Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce a opravář smyčců
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve výkresové dokumentaci pro výrobu smyčců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit na předložené dokumentaci podstatu konstrukce jako významného činitele zvukové kvality hudebních nástrojů a jako významnou součást designu výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technické nákresy, výkresy a schémata, pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Využít při práci s dokumentací odbornou literaturu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba materiálů, konstrukčních spojů, nástrojů, strojů a zařízení pro výrobu smyčců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný materiál pro výrobu smyčců Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodná měřidla s ohledem na jejich použití a způsoby měření Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat konstrukční spoje ve výrobě smyčců Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stavba smyčce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat tvar hlavičky smyčce – řezba, opracování krčku Praktické předvedení
b Vytvarovat (zhoblovat) a ohnout hůlku Praktické předvedení
c Nalícovat žabku na hůlku a zhotovit osmihran Praktické předvedení
d Provést montáž smyčce Praktické předvedení
e Dodržovat bezpečnost práce při práci s ručním nářadím Praktické předvedení
f Předložit vlastnoručně zhotovený smyčec a popsat zvolenou technologii jeho výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Restaurování smyčců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést základní metodu restaurování povrchových vrstev laku Praktické předvedení a ústní ověření
b Potáhnout smyčec žíněmi Praktické předvedení
c Přeohnout smyčec se žíněmi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Povrchová úprava smyčců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a připravit materiál pro povrchovou úpravu smyčce Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a použít vhodné druhy laků pro povrchovou úpravu smyčce Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit technologii nanášení lakových vrstev a nanést lakovou vrstvu na smyčec Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést závěrečnou úpravu lakových vrstev na smyčci Praktické předvedení a ústní ověření
e Používat vhodné pracovní pomůcky a dodržovat bezpečnost práce při používání laků a chemických látek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Strojní obrábění dřevěných materiálů při výrobě hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat geometrii řezného nástroje Písemné a ústní ověření
b Zvolit vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro obrábění a spojování dílců dřevěných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a vysvětlit pracovní postupy při strojním opracování dřevěných materiálů a předvést řezání, hoblování, vrtání, broušení Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat bezpečnost práce při práci na strojích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč u zkoušky předloží vlastnoručně zhotovený smyčec. Při ověřování kritérií hodnocení je kladen důraz na volbu vhodné technologie a materiálu s přihlédnutím na detailní zpracování jednotlivých částí smyčce, které dostane uchazeč k dispozici.

Při zadávání úkolů je nutné zaměřit se zejména na precizní ověření všech odborných kompetencí v rámci následujících činností:

– čtení technických nákresů, výkresů a schémat, práce s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací

– ruční opracování materiálů (obecné postupy)

– zpracování zadaného tématu

– obsluha strojů, pracovní postupy při strojním opracování dřevěných materiálů.

 

Metodické pokyny pro ústní ověření:

Uchazeč vlastními slovy vysvětlí, popíše, definuje prvky zadané v kritériích hodnocení a svůj ústní projev může doplnit o náčrt, kresbu apod.

 

Metodické pokyny pro písemné a ústní ověření.

Uchazeč písemně, náčrtem nebo popsanou kresbou vysvětlí, popíše, definuje prvky zadané v kritériích hodnocení a detaily doplní ústně.

 

Metodické pokyny pro praktické předvedení:

Uchazeč předvede simulaci procesu za pomoci vhodných pomůcek, výkresů, modelů nebo zařízení. Postup bude podle potřeby k dispozici ve standardním operačním postupu. Ověření kritérií hodnocení proběhne v houslařské dílně nebo vhodných laboratorních nebo jiných prostorách vybavených základním houslařským nářadím a zařízením k vykonání zkoušky. Provedené kroky simulovaného procesu případně zapíše do předloženého vzoru záznamové dokumentace. Ústně popíše, co provádí a proč to provádí.

 

Metodické pokyny pro praktické předvedení a ústní ověření:

Uchazeč předvede simulaci procesu za pomoci vhodných pomůcek, výkresů, modelů nebo zařízení. Postup bude podle potřeby k dispozici ve standardním operačním postupu. Ověření proběhne v houslařské dílně nebo vhodných laboratorních nebo jiných prostorách vybavených základním houslařským nářadím a zařízením k vykonání zkoušky. Provedené kroky simulovaného procesu případně zapíše do předloženého vzoru záznamové dokumentace. Ústně popíše, co provádí a proč to provádí, a vlastními slovy vysvětlí, popíše, definuje prvky zadané v kritériích hodnocení a svůj ústní projev může doplnit o náčrt, kresbu apod.

 

Výstupem bude hodnocení hotového předloženého smyčce a související dílčí operace vyplývající ze zadání. Při hodnocení hotového smyčce bude provedena kontrola kvality zpracování materiálů; předmětem hodnocení je i estetická stránka a manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ISŠ Cheb – Houslařská škola

Ateliér Saldo, Luby

Houslařství Nalezenec

Výroba a opravy kytar Gubran