Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik lanové dráhy
Platnost standardu: Od 13.10.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních pojmech a vztazích v elektrotechnice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy, vztahy a jednotky v elektrotechnice (elektrické napětí, proud, odpor…) Písemné ověření
b Charakterizovat druhy elektrické sítě z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě SELV, PELV…) Písemné ověření
c Popsat způsoby značení vodičů a svorek elektrických zařízení a instalací (poznávací barvy, značení na výkresech, grafické značky…) Písemné ověření
d Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, popsat kvalifikace osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrických zařízeních Písemné ověření
e Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení bez napětí, pod napětím, v blízkosti živých částí elektrického zařízení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat terminologii z oblasti elektrických zařízení osobních lanových drah Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Definovat elektrické zařízení lanové dráhy, popsat jeho umístění a funkce Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Číst v technické dokumentaci a výkresech elektrického zařízení lanové dráhy Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Popsat způsoby ochrany před bleskem a uzemnění na osobních lanových drahách Písemné ověření s ústním vysvětlením
e Vyjmenovat zásady pro instalaci a používání hlavního vypínače, bezpečnostního spínače (spínače údržby) a tlačítka nouzového zastavení Písemné ověření s ústním vysvětlením
f Definovat obsah revizí elektrického zařízení lanové dráhy včetně revize hromosvodů a uzemnění Písemné ověření s ústním vysvětlením
g Popsat obsah pravidelných kontrol a údržby elektrického zařízení lanové dráhy Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

První pomoc při úrazu elektrickou energií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na lidský organismus Písemné ověření
b Vyjmenovat zásady první pomoci při úrazu elektrickou energií, popsat postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy ochran před úrazem elektrickým proudem, popsat prostředky základní ochrany Písemné ověření
b Rozlišit druhy prostředí, tzv. dotykové části u elektrických zařízení a třídy ochran elektrických a elektronických zařízení Písemné ověření
c Popsat princip proudového chrániče, vysvětlit jeho funkce a nakreslit jeho schéma Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit vhodné měřicí metody a přístroje k měření elektrických veličin, vyhodnotit správnou činnost měřicích přístrojů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vyhodnocovat záznamy o naměřených hodnotách Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění činností při údržbě a opravách elektrického zařízení lanové dráhy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést denní kontroly a prohlídky elektrického zařízení lanové dráhy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zapsat pravidelné kontroly, údržbu a opravy elektrického zařízení do knihy údržby a oprav Praktické předvedení
c Provést údržbu a revizi elektrického přenosného nářadí Praktické předvedení
d Vést evidenci elektrického přenosného nářadí Praktické předvedení
e Provést údržbu radiostanic Praktické předvedení
f Provést měření izolačních stavů Praktické předvedení
g Prokázat orientaci na trhu s elektrickou energií Ústní ověření
h Prokázat znalost spotřeby elektrické energie jednotlivých zařízení lanové dráhy Ústní ověření
i Koordinovat činnost pracovníků lanové dráhy na strojních a elektrických částech zařízení osobní lanové dráhy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102470&kod_sm1=14).

 

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

 

Písemné ověřování u vybraných způsobilostí se provádí prostřednictvím písemného testu.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány ze souboru obsahujícím minimálně 100 otázek, aby bylo umožněno vytvořit řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek:

Orientace v základních pojmech a vztazích v elektrotechnice 30 otázek

 

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení 50 otázek

 

První pomoc při úrazu elektrickou energií 20 otázek

 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 20 otázek

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného tesu pro každého uchazeče, sestaveného ze 30 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí:

Orientace v základních pojmech a vztazích v elektrotechnice 7 otázek alespoň - 15 % otázek

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení 17 otázek - alespoň 35 % otázek

První pomoc při úrazu elektrickou energií 3 otázky alespoň - 15 % otázek

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 3 otázky alespoň - 15 % otázek

Pro úspěšné hodnocení testu je třeba dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti zodpovězení otázek za každou oblast a zároveň 80% úspěšnosti v testu jako celku.

 

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace lanové dopravy, o. s.

Klub lyžařů, s. r. o.

Sportovní areál Harrachov, a. s.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Drážní úřad

Ski centrum Dolní Morava

Ski park Červená Voda

Ing. Jiří Kolín

Tomáš Března