Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů
Platnost standardu: Od 7.11.2007 do 15.4.2013
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování stavu a kvality včelstva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní prohlídku včelstva Praktické předvedení + slovní doprovod
b Navrhnout, případně provést potřebná opatření na základě zjištěného stavu Slovní vyjádření + praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Praktické léčení včelstev

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést jednotlivé způsoby léčení včelstev proti roztoči Varroa destructor v závislosti na ročním období Praktické předvedení + slovní doprovod
b Provést odběr měli pro vyšetření výskytu roztoče Varroa destructor Praktické předvedení
c Odebrat vzorek pro diagnostiku onemocnění morem včelího plodu Praktické předvedení
d Navrhnout a provést opatření při výskytu onemocnění zvápenatění včelího plodu Slovní vyjádření + praktické předvedení
e Předvést zabezpečení úlů proti vniknutí škůdců Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení včelařské evidence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vnést záznam o provedené prohlídce včelstev (jarní, podletní) do prvotní včelařské evidence Písemně + slovní vyjádření
b Vyjmenovat předpisy související s chovem včel a orientovat se v nich Slovní vyjádření
c Uvést možnosti dotačních titulů souvisejících s chovem včel Slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba včelařských zařízení a dalšího vybavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést údržbu a opravu vybraného včelařského zařízení Praktické předvedení + slovní doprovod
b Provést mechanické očištění jednotlivých částí úlu a jejich dezinfekci Praktické předvedení + slovní doprovod
c Provést údržbu zeleně a včelařsky významných rostlin na včelnici Praktické předvedení + slovní doprovod
Je třeba splnit kritéria (a + c) nebo (b + c).
3

Péče o včelstvo v průběhu celého včelařského roku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a charakterizovat ošetřování včelstva v podletí Praktické předvedení + slovní doprovod
b Předvést a charakterizovat ošetřování včelstva na podzim Praktické předvedení + slovní doprovod
c Předvést a charakterizovat ošetřování včelstva v zimě Praktické předvedení + slovní doprovod
d Předvést a charakterizovat ošetřování včelstva v předjaří Praktické předvedení + slovní doprovod
e Předvést a charakterizovat ošetřování včelstva na jaře Praktické předvedení + slovní doprovod
f Předvést a charakterizovat ošetřování včelstva v časném létě Praktické předvedení + slovní doprovod
g Předvést a charakterizovat ošetřování včelstva v plném létě Praktické předvedení + slovní doprovod
Je třeba splnit vybraná 3 kritéria.
3

Spojování a rozšiřování včelstev

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést rozšiřování včelstev formou tvorby oddělků Praktické předvedení + slovní doprovod
b Provést rozšiřování včelstev formou tvorby smetence Praktické předvedení + slovní doprovod
c Provést rozšiřování včelstev formou tvorby přeletáku Praktické předvedení + slovní doprovod
d Vysvětlit příčiny rojové nálady ve včelstvech, vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé druhy rojů a provést protirojová opatření Praktické předvedení + slovní doprovod
e Provést usazení roje do úlu Praktické předvedení + slovní doprovod
f Vysvětlit možnosti a zásady při spojování včelstev Slovní vyjádření
Je třeba splnit vybraná 3 kritéria.
3

Doprava a usazování úlů do vhodných lokalit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit vhodnost určené lokality pro umístění stanoviště včelstev Praktické předvedení + slovní doprovod
b Určit včelařsky významné rostliny, charakterizovat jejich užitkovost a období využitelnosti Praktické předvedení + slovní doprovod
c Navrhnout možnosti přepravy včelstev za předpokladu dodržení zásad bezpečnosti práce a obecně závazných předpisů Písemné + slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci se včelami podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

Na tvorbě standardu se podíleli