Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Opravář zemědělských strojů
Platnost standardu: Od 15.8.2012 do 10.6.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 10.4.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v normách a v technických podkladech pro zhotovování strojních součástí Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat stanovené údaje z katalogů strojů, dílenských příruček apod. Praktické předvedení a ústní ověření
c Získat stanovené technické informace s využitím informačních a komunikačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
d Demonstrovat zadaný úkol na technickém výkresu nebo schematickém náčrtu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat k zadanému pracovnímu (výrobnímu) úkolu technologický postup s jednotlivými kroky Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout ke zvolenému technologickému postupu potřebné prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené operace ručního obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů (např. řezání, stříhání, pilování, vrtání, broušení, ohýbání aj.) nejméně u tří různých technologií (pokud možno na konkrétním výrobku) s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP pro ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů, popř. plastů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jednoduché technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů a renovaci součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů nebo renovaci součástí (např. při soustružení, frézování, obrážení, broušení apod.) na konkrétním výrobku s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP pro strojní obrábění technických materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní operace ručního tváření kovů za tepla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a používat pomůcky a zařízení pro ruční tváření kovů za tepla Praktické předvedení
b Popsat a předvést správný postup při ohřívání a ochlazování materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést určené základní kovářské práce Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP pro tváření kovů za tepla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání základních renovačních metod při obnově součástí strojů a zařízení v chovu zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou renovační metodu pro obnovu zadané součásti Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést určenou renovační metodu pro obnovu zadané součásti (navařování, tváření apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit technickou účelnost a ekonomickou efektivitu provedené renovace Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP pro provádění renovačních metod Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž, montáž a seřizování strojů a zařízení v chovu zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady jednotlivých způsobů demontáže a montáže Ústní ověření
b Provést určené běžné demontážní a montážní práce při opravách zemědělské techniky a energetických prostředků používaných v chovu zvířat Praktické předvedení
c Předvést obsluhu ručního zvedáku a určených zařízení pro manipulaci s materiálem Praktické předvedení
d Předvést použití určených přípravků pro demontáže a montáže mechanismů bez poškození Praktické předvedení
e Dodržet zásady BOZP pro provádění montážních a demontážních prací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržbářských a opravárenských prací na strojích a strojních zařízeních v chovu zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém údržby a oprav zemědělských strojů a zařízení Ústní vysvětlení
b Vysvětlit příčiny poruch strojů a rozeznat druhy opotřebení strojních součástí Ústní ověření a praktické předvedení
c Provést údržbu určeného mechanizačního prostředku nebo zařízení Praktické předvedení
d Určit příčinu konkrétní poruchy a navrhnout opatření k jejímu odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
e Opravit a seřídit určený mechanizační prostředek nebo zařízení podle zootechnických požadavků na jejich činnost Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržet zásady BOZP pro opravárenské práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést závěrečnou kontrolu provedené opravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Odzkoušet funkčnost opraveného stroje, zařízení nebo vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostikování poruch s využitím přístrojů a stanovení způsobu opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit technický stav určeného motorového vozidla nebo zemědělského stroje pomocí měřidel a diagnostických prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat závady jednotlivých agregátů, zkontrolovat a nastavit předepsané parametry Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat a vyhodnotit výsledky diagnostických měření porovnáním s požadavky předpisů pro technický stav vozidla nebo stroje a posoudit předpokládanou životnost Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stupeň opotřebení a funkční způsobilost určené součásti s ohledem na optimální provoz a možnost zatížení Praktické předvedení a ústní ověření
b Doporučit konkrétní opatření pro další provoz součásti a dobu nezbytnou k preventivní opravě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Opravy a údržba motorového vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést demontáž, údržbu, seřízení a montáž spalovacího motoru včetně příslušenství a usazení motoru Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat nebo vyměnit provozní náplně Praktické předvedení
c Opravit určené jednoduché závady elektrických zařízení a elektroinstalace vozidla a ošetřit tato zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat akumulátor, případně ho dobít Praktické předvedení
e Provést údržbu a seřízení spojky a převodového ústrojí Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést údržbu, opravu a seřízení podvozkových částí včetně řízení a brzd Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést výměnu kola a opravu pneumatiky včetně kontroly Praktické předvedení
h Dodržet zásady BOZP pro údržbu a opravy motorových vozidel Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium h a další 4 vybraná kritéria.
3

Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit určené opravárenské pracoviště nebo provoz z hlediska jeho vlivu na životní prostředí Praktické předvedení a písemné nebo ústní ověření
b Navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zabránění negativním následkům Praktické předvedení a písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha soupravy traktoru a zemědělského stroje pro chov zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést orientační kontrolu technického stavu traktoru a pracovního stroje z hlediska jejich způsobilosti pro splnění zadaného úkolu, případně odstranit zjištěné závady Praktické předvedení
b Připojit pracovní stroj k traktoru Praktické předvedení
c Seřídit pracovní stroj podle zadaného úkolu, podmínek pracoviště a zootechnických požadavků na danou činnost Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést přezkoušení funkčnosti kompletní soupravy Praktické předvedení
e Předvést obsluhu traktoru a pracovního stroje při plnění zadaného technologického úkolu (v provozních nebo cvičných podmínkách) Praktické předvedení
f Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Uchazeč před zahájením zkoušky předloží autorizované osobě certifikáty stanovené v kartě typové pozice v Národní soustavě povolání jako nutné, tj.:

302 Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška

- odborná způsobilost podle ČSN 05 07 05

501 Řízení osobních automobilů – řidičský průkaz sk. B

502 Řízení nákladních automobilů – řidičský průkaz sk. C

504 Řízení traktorů – řidičský průkaz sk. T

Bez předložení výše uvedených platných certifikátů není uchazeč ke zkoušce připuštěn.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému opravárenskému úkonu.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zvládání operací.

Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ministerstvo zemědělství ČR

Agrární komora ČR

Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha - Ruzyně

SOU, Pod Klapicí 11, Praha 5 - Radotín