Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník výroby drobných dřevěných výrobků
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava a manipulace s materiálem pro výrobu drobných dřevěných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat materiály s ohledem na jejich vlastnosti a zadaný výrobek dle konkrétního zadání Praktické předvedení
b Zvolit množství a kvalitu materiálu dle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Určit a zdůvodnit způsob manipulace s materiálem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Volba postupu práce a měření materiálu při výrobě drobných dřevěných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zdůvodnit vhodný postup práce pro výrobu podle konrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Správně rozměřit materiály při dodržení zásad BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Obsluha jednoduchých strojů a zařízení při výrobě drobných dřevěných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby strojního opracování dřeva Ústní ověření
b Zvolit a zdůvodnit použití strojního zařízení pro opracování materiálů podle konkrétního zadání výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést obsluhu základních dřevoobráběcích strojů a zařízení při dodržení zásad BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojů a zařízení při výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit výběr nářadí, pracovních pomůcek, strojů a zařízení podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky, stroje a zařízení použité při výrobě podle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Výroba jednoduchých drobných dřevěných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit tři jednoduché drobné dřevěné výrobky dle zadání Praktické předvedení
b Ručně opracovat a zkompletovat dřevěný výrobek Praktické předvedení
c Provést jednoduchou povrchovou úpravu a dokončit dřevěný výrobek Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Skladování dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a zdůvodnit způsob skladování a uskladnit dřevařské výrobky a polotovary vyrobené podle konkrétního zadání, dle platných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržet zásady BOZP a PO při skladování a manipulaci s dřevařskými výrobky a polotovary Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Balení a expedice dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby expedice a dopravy dřevařských výrobků a polotovarů Ústní ověření
b Předvést způsoby balení výrobků nebo polotovarů podle jejich charakteru a množství podle konkrétního zadání při dodržení zásad BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Nakládání s odpadem při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a roztřídit odpady vzniklé při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit způsoby skladování a zpracování odpadu vzniklého při výrobě dřevařských výrobků a polotovarů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované kompetence a kritéria sestaveny v dílčí pracovní procesy (provedení pracovní operace nebo souboru pracovních operací v technologické návaznosti), při kterých je kladen důraz zejména na respektování předloženého zadání úkolů a na kvalitu provedené práce:

 

  1. stanovení pracovních postupů a metod podle konkrétního zadání výroby,
  2. výběr a kontrolu výchozího materiálu a polotovarů podle konkrétního zadání,
  3. obsluhu jednoduchých dřevoobráběcích strojů a zařízení podle konkrétního zadání,
  4. obrábění a tvarování minimálně tří různých drobných kuchyňských či jiných drobných výrobků ze dřeva (např. vařečky, kvedlačky, vály, mašlovačky, lžíce, nože, vidličky, obracečky, medonosky, dávkovače soli, prkénka, šatní ramínka, kuchyňské doplňky, kuchyňská prkénka, dveřní prahy, hůlky a spojovací kolíčky apod.), podle konkrétního zadání,
  5. kompletaci, dohotovení a úpravu konečného vzhledu minimálně jednoho drobného dřevěného výrobku složeného z několika částí, podle konkrétního zadání,
  6. provede zabalení a expedici vyrobených drobných kuchyňských či jiných drobných výrobků ze dřeva podle konkrétního zadání,
  7. běžný úklid a každodenní údržbu použitých strojů a zařízení.

Při ověřování kritérií způsobem "praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu nebo řešení.

Uchazeč musí mít vlastní ochranný oděv, obuv a OPP podle konrétního zadání (ochranu zraku, brýle nebo štít, pracovní rukavice).

 

Jedná se především o výrobu a činnosti, které jsou vhodné zejména pro osoby se změněnou pracovní schopností, případně i pro osoby s tělesným postižením.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP a PO, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP a PO, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA s.r.o., Blatno 118

ESOZ Chomutov

LINETA a.s.

Radek Nový - RN střechy