Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s technickou dokumentací strojů a strojních zařízení, vysvětlit význam údajů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat konstrukci stroje podle zadání Ústní ověření
c Popsat výkonové parametry stroje podle zadání Ústní ověření
d Popsat tolerance výrobků podle jednotlivých typů opracování a způsob její kontroly Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při opracování kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup podle druhu horniny a podle požadovaných parametrů s využitím technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zvolený technologický postup a zdůvodnit jednotlivé pracovní operace Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha a údržba programově řízených strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat stroje podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat běžnou údržbu strojů a strojního zařízení v kamenické výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční a mechanizovaná manipulace se surovinou, polotovary a výrobky v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a prostředky pro manipulaci se surovinou, polotovary a výrobky Ústní ověření
b Ručně manipulovat s materiály podle zadání Praktické předvedení
c Manipulovat s materiály mechanizačními prostředky podle zadání Praktické předvedení
d Popsat běžnou údržbu zařízení pro manipulaci se surovinou, polotovary a výrobky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha brousicích, lešticích, řezacích, tryskacích, opalovacích automatů a linek v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení brousicích, lešticích, řezacích, tryskacích, opalovacích automatů a linek podle zadání Ústní ověření
b Popsat obsluhu zařízení brousicích, lešticích, řezacích, tryskacích, opalovacích automatů a linek Ústní ověření
c Připravit k výkonu zařízení podle zadání, tzn. prokázat orientaci při práci s programem NC stroje a podle zadání naprogramovat kompletní pracovní postup Praktické předvedení
d Obsluhovat zařízení brousicí, lešticí, řezací, tryskací, opalovací automaty a linky podle zadání Praktické předvedení
e Zkontrolovat polotovar nebo hotový výrobek z hlediska kvality provedení Praktické předvedení a ústní ověření
f Ošetřit zařízení po skončení výkonu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritréria.
3

Dodržování zásad BOZP při práci s kamenem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní zásady bezpečné práce při opracování kamene, manipulace a uskladnění kamene Ústní ověření
b Popsat hlavní zásady bezpečné obsluhy strojního zařízení pro opracování, manipulaci a uskladnění kamene Ústní ověření
c Vysvětlit zásady a důvody používání osobních ochranných pracovních prostředků při práci s kamenem a při obsluze strojního zařízení na opracování kamene Ústní ověření
d Zvolit osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat zásady BOZP při práci s kamenem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.
Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-a-strojnic#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si zajistí pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících zákonů a norem v platném znění:

 • ČSN EN 12670 Přírodní kámen - terminologie

 • ČSN EN 12057 Výrobky z přírodního kamene - tenké desky - požadavky

 • ČSN EN 12058 Výrobky z přírodního kamene - podlahové a schodišťové desky

 • TNSK 01/1992 Povrchové úpravy kamenů

 • TNSK 02/92 Provádění a kontrola konstrukcí z kamene

 • TNSK 03/93 Dlažební kostky

 • TNSK 04/95 Kovové kotvy pro konstrukce z kamene

 • TNSK 05/95 Bloky a polotovary z přírodního kamene

 • TNSK 06/96 Obrubníky a krajníky

 • TNSK 07/97 Malé památníky a náhrobky

 • TNSK 08/98 Schodišťové stupně, podlažní obruby a prahy z přírodního kamene

 • ČSN 730202 Geometrická přesnost ve výstavbě - Základní ustanovení

 • ČSN 730212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - Kontrola přesnosti - Část 1: Základní ustanovení

 • ČSN EN 15164 Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene

 • zákon č.157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem

 • ČSN 72 1800 (721800) Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky, třída I/a magmatická, hlubinná světlá

 • ČSN 72 1810 (721810) Prvky z přírodního kamene pro stavební účely

 • ČSN 72 1820 (721820) Obkladové a dlažební desky z přírodního kamene nahrazena ČSN EN 1469 (721867)

 • ČSN 72 1850 (721850) Obrubníky a krajníky nahrazena ČSN EN 1340 (723040)

 • ČSN 72 1860 (721860) Kámen pro zdivo a stavební účely, pro třídu jakost 1

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti na určitém úseku kamenické výroby. U kompetence Volba postupu práce a technologických podmínek při opracování kamene,u kritéria a) připraví autorizovaná osoba jednu modelovou situaci.

Pro ověření znalostí a dovedností ostatních kompetencích autorizovaná osoba připraví pro provedení zkoušky minimálně 3 zadání v tištěné podobě ke každé kompetenci.

Pro prokázání orientace v technické dokumentaci pro obsluhu strojů připraví autorizovaná osoba dokumentaci 3 různých typů technického zařízení.

Tato zadání obsahově vychází z jednotlivých kritérií hodnocení. Autorizovaná osoba pro zkoušku vybere jedno zadání.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení by měl být kladen důraz na:

 • bezpečné provádění všech pracovních úkonů

 • organizaci práce

 • volbu postupu práce, používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

 • dodržování předepsaných technologických postupů

 • kvalitu provedení zadaných pracovních úkonů

 • samostatnost při rozhodování

 • ekonomické hledisko při výrobě a zpracování

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob – pomocného personálu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Zdeněk Knedla - Granit Lipnice, s. r. o.

Ing. Karel Dušek - Kámen Engineering, s. r. o. Hradec Králové

Ing. Josef Moravec - SPŠ KS Hořice

Bohumil Chomout - OSVČ