Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a technologických postupech poštovního operátora

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní provozní technologické postupy pro zpracování zásilek vyměňovací poštou Ústní ověření
b Orientovat se v provozních předpisech poštovního operátora Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování SW evidence poštovních zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést evidenci zapsaných zásilek pomocí ručního snímače čárového kódu Praktické předvedení
b Vyhotovit příslušné provozní doklady Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhotovit příslušné přepravní doklady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a vzorkování listovních zásilek došlých ze zahraničí a jejich zpracování ve stanovených limitech kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní technologické postupy měření a vzorkování zásilek Ústní ověření
b Předvést způsob měření a vzorkování zásilek Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést postupy pro zpracování zásilek ve stanovených limitech kvality Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování poštovních zásilek, závěrů a uzávěrů (včetně avizování zásilek a zpracování provozních dokladů) v mezinárodním poštovním styku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy zásilek, uzávěrů a závěrů Ústní ověření
b Vytvořit a vypravit závěr určený k přepravě do zahraničí Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsob přepravy závěru do místa určení Ústní ověření
d Převzít a provést vykartování závěru došlého ze zahraničí Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob řešení nepravidelností u závěru došlého ze zahraničí Ústní ověření
f Popsat předání uzávěru nebo zásilky poštovnímu kurzu včetně zásad BOZP Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování zásilek určených k celnímu projednání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat – specifikovat země, ze kterých se zásilky předkládají k celnímu projednání Ústní ověření
b Charakterizovat zásilky, které se předkládají a které se nepředkládají k celnímu projednání Ústní ověření
c Vysvětlit výjimky předkládání zásilek k celnímu projednání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro vyúčtování v mezinárodním poštovním styku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu provádění odpočtu v mezinárodním poštovním styku Ústní ověření
b Vyjmenovat příslušné provozní doklady a údaje, které je nutné uvádět za účelem provedení následného odpočtu se zahraničními poštovními operátory Ústní ověření
c Vyjmenovat příslušné přepravní doklady a údaje, které je nutné uvádět k vyúčtování nákladů s příslušnými přepravci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování celkem 20 fiktivních poštovních zásilek.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování poštovních předpisů.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla:

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřováni formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.