Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Horník v ostatních důlních činnostech
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dobývání v porubu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybavení porubu při strojním dobývání, vysvětlit funkci jednotlivých zařízení Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu a pokynů dobývací cyklus (pracovní operace: vrtání, nabíjení vývrtů, trhací práce, sbíjení, zajišťování, budování, plenění, překládka sekcí, překládka dopravníků) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace při dobývání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyuhlování a zajišťování výklenků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možná rizika při vyuhlování a zajišťování výklenků a úpravy vstupu do porubu Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu operace (sbíjení, vyuhlování, zajišťování, budování) při vyuhlování a zajišťování výklenků a provádění úprav vstupu do porubu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění prací mimo dobývací cyklus

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat práce mimo dobývací cyklus a jednotlivé pracovní operace při jejich provádění (příprava předpolí porubu, plenění výztuže za porubem, zkracování a přemísťování navazujících dopravníků, přemísťování energetických zařízení, likvidace výstroje důlních děl před porubem, úprava větrání) Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu pořadí a způsob správného provedení jednotlivých činností Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ražení důlních děl razícími stroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybavení čelby při strojním ražení, vysvětlit funkci jednotlivých zařízení Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu a pokynů razicí cyklus (pracovní operace: strojní vyuhlování, zajišťování, budování výztuže, vystrojování důlního díla) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ražení důlních děl pneumatickými kladivy pomocí trhací práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybavení čelby při ražení, vysvětlit funkci jednotlivých zařízení Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu a pokynů razicí cyklus (pracovní operace: vrtání, nabíjení vývrtů, trhací práce, nakládání a odtěžení horniny, zajišťování, budování výztuže, vystrojování důlního díla) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Likvidace dlouhých důlních děl

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hornické práce při likvidaci dlouhých důlních děl a jejich rizika Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu pořadí a způsob správného provedení hornických prací při likvidaci dlouhých důlních děl Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ražení a stavění křížů, vidlic, vjezdů, výklenků a ostatních výlomových důlních děl

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat práce při ražení a stavění křížů, vidlic, vjezdů, výklenků a ostatních výlomových důlních děl, vysvětlit jejich účel a zásady jejich bezpečného provádění Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu pořadí a způsob správného provedení hornických prací při ražení a stavění křížů, vidlic, vjezdů, výklenků a ostatních výlomových důlních děl Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ražení vertikálních důlních děl, nárazišť, větrních a dopravních kanálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat práce při ražení vertikálních důlních děl, nárazišť, větrních a dopravních kanálů, vysvětlit jejich účel a zásady jejich bezpečného provádění Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu pořadí a způsob správného provedení hornických prací při ražení vertikálních důlních děl, nárazišť, větrních a dopravních kanálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění prací mimo razicí cyklus

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat práce mimo razicí cyklus a jednotlivé pracovní operace při jejich provádění (prodlužování potrubí, luten, závěsné dráhy a dopravníků, úprava větrání, doprava materiálu na čelbu) Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu pořadí a způsob správného provedení jednotlivých činností Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vybavování a výkliz porubu a ostatních důlních děl

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat práce při vybavování a výklizu porubu a ostatních důlních děl, vysvětlit jejich účel, popsat jednotlivé pracovní operace a zásady jejich bezpečného provádění Ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu pořadí a způsob správného provedení hornických prací při vybavování a výklizu porubu a ostatních důlních děl Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o provedených činnostech na pracovišti a výsledcích předepsaných kontrol bezpečnosti provozu a ochrany zdraví Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o zjištěných závadách při provozu pracoviště, poruchách a opravách zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha dopravních a strojních zařízení v dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivá dopravní (např. dopravníky) a ostatní strojní zařízení, vysvětlit jejich funkci a povinnosti při jejich obsluze Ústní ověření
b Zvolit nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění zadané operace s určeným strojním zařízením Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat z vyhlášek a obecně platných právních předpisů, z technických, bezpečnostních, provozních předpisů, z dokumentace obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, týkající se povinností pracovníků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána.

Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=12&kod_sm1=27).

 

Tato zkouška z profesní kvalifikace nezaručuje splnění všech právních požadavků na výkon daného povolání ‒ je zapotřebí splnit všechny požadavky stanovené právními předpisy

pro výkon této profese – především § 12, § 15 a § 225 vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro těžbu a zpracování nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.