Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Identifikace a datace restaurovaných zlacených nefigurálních uměleckořemeslných děl

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na daném předmětu etické normy restaurování (např. rám, lustr, hodiny) Ústní ověření
b Popsat daný předmět správně odborně terminologicky Ústní ověření
c Zařadit a datovat určený předmět podle charakteristických prvků do odpovídající kategorie umělecko-historického období Praktické předvedení
d Určit původní technologie použité k pozlacení daného předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit aspekty autenticity, historičnosti a vypovídající hodnoty předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Posouzení stavu poškození a identifikace druhotných zásahů na nefigurálních uměleckořemeslných dílech určených k restaurování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit celkový stav poškození daného předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zjistit počet, druh a kvalitu druhotných zásahů na předloženém předmětu na základě provedených sond a vyhodnotit případný dosavadní způsob restaurování nebo odstranění konečné původní povrchové úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozlišit nepůvodní materiály na daném předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit postup odstranění nepůvodních materiálů z předchozích neodborných oprav Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovení postupu restaurování zlacených povrchů nefigurálních uměleckořemeslných děl

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem restaurování, konzervace, renovace, obnova, rekonstrukce a údržba Ústní a písemné ověření
b Popsat restaurátorský záměr na daném nefigurálním uměleckořemeslném díle a navrhnout postup restaurování Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Restaurování zlacených povrchů nefigurálních uměleckořemeslných děl z různých materiálů; provádění konzervátorských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit další spolupodílející se řemesla na daném díle - truhlář, řezbář, pasíř atd. Ústní a písemné ověření
b Předvést na zkušební ornamentální části nefigurálního uměleckořemeslného díla konzervaci, doplnění chybějících částí ornamentu, přípravu křídových podkladů, broušení, gravírování, přípravu polimentu, zlacení nebo stříbření na lesk, zlacení na mat, patinování Praktické předvedení
c Sepsat restaurátorskou zprávu včetně závěrečné fotodokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provedení povrchové úpravy zlacených nefigurálních uměleckořemeslných děl klihovou a olejovou technikou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy patiny zlacených a stříbřených předmětů a postupy provedení včetně použitých materiálů a nářadí při restaurování Ústní ověření
b Vyjmenovat druhy lazur a pokostů na zlacení plátkovým zlatem a stříbrem na lesk včetně použití materiálů a nářadí Ústní ověření
c Předvést barevnou lazuru a patinu na dřevěném reliéfu zlaceném plátkovým zlatem na lesk a na mat Praktické předvedení
d Historicky zařadit rozmach užití lazur Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zlacení nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva, štuku, kovu, kamene a umělých hmot na lesk a mat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup zlacení předmětů ze dřeva na lesk a na mat polimentovou i olejovou technikou Ústní ověření
b Restaurovat daný předmět ze dřeva plátkovým zlatem na lesk a na mat polimentovou technikou Praktické předvedení
c Popsat technologický postup zlacení kovových předmětů v exteriéru i v interiéru Ústní ověření
d Pozlatit daný kovový předmět plátkovým zlatem pro umístění v exteriéru Praktické předvedení
e Vysvětlit technologický postup zlacení kamene a umělých hmot plátkovým zlatem Ústní ověření
f Pozlatit nápis v kameni plátkovým zlatem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava a úprava surovin pro pozlacování a pro provádění oprav, obnovy, údržby a rekonstrukce nefigurálních uměleckořemeslných děl z různých materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat suroviny a postupy při přípravě podkladů pod polimentové i olejové zlacení na dřevě Ústní ověření
b Vyjmenovat suroviny a postupy při přípravě podkladů pod zlacení uměleckořemeslných předmětů z kovu, kamene, skla, keramiky a umělých hmot Ústní ověření
c Předvést přípravu trenku a gruntu - podkladu pod zlacení dřeva Praktické předvedení
d Předvést přípravu polimentu, podkladu pod zlacení na lesk i na mat Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zlacení plátkovým zlatem, stříbrem, metálem, hliníkem a práškovými kovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat všechny druhy plátkových i práškových kovů pro zlacení a stříbření uměleckořemeslných předmětů a popsat jejich vlastnosti a způsob použití Ústní ověření
b Popsat postup zlacení a stříbření plátkovými a práškovými kovy Ústní ověření
c Popsat vhodné materiály a nářadí pro zlacení plátkovými i práškovými kovy Ústní ověření
d Předvést na zkušební desce s vhodnými podklady zlacení plátkovým zlatem i metálem, stříbření plátkovým stříbrem i hliníkem, zlacení práškovým bronzem na lesk a mat Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava a úprava podkladů ploch pro zlacení očištěním, tmelením, křídováním a broušením povrchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat všechny postupy, materiály a nářadí k přípravě různých podkladů pro zlacení ploch, např. na dřeva, kovu, kamene Ústní ověření
b Předvést úpravu dřeva před pokládáním křídového podkladu, přípravu trenku, gruntu, křídování a broušení povrchu, vhodného pro zlacení na lesk i mat Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Domodelování a gravírování poškozených zlacených ornamentálních ozdob ze dřeva, kovu, sádry, kamene a umělé hmoty a doplnění chybějících částí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat veškeré hmoty a jejich přípravu včetně použitých materiálů pro domodelování poškozených zlacených ozdob ze dřeva, kovu, sádry, kamene a plastů Ústní ověření
b Připravit klihokřídovou masu a domodelovat chybějící i poškozené ornamentální ozdoby a vyrobit negativní formy ornamentů na obrazovém rámu a z těchto forem pozitivy ornamentů a připevnit je na rám Praktické předvedení
c Vytvořit na zkušební dřevěné desce křídovou plochu vhodnou pro gravírování, vybrousit a gravírovat chybějící ornament Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Patinování zlacených nefigurálních uměleckořemeslných děl, použití technik imitovaných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat postup při patinování zlaceného nefigurálního uměleckořemeslného díla Ústní ověření
b Provést patinování zlaceného nefigurálního uměleckořemeslného díla Praktické předvedení
c Vysvětlit technologický postup a vyjmenovat materiály potřebné při vytváření imitace zlacení na lesk, tzv. waschgold Ústní ověření
d Předvést waschgold na části dřevěného ornamentu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v dějinách umění uměleckořemeslného pozlacování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost dějin užitého umění zaměřeného především na oblast uměleckořemeslného pozlacování v období od starověku po současnost Písemné ověření
b Určit posloupnost historických slohů dle předložených fotografií; u jednoho určeného historického slohu popsat a charakterizovat hlavní znaky Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=7592&kod_sm1=21).

Uchazeč o zkoušku předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky certifikát prokazující absolvování oboru vzdělání umělecký pozlacovač nebo osvědčení o získání PK 82-012-H Umělecký pozlacovač.

 

Uchazeč si po domluvě s autorizovanou osobou ke zkoušce zajistí rám, lustr, hodiny nebo jiný vhodný předmět. Autorizovaná osoba zajistí ke zkoušce pozlacovačských technik drobné předměty z kovu, dřeva, štuku apod.

 

Ke kritériu Orientace v dějinách umění uměleckořemeslného pozlacování autorizovaná osoba připraví písemný test a alespoň 10 fotografií historických slohů.

Písemný test se skládá z 15 otázek. Autorizovaná osoba připraví nejméně celkem 75 otázek, ze kterých je příslušný test sestaven/obměňován.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sylvie Kroupová – OSVČ, restaurátorka pozlacovačka s licencí MK ČR

Eva Plánská – OSVČ, restaurátorka pozlacovačka s licencí MK ČR

Štěpán Skalický – OSVČ, restaurátor pozlacovač a učitel praktického vyučování v oboru umělecké pozlacování na SOŠ uměleckořemeslné, Praha 9

Anna Krčálová – SUPŠ, Praha 3 - Žižkov

Danuše Machátová – OSVČ, členka SR pro kulturu, Rudolfinea, o. s., člen HK ČR