Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Obsluha lanové dráhy, lyžařského vleku
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech a technických normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost nejdůležitějších právních předpisů týkajících se provozu lanových drah Písemné ověření
b Prokázat znalost v používané terminologii z oblasti provozu lanových drah Písemné ověření
c Určit podmínky provozuschopnosti lanové dráhy Písemné ověření
d Prokázat znalost požadavků na obsah vnitřních předpisů a dalších nařízení provozovatele lanové dráhy v rozsahu daném pro pracovníka v oblasti obsluhy a údržby lanové dráhy Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace o provozu lanové dráhy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam do provozní dokumentace lanové dráhy Praktické předvedení
b Provést záznam do ostatních dokumentů souvisejících s provozem lanové dráhy Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Organizace nástupu, přepravy a výstupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost správné terminologie, rozlišit součásti a funkce lanové dráhy vzhledem k vykonávaným pracovním činnostem Písemné ověření
b Definovat podmínky pro přepravu osob dle provozních předpisů (přepravní řád, smluvní přepravní podmínky lanové dráhy) Písemné ověření
c Určit pravidla bezpečného provozu a možné zdroje nebezpečných případů vyplývající z provozu lanové dráhy; prokázat znalost požadovaných bezpečnostních opatření Písemné ověření
d Prokázat znalost základních povinností pracovníka při obsluze lanové dráhy v jednotlivých provozních režimech Písemné ověření
e Prokázat znalost povinností pracovníka při vzniku mimořádných událostí v provozu lanové dráhy a při mimořádných povětrnostních podmínkách Písemné ověření
f Uvést zařízení lanové dráhy a její okolí do řádného stavu Praktické předvedení a ústní ověření
g Posoudit s využitím provozní dokumentace lanové dráhy provozně - bezpečnostní parametry předepsané pro nástupní a výstupní prostory Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést povinnosti pracovníka při nastupování a vystupování cestujících s přihlédnutím k jednotlivým kategoriím těchto osob a posoudit reálné řešení Praktické předvedení a ústní ověření
i Definovat regulativa pro přepravu osob a zboží, vyplývající z vnitřních předpisů provozovatele lanové dráhy Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit funkce elektrických zařízení lanové dráhy Písemné ověření
b Prokázat znalost možných ohrožení elektrickými zařízeními lanové dráhy a možných způsobů ochrany Písemné ověření
c Určit bezpečné činnosti na elektrických zařízeních lanových drah a oprávnění pracovníků k jednotlivým činnostem Písemné ověření
d Definovat kvalifikační podmínky pro práci na elektrických zařízeních lanových drah Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první zdravotnické pomoci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost v organizaci záchrany (v lyžařském areálu obecně, v prostorách nástupu a výstupu z lanové dráhy) Písemné ověření
b Definovat a ukázat na příkladu základní postup při poskytování první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a demonstrovat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit minimální rozsah vybavenosti lyžařského areálu zdravotnickým materiálem a transportními prostředky Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/stanicni-pracovnik-lanove#zdravotni-zpusobilost).

Zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči informaci o druhu a typu osobní lanové dráhy, na které bude probíhat praktické ověření jednotlivých kritérií.

 

Písemné ověřování u kompetencí Orientace v předpisech a technických normách, Organizace nástupu, přepravy a výstupu, Poskytování první zdravotnické pomoci, Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení se provádí prostřednictvím písemného testu.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány ze souboru obsahujícím minimálně 110 otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

 

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek:

Orientace v předpisech a technických normách 20 otázek

Organizace nástupu, přepravy a výstupu 50 otázek

Poskytování první zdravotnické pomoci 20 otázek

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení20 otázek

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného tesu pro každého uchazeče, sestaveného z 30 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každou oblast následující počet otázek:

Orientace v předpisech a technických normách 4 otázky

Organizace nástupu, přepravy a výstupu18 otázek

Poskytování první zdravotnické pomoci 4 otázky

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení4 otázky

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Pro úspěšné hodnocení testu je třeba dosáhnout alespoň 75 % úspěšnosti zodpovězení otázek za každou oblast a zároveň 80 % úspěšnosti v testu jako celku.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření a minimálně 5 let praxe v oboru osobní lanové dopravy a zdravotnický kurz zaměřený na poskytování první pomoci v minimálním rozsahu 10 hodin.
  2. Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření a minimálně 5 let praxe v oboru osobní lanové dopravy a zdravotnický kurz zaměřený na poskytování první pomoci v minimálním rozsahu 10 hodin.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo dopravy, www.mdcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zkouška probíhá v prostředí plně funkční osobní lanové dráhy s volným přístupem do všech prostorů a podle konstrukce ke všem zařízením lanové dráhy (stanice, technické prostory s poháněcím mechanismem - motor, jeho napájecí součásti a převodovka, funkční trasa lanové dráhy, měřící přístroje pro určení rychlosti větru, či teploty).

Pro zajištění písemné části zkoušky:

  • Učebna s odpovídajícím počtem míst k sezení a stoly
  • Notebook (PC), projekční technika, flipchart, tiskárna
  • Legislativní předpisy a technické normy z oblasti osobní lanové dopravy v platném znění:

Zákonč. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhlášky č. 210/2006 Sb., a vyhlášky č. 128/2017 Sb.

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky MDS č. 455/2000 Sb., vyhlášky č. 194/2005 Sb., vyhlášky č. 305/2007 Sb., vyhlášky č. 16/2012 Sb., vyhlášky č. 33/2013 Sb., a vyhlášky č. 129/2017 Sb.

Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb., a vyhlášky č. 130/2017 Sb.

Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky MD č. 243/1996 Sb., vyhlášky MDS č. 346/2000 Sb., vyhlášky MDS č. 413/2001 Sb., vyhlášky MD č. 577/2004 Sb., vyhlášky č. 58/2013 Sb., vyhlášky č. 8/2015 Sb., a vyhlášky č. 117/2017 Sb.

  • Provozní dokumentace lanové dráhy
  • Figurína pro demonstraci poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny, doba trvání písemné části zkoušky maximálně 60 minut. (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace lanové dopravy, o. s.

Klub lyžařů, s. r. o.

Sportovní areál Harrachov, a. s.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Drážní úřad

Ski centrum Dolní Morava

Ski park Červená Voda

Ing. Jiří Kolín

Tomáš Března