Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz
Platnost standardu: Od 15.8.2013 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a technologických postupech České pošty, s. p.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní provozní technologické postupy pro zpracování zásilek vyměňovací poštou Ústní ověření
b Orientovat se v příslušných provozních předpisech Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování SW evidence poštovních zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést evidenci zapsaných zásilek pomocí ručního snímače čárového kódu Praktické předvedení
b Vyhotovit příslušné provozní doklady Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhotovit příslušné přepravní doklady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a vzorkování listovních zásilek došlých ze zemí EU a jejich zpracování ve stanovených limitech kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní technologické postupy měření a vzorkování zásilek Ústní ověření
b Předvést způsob měření a vzorkování zásilek Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést postupy pro zpracování zásilek ve stanovených limitech kvality Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování poštovních zásilek, závěrů a uzávěrů (včetně avizování zásilek a zpracování provozních dokladů) v mezinárodním poštovním styku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy zásilek, uzávěrů a závěrů Ústní ověření
b Vytvořit a vypravit závěr určený k přepravě do zahraničí Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsob přepravy závěru do místa určení Ústní ověření
d Převzít a provést vykartování závěru došlého ze zahraničí Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob řešení nepravidelností u závěru došlého ze zahraničí Ústní ověření
f Popsat předání uzávěru nebo zásilky poštovnímu kurzu včetně zásad BOZP Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování zásilek určených k celnímu projednání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat – specifikovat země, ze kterých se zásilky předkládají k celnímu projednání Ústní ověření
b Charakterizovat zásilky, které se předkládají a které se nepředkládají k celnímu projednání Ústní ověření
c Vysvětlit výjimky předkládání zásilek k celnímu projednání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro vyúčtování v mezinárodním poštovním styku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu provádění odpočtu v mezinárodním poštovním styku Ústní ověření
b Vyjmenovat příslušné provozní doklady a údaje, které je nutné uvádět za účelem provedení následného odpočtu se zahraničními poštovními operátory Ústní ověření
c Vyjmenovat příslušné přepravní doklady a údaje, které je nutné uvádět k vyúčtování nákladů s příslušnými přepravci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování celkem 20 fiktivních poštovních zásilek.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování poštovních předpisů.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla:

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřováni formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.