Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Obsluha lyžařského vleku
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech a technických normách z oblasti provozu lyžařských vleků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat alespoň 3 nejdůležitější právní předpisy týkající se provozu lyžařských vleků Písemné ověření
b Prokázat znalost terminologie z oblasti provozu lyžařských vleků Písemné ověření
c Popsat konkrétní podmínky pro rozhodnutí Drážního úřadu o provozní způsobilosti lyžařského vleku Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení lyžařského vleku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a ukázat jednotlivé součásti lyžařského vleku a vysvětlit jejich funkce Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Vysvětlit pravidla bezpečného provozu a popsat rizika vyplývající z provozu lyžařského vleku Písemné ověření s ústní obhajobou
c Popsat postup pravidelné údržby zařízení lyžařského vleku a jeho okolí v řádném stavu Písemné ověření s ústní obhajobou
d Vysvětlit obsah prohlídek a kontrol lyžařského vleku Písemné ověření s ústní obhajobou
e Popsat parametry nástupiště, trati a výstupiště lyžařského vleku Písemné ověření s ústní obhajobou
f Vysvětlit na vzorcích kritéria pro vyřazení bezpečnostního prvku - lana z provozu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní a technické dokumentace lyžařského vleku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést provozní deník a další povinnou dokumentaci a zaznamenat do nich předepsané údaje Praktické předvedení
b Provést kontrolu před zahájením provozu lyžařského vleku a po ukončení provozu lyžařského vleku a zaznamenat do provozního deníku jejich výsledky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Organizace nástupu, přepravy a výstupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu značení a zabezpečení v lyžařském areálu podle ČSN 01 80 27 a vysvětlit základní pojmy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Vyznačit trasy pohybu osob při nástupu a výstupu, popsat pravidla bezpečného pohybu (ověřit schopnost a postup pomoci při nástupu, při výstupu a při řešení mimořádných situací) a navrhnout obsah manuálu rad a komplexních informací návštěvníkům lyžařského areálu Praktické předvedení
c Definovat podmínky pro přepravu osob podle provozních předpisů (přepravní řád) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první zdravotnické pomoci v lyžařském areálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat průběh a jednotlivé kroky v časovém sledu při organizaci záchrany člověka v lyžařském areálu Písemné ověření
b Popsat základní pravidla a postup při poskytování první pomoci v lyžařském areálu Písemné ověření
c Stanovit minimální rozsah vybavenosti lyžařského areálu zdravotnickým materiálem a transportními prostředky Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé části elektrického zařízení lyžařského vleku Písemné ověření
b Vysvětlit ohrožení osob a majetku elektrickým zařízením lyžařského vleku a navrhnout možné způsoby ochrany Písemné ověření
c Popsat průběh a jednotlivé kroky v časovém sledu při organizaci záchrany člověka při úrazu elektrickým proudem Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba nebo zástupce autorizované osoby informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102025), včetně lékařského potvrzení pro práci ve výškách.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Autorizovaná osoba nebo zástupce autorizované osoby připraví pro praktické ověření kompetence Organizování nástupu, přepravy a výstupu (kritérium b)) minimálně 10 modelových situací.

Písemné ověřování kompetencí se u vybraných způsobilostí provádí prostřednictvím písemného testu.

Autorizovaná osoba nebo zástupce autorizované osoby předloží uchazeči test s více otázkami pro každé kritérium, kterými prověří uvedenou kompetenci. Případné nejasnosti v odpovědích jsou následně ověřeny ústním zdůvodněním.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí při tom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány ze souboru obsahujícím minimálně 100 otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1.Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

 

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 

B2.Pro jednotlivé vygenerované testy

 

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

Autorizovaná osoba vypracuje soubor testových otázek zaměřených na ověření znalostí složky vybraných způsobilostí popsaných kritérii hodnocení následovně:

 

Orientace v legislativních předpisech a technických normách 40 otázek

z oblasti provozu lyžařského vleku

 

Obsluha zařízení lyžařského vleku 100 otázek

Organizace nástupu, přepravy a výstupu 40 otázek

Poskytování první zdravotnické pomoci v lyžařském areálu 20 otázek

Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro 40 otázek

 

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče sestaveného ze 40 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí:

 

Orientace v legislativních předpisech a technických normách alespoň 15 % otázek

z oblasti provozu lyžařského vleku

Obsluha zařízení lyžařského vleku alespoň 10 % otázek

Poskytování první zdravotnické pomoci v lyžařském areálu alespoň 10 % otázek

Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro alespoň 15 % otázek

 

Pro úspěšné hodnocení testu je třeba dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti v zodpovězení otázek za každé kritérium a zároveň 80% úspěšnosti v testu jako celku.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření a minimálně 5 let praxe v oboru osobní lanové dopravy.
  2. Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření a minimálně 5 let praxe v oboru osobní lanové dopravy.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
  • Autorizovaná osoba musí prokázat praxi minimálně 5 let v oblasti školení a vzdělávání v oboru osobní lanové dopravy.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo dopravy, www.mdcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zkouška probíhá v prostředí plně funkční osobní lanové dráhy s volným přístupem do všech prostorů a podle konstrukce ke všem zařízením lanové dráhy (stanice, technické prostory s poháněcím mechanismem - motor, jeho napájecí součásti a převodovka, funkční trasa lanové dráhy, měřící přístroje pro určení rychlosti větru, či teploty).

Pro zajištění písemné části zkoušky:

  • Učebna s odpovídajícím počtem míst k sezení a stoly

  • Notebook (PC), projekční technika, flipchart, tiskárna

  • Legislativní předpisy a technické normy z oblasti osobní lanové dopravy v platném znění:

Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhlášky č. 210/2006 Sb., a vyhlášky č. 128/2017 Sb.

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky MDS č. 455/2000 Sb., vyhlášky č. 194/2005 Sb., vyhlášky č. 305/2007 Sb., vyhlášky č. 16/2012 Sb., vyhlášky č. 33/2013 Sb., a vyhlášky č. 129/2017 Sb.

Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb., a vyhlášky č. 130/2017 Sb.

Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky MD č. 243/1996 Sb., vyhlášky MDS č. 346/2000 Sb., vyhlášky MDS č. 413/2001 Sb., vyhlášky MD č. 577/2004 Sb., vyhlášky č. 58/2013 Sb., vyhlášky č. 8/2015 Sb., a vyhlášky č. 117/2017 Sb.

  • Provozní dokumentace lanové dráhy

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin, z toho písemná část zkoušky maximálně 90 minut (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz provozovatelů lanovek a vleků, o. s.

Klub lyžařů, s. r. o.

Sportovní areál Harrachov, a. s.

SKI Centrum Říčky

Ing. Jiří Kolín

Tomáš Březina

Petr Udatný