Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník
Platnost standardu: Od 7.11.2007 do 23.1.2013
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.9.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Hnojení v okrasné a ovocné školce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Hnojit a přihnojovat průmyslovým pevným a kapalným hnojivem Praktické předvedení
b Vyhnojit pozemek organickým hnojivem Praktické předvedení
c Dodržet zásady bezpečné práce při manipulaci s hnojivy Slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Generativní a vegetativní rozmnožování školkařského materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní způsoby vegetativního rozmnožování okrasných a ovocných dřevin Praktické předvedení
b Vysvětlit možnosti uplatnění jednotlivých způsobů vegetativního rozmnožování okrasných a ovocných dřevin Slovní vyjádření
c Vysévat osivo okrasných a ovocných dřevin včetně ošetření semenáčků Praktické předvedení
d Stratifikovat osivo a zdůvodnit význam této činnosti Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování školkařského materiálu včetně řezů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ošetření okrasných a ovocných dřevin pěstovaných ve školce (např. okopávka, odplevelení, kypření, zálivka, přihnojení, vyvazování) a zdůvodnit potřebu jednotlivých pěstitelských opatření Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Určit způsob řezu, provést řez a zdůvodnit potřebu řezu ve vývoji konkrétní okrasné a ovocné dřeviny Praktické předvedení u konkrétního materiálu
c Ošetřit alejové stromy, včetně přesazení, zajištění opěry a řezu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Stačí splnit dvě kritéria.
3

Dobývání, třídění a expedice školkařských výpěstků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dobývat okrasné a ovocné výpěstky při dodržení správného technologického postupu Praktické předvedení
b Roztřídit podnože podle školkařských norem Praktické předvedení
c Roztřídit hotové školkařské výpěstky podle školkařských norem Praktické provedení
d Připravit výpěstky pro expedici, zvolit vhodný způsob označení druhu a balení, včetně vyhotovení příslušných dokladů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kultivační práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět kultivační práce (okopávka, pletí, rytí) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Uvedené kritérium je třeba splnit.
3

Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit kultivační nářadí za traktor Praktické předvedení
b Kultivovat meziřádkový prostor např. pomocí traktoru a plečky Praktické předvedení
c Provést sekání trávníku pomocí vhodné mechanizace Praktické předvedení
Stačí splnit dvě kritéria.
3

Způsoby množení, ošetřování podnoží pro ovocné dřeviny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní sortiment podnoží pro ovocné dřeviny Slovní vyjádření
b Předvést jednotlivé způsoby množení podnoží pro ovocné dřeviny Praktické předvedení
c Ošetřit podnože a zdůvodnit technologický postup ošetřování v závislosti na způsobu množení a využití Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Stačí splnit jedno kritérium.
3

Sklizeň, třídění a expedice podnoží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sklidit ovocné podnože v závislosti na způsobu množení Praktické předvedení
b Roztřídit podnože podle školkařských norem Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Připravit podnože pro expedici, zvolit vhodný způsob balení včetně vyhotovení příslušných dokladů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období. Současně je vhodné při jejich ověřování postupovat od jednodušších ke komplikovanějším.

Sestava kompetencí pro uznání této dílčí kvalifikace je poměrně rozsáhlá – to mimo jiné vypovídá o její profesní náročnosti. Z tohoto důvodu, ale také s přihlédnutím k výrobnímu zaměření a vybavení ověřovacího pracoviště, není nutné ve všech případech splnit všechna kritéria – mnohde je odpovídající i slovní vyjádření.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Na tvorbě standardu se podíleli