Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů
Platnost standardu: Od 26.2.2013 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování stavu a kvality včelstva a včelích produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní prohlídku včelstva Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a provést potřebná opatření na základě zjištěného stavu Ústní ověření a praktické předvedení
c Posoudit stav a kvalitu včelího produktu vizuálně a organolepticky Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit stav a kvalitu včelího produktu laboratorně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Praktické léčení včelstev

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést jednotlivé způsoby léčení včelstev proti roztoči Varroa destructor v závislosti na ročním období Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést odběr měli pro vyšetření výskytu roztoče Varroa destructor Praktické předvedení
c Odebrat vzorek pro diagnostiku onemocnění morem včelího plodu Praktické předvedení
d Navrhnout a provést opatření při výskytu onemocnění zvápenatění včelího plodu Praktické předvedení
e Diagnostikovat a navrhnout opatření při výskytu nosemózy Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést zabezpečení úlů proti vniknutí škůdců Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení včelařské evidence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vnést záznam o provedené prohlídce včelstev (jarní, podletní) do prvotní včelařské evidence Praktické předvedení
b Vyjmenovat předpisy související s chovem včel a orientovat se v nich Ústní ověření
c Uvést možnosti dotačních titulů souvisejících s chovem včel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba včelařských zařízení a dalšího vybavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést údržbu a opravu vybraného včelařského zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést mechanické očištění jednotlivých částí úlu a jejich dezinfekci Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést údržbu zeleně a včelařsky významných rostlin na včelnici Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o včelstvo v průběhu celého včelařského roku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat ošetřování včelstva v podletí Ústní nebo písemné ověření
b Charakterizovat ošetřování včelstva na podzim Ústní nebo písemné ověření
c Charakterizovat ošetřování včelstva v zimě Ústní nebo písemné ověření
d Charakterizovat ošetřování včelstva v předjaří Ústní nebo písemné ověření
e Charakterizovat ošetřování včelstva na jaře Ústní nebo písemné ověření
f Charakterizovat ošetřování včelstva v časném létě Ústní nebo písemné ověření
g Charakterizovat ošetřování včelstva v plném létě Ústní nebo písemné ověření
h Předvést ošetřování včelstva Praktické předvedení
i Vysvětlit možnosti a zásady při spojování včelstev Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozmnožování včelstev

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést rozmnožování včelstev formou tvorby oddělků Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést rozmnožování včelstev formou tvorby smetence Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést rozmnožování včelstev formou tvorby přeletáku Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit příčiny rojové nálady ve včelstvech, vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé druhy rojů a provést protirojová opatření Ústní ověření a praktické předvedení
e Provést usazení roje do úlu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doprava a usazování úlů do vhodných lokalit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit vhodnost určené lokality pro umístění stanoviště včelstev Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit včelařsky významné rostliny, charakterizovat jejich užitkovost a období využitelnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout možnosti přepravy včelstev za předpokladu dodržení zásad bezpečnosti práce a obecně závazných předpisů Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100220&kod_sm1=26).

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci se včelami podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český svaz včelařů, o. s.

Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s.