c Vyhodnotit plnění úkolů podle stanovených technických a ekonomických parametrů ve vybraném úseku slévárenské výroby, navrhnout potřebná nápravná opatření Praktické předvedení
d Zkontrolovat dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů BOZP a hygieny práce ve vybraném úseku slévárenské výroby a navrhnou potřebná nápravná zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Motivování zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby motivování zaměstnanců Písemné ověření s ústní obhajobou
b Specifikovat slabá místa motivování zaměstnanců na vytipovaném úseku slévárenské výroby Písemné ověření s ústní obhajobou
c Navrhnout optimalizaci motivování zaměstnanců na vytipovaném úseku slévárenské výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovištích, kontrola a evidence majetku ve svěřeném úseku slévárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit způsoby kontroly a evidence přítomnosti zaměstnanců na vytipovaném pracovišti, včetně slabých míst Písemné ověření
b Navrhnout optimalizaci kontroly a evidence přítomnosti zaměstnanců na vytipovaném pracovišti Praktické ověření s ústní obhajobou
c Objasnit metodiku evidence majetku na vytipovaném úseku slévárenské výroby, včetně slabých míst Písemné ověření
d Navrhnout optimalizaci kontroly a evidence majetku ve vytipovaném úseku slévárenské výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení ve svěřeném úseku slévárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém zajišťování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení včetně vyhrazených zařízení na vytipovaném úseku slévárenské výroby Písemné ověření s ústní obhajobou
b Prakticky předvést zajištění preventivní prohlídky stroje – zařízení Praktické předvedení
c Navrhnout optimalizaci preventivních prohlídek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků svěřeného úseku slévárenské výroby, provádění úkonů jejich prvotní personální agendy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zpracování podkladů pro odměňování pracovníků svěřeného Písemné ověření
b Vysvětlit systém prvotní personální agendy, prakticky předvést zadaný úkol, navrhnout optimalizaci Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Prokázat znalost zákoníku práce v oblasti pracovní doby, přesčasů, dovolené, přestávek na oddech, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30885&kod_sm1=36).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz sléváren ČR

METOS, v. o. s.

FERAMO MODEL, s. r. o.

SPŠ a VOŠ technická, Brno