Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Diagnostik kanalizační sítě
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech kanalizační sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst v technických podkladech (situace, podélný profil, příčný řez) kanalizační sítě v papírové podobě Praktické předvedení s vysvětlením
b Číst v technických podkladech kanalizační sítě v elektronické podobě Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha, údržba a drobné opravy zařízení pro diagnostiku kanalizační sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu softwaru kamery pro monitoring kanalizační sítě Praktické předvedení s vysvětlením
b Popsat způsob opravy osvětlení monitorovacího zařízení Písemné a ústní ověření
c Popsat způsob údržby navijáku kabelu a podvozku monitorovacího zařízení Písemné a ústní ověření
d Popsat způsob manipulace s kamerou při vpouštění a vyjímání z kanalizační sítě a vyproštění při jejím zablokování Písemné a ústní ověření
e Popsat důvody výměny kol podvozku monitorovacího zařízení a způsob provedení Písemné a ústní ověření
f Předvést zjištění polohy kanalizačního potrubí pomocí signalizačního zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika kanalizační sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob informování příslušných úřadů a správců komunikací a pozemků o situaci v dané lokalitě Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postupy při diagnostice kanalizační sítě Písemné a ústní ověření
c Popsat spolupráci s ostatními útvary (GIS, dispečink,…) Písemné a ústní ověření
d Popsat druhy materiálů, způsoby spojení a napojení kanalizačních přípojek a opotřebení materiálu kanalizačního potrubí Písemné a ústní ověření
e Určit druhy materiálů – dle záznamu kamery, způsoby spojení a napojení kanalizačních přípojek a opotřebení materiálu kanalizačního potrubí Praktické předvedení s vysvětlením
f Diagnostikovat možné druhy závad spojení a napojení kanalizačních přípojek a opotřebení materiálu kanalizace Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyplňování a evidování záznamů výstupů z diagnostiky kanalizační sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit protokol dle modelové situace Praktické předvedení s vysvětlením
b Popsat možnosti a způsoby evidence záznamů z diagnostiky kanalizační sítě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zjišťování výskytu balastních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby vniknutí balastních vod do kanalizace Písemné a ústní ověření
b Zjistit výskyt balastních vod v daném úseku kanalizace Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování BOZP a požární ochrany při diagnostice kanalizačních sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat bezpečnostní předpisy při práci Ústní nebo písemné ověření
b Vyjmenovat osobní ochranné pracovní pomůcky pro práci v kanalizační síti (obuv, rukavice, oděv, ochrana zraku, přilba,…) Ústní nebo písemné ověření
c Popsat obsluhu detektoru nebezpečných plynů Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102057&kod_sm1=44).

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:

Kompetence

Vyplňování a evidování záznamů výstupů z diagnostiky kanalizační sítě

kritérium b)

- Bodové poškození kanalizačního potrubí

- Plošné poškození kanalizačního potrubí

- Závady spojů kanalizačních potrubí

- Způsoby vniknutí balastních vod do kanalizace

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.