Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na velkoformátových digitálních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout racionální technologický postup přípravy a tisku velkoformátového plakátu podle zadání: barevnost 6/0, nebo 8/0 (procesní čtyřbarvotisk + světlá C, světlá M, nebo procesní čtyřbarvotisk + světlá C, světlá M + 2 x šedá), rozsah 1 strana, formát tiskového archu nejméně B1 a větší, flexibilní nebo deskový materiál, tisk na vícebarvovém velkoformátovém digitálním tiskovém stroji Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit druh inkoustů pro solventní nebo UV tisk a jejich pořadí pro tisk procesního čtyřbarvotisku a dalších barev na šesti až osmibarvovém velkoformátovém digitálním tiskovém stroji podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na velkoformátových digitálních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat kompletní výrobní podklady včetně imprimovaných barevných nátisků či barevných předloh pro tisk velkoformátového plakátu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Převzít z výrobního příkazu údaje o formátu plakátu pro přípravu, tisk a dokončovací zpracování velkoformátového plakátu a aplikovat jej při přípravě velkoformátového digitálního tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Převzetí a příprava potiskovaného materiálu a inkoustů na velkoformátových digitálních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít flexibilní nebo deskový potiskovaný materiál pro tisk velkoformátového plakátu na základě specifikace výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Převzít a zkontrolovat datový soubor pro aplikaci v digitálním tisku, provést kontrolu pomocných prvků pro tisk a dokončovací zpracování velkoformátového plakátu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít inkousty pro solventní nebo UV technologii digitálního tisku při produkci procesního čtyřbarvotisku a dalších barev, provést kontrolu čistoty, konzistence a pořadí barev na digitálním stroji s ohledem na bezchybný technologický proces tisku velkoformátového plakátu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a seřízení velkoformátových digitálních tiskových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit vzdálenost tiskových hlav pro tisk procesního čtyřbarvotisku a dalších barev velkoformátového plakátu podle zadání Praktické předvedení
b Překontrolovat správnou funkci všech funkčních celků velkoformátového digitálního tiskového stroje pro bezchybnou tiskovou produkci velkoformátového plakátu podle zadání Praktické předvedení
c Provést kontrolu zabarvení denzitometrickým měřením nebo vizuálním porovnáním na zkušebním tiskovém archu s využitím digitálních imprimovaných nátisků a dané specifikace při tisku procesního čtyřbarvotisku a dalších barev velkoformátového plakátu podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržení normativu při tisku celé zakázky na velkoformátových digitálních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku jednotlivých tiskových barev při tisku velkoformátového plakátu, provést korekci soutisku barev v souladu s příslušnými normativy podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést průběžnou kontrolu správného zabarvení při tisku procesního čtyřbarvotisku a dalších barev při tisku velkoformátového plakátu, provést korekci zabarvení podle dané specifikace, imprimovaného digitálního nátisku a podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Odložit z vytištěného nákladu jeden bezchybně vytištěný velkoformátový plakát pro dokumentaci k výrobním podkladům a případnou zpětnou kontrolu kvality podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončení tisku, předání zakázky na velkoformátových digitálních tiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných velkoformátových plakátů podle údajů výrobního příkazu a předat vytištěný náklad k dalšímu zpracování podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Kontrola, údržba a čištění velkoformátových digitálních tiskových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést údržbu velkoformátového digitálního stroje po ukončení produkce v souladu s předpisy pro ochranu strojního zařízení podle ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/operator-velkoformatovych#zdravotni-zpusobilost), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality digitálního tisku a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 12 647-1 Parametry a metody měření

ČSN ISO 15 930-3 Přejímka a zpracování tiskových dat

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad a pravidel BOZP a PO v jejím průběhu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mediacore, s. r. o.

SPŠ a VOŠ Grafická Praha

Dataline

Sprint servis