Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Logistik disponent
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Stanovování průběhu a vazeb dílčích dopravních a přepravních činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby průběhů dopravních a přepravních činností Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat vazby dopravních a přepravních činností Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování optimálního druhu dopravy, dílčích dopravních procesů; zajišťování manipulačních a mechanizačních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Uvést příklady využití dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravních procesech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy palet a kontejnerů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik palet a kontejnerů podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Uvést příklady využití palet a kontejnerů v dopravně-přepravních procesech podle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování a vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry v kontextu efektivnosti dopravně-přepravních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Posoudit efektivnost dopravně-přepravních procesů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
c Vyhodnotit efektivnost dopravně-přepravních procesů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění ekonomických rozborů pro stanovení dopravních ukazatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry nezbytné pro provádění ekonomických rozborů pro stanovení dopravních ukazatelů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést ekonomický rozbor pro stanovení dopravních ukazatelů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování cenových nabídek a tarifů dopravně přepravních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat tvorbu tarifů a cen pro jednotlivé druhy dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Uvést tarifní, cenové a přepravní podmínky pro jednotlivé druhy dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Zpracovat cenovou nabídku na konkrétní přepravu podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení příslušné dokumentace a evidence dopravně přepravních procesů, používaných prostředků a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat dokumentaci a evidenci dopravně-přepravních procesů a používaných dopravních prostředků a zařízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat sledované položky v kontextu dokumentace a evidence dopravně-přepravních procesů, používaných prostředků a zařízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Zaevidovat sledované položky v příslušné dokumentaci podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace dopravy, stanovení harmonogramů a koordinace využívání dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vytvořit harmonogram nasazování a využívání dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení (optimalizace) dopravně přepravních procesů v rozsáhlých dopravně přepravních systémech, optimální využívání dopravních prostředků apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat optimalizační metody dopravně-přepravních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat výhody a nevýhody optimalizačních metod dopravně-přepravních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Zpracovat případovou studii podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Ověřování kompetencí

Kritéria musí být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů.

Při ústním ověřování znalostí zodpovídá uchazeč na tři vylosované otázky z daných kritérií hodnocení a případné dotazy zkoušejících k daným kritériím hodnocení.

Při ověřování kritérií formou písemného a ústního ověření uchazeč písemně zpracuje tři otázky z daných kritérií hodnocení a podá vysvětlení (odpovědi na dotazy) k písemnému provedení dle jednotlivých kritérií.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Při ověřování kompetence Řízení (optimalizace) dopravně přepravních procesů v rozsáhlých dopravně přepravních systémech, optimální využívání dopravních prostředků apod. uchazeč prakticky předvede (prezentuje) a ústně zdůvodní případovou studii.

Předmětem hodnocení bude obhajoba případové studie uchazečem, která bude součástí zkoušky v souladu s kritériem hodnocení příslušné kompetence.

 

Metodické pokyny:

Autorizovaná osoba připraví pro ověřování odborné kompetence Řízení (optimalizace) dopravně přepravních procesů v rozsáhlých dopravně přepravních systémech, optimální využívání dopravních prostředků apod. pro kritérium hodnocení c) zadání případové studie pro uchazeče v návaznosti na ověřované kompetence.

Případová studie bude zpracována v rozsahu minimálně 10 stránek a její zpracování bude provedeno před termínem vlastního provedení zkoušky. Uchazeč obdrží 21 dní předem jedno ze zadání, když se přihlásí ke zkoušce; 7 dní před zkouškou zašle studii autorizované osobě, která zpracuje připomínky a sdělí je 3 dny před zkouškou uchazeči, aby se mohl připravit na obhájení studie.

 

Pro odbornou kompetenci Zajišťování optimálního druhu dopravy, dílčích dopravních procesů; zajišťování manipulačních a mechanizačních prostředků pro kritérium hodnocení a); Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravních procesech pro kritérium hodnocení b); Koordinace dopravy, stanovení harmonogramů a koordinace využívání dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků pro kritérium hodnocení a) připraví autorizovaná osoba minimálně 10 zadání v návaznosti na ověřované kompetence (tzn. pro každou odbornou kompetenci 10 zadání), z nichž si pak uchazeč bude losovat tři zadání, která zpracuje v písemné formě.

 

Pro odbornou kompetenci Posuzování a vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravních procesů pro kritéria hodnocení b), c); Provádění ekonomických rozborů pro stanovení dopravních ukazatelů pro kritérium hodnocení b); Zpracování cenových nabídek a tarifů dopravně přepravních procesů pro kritérium hodnocení c); Vedení příslušné dokumentace a evidence dopravně přepravních procesů, používaných prostředků a zařízení pro kritérium hodnocení c); Koordinace dopravy, stanovení harmonogramů a koordinace využívání dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků pro kritérium hodnocení b) připraví autorizovaná osoba modelové situace v návaznosti na ověřované kompetence v minimálním počtu 5 zadání (tzn. pro každou odbornou kompetenci 5 zadání), z nichž si pak uchazeč bude losovat jedno zadání.

 

Pro odbornou kompetenci Zajišťování optimálního druhu dopravy, dílčích dopravních procesů; zajišťování manipulačních a mechanizačních prostředků pro kritérium hodnocení b); Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně-přepravních procesech pro kritérium hodnocení c) připraví autorizovaná osoba minimálně 10 zadání v návaznosti na ověřované kompetence (tzn. pro každou odbornou kompetenci 10 zadání), z nichž si pak uchazeč bude losovat tři, které budou ověřeny ústním způsobem.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Česká logistická asociace, o. p. s.

ČSAD Hodonín, a. s.