Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Technik bazénu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech pro provoz přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést předpisy, které upravují provozní a hygienické požadavky na bazény, koupaliště, sauny a aquaparky Písemné ověření
b Uvést předpisy, které upravují požadavky na bazény, koupaliště, sauny a aquaparky pro pořádání plaveckých soutěží Písemné ověření
c Uvést předpisy, které upravují manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Písemné ověření
d Uvést bezpečnostní předpisy pro vodní atrakce Písemné ověření
e Uvést předpis, který upravuje zákonné lhůty pro provádění revizí (elektro, plyn, tlakové nádoby aj.) Písemné ověření
f Předvést práci s předpisy pro provoz přírodního a umělého koupaliště, předvést dohledání předpisů a norem pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ovládání úpravny bazénové vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní schéma úpravny bazénové vody Ústní ověření
b Popsat systém a předvést postup filtrace Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat umístění a funkci ozonizace, UV lampy, ohřev vody v úpravně bazénové vody Ústní ověření
d Popsat postup měření a zaznamenávání množství dopouštěné ředicí vody Ústní ověření
e Vysvětlit osazení průtokoměru Ústní ověření
f Předvést manipulaci s filtračním zařízením (popsat režimy praní filtru) Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat systém měřicí, dávkovací a regulační stanice a předvést zapojení do recirkulačního okruhu Praktické předvedení a ústní ověření
h Vysvětlit a předvést postup zapnutí úpravny vody Praktické předvedení a ústní ověření
i Vysvětlit možné způsoby ohřevu bazénové vody Ústní ověření
j Vysvětlit zabezpečení spuštění vodních atrakcí bazénů, koupališť a aquaparků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pomůcky BOZP a předvést jejich použití v bazénovém provozu podle pracovních náplní zaměstnanců - plavčík, lázeňská - uklízečka Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést nasazení osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) strojníka při manipulaci s chemickými látkami ve strojovně a popsat použití dalších OOPP při náhodném úniku a následné sanaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit manipulaci s chemickými látkami podle platných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat součásti chemické havarijní sady a vysvětlit, k čemu se používají Ústní ověření
e Popsat materiální vybavení ošetřovny bazénu, koupaliště, sauny a aquaparku Písemné ověření
f Uvést obsah havarijního a traumatologického plánu areálu koupaliště (bazénu, sauny) Písemné ověření
g Vysvětlit obsah provozního řádu a uvést, kdy je nutné řád aktualizovat a komu ho předat ke schválení Ústní ověření
h Vysvětlit obsah návštěvního řádu a uvést, kde je umístěn Ústní ověření
i Vysvětlit činnost vzduchotechnických jednotek a provést výměnu filtru. Praktické předvedení a ústní ověření
j Vysvětlit schéma cirkulačního okruhu bazénu Ústní ověření
k Ukázat na cirkulačním čerpadla hlavní díly čerpadla a vysvětlit účel vlasového filtru a předvést jeho kontrolu a vyčištění. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování hygieny provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odběry vzorků vody z bazénu a změřit chemické ukazatele Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat dezinfekční režim šaten, sprch a okolí bazénu (úklidový řád) Písemné ověření
c Předvést způsob vedení provozního deníku Praktické předvedení
d Vyjmenovat povinné hodnoty a údaje, které musí být přístupné veřejnosti Ústní ověření
e Uvést, kdo je oprávněn provádět odběry a rozbory vzorků bazénových vod Ústní ověření
f Uvést četnost odběrů vzorků bazénových vod k provedení rozborů Ústní ověření
g Uvést, jak dlouho před zahájením provozu musí být spuštěna úpravna vody Ústní ověření
h Uvést termíny zasílání výsledků rozborů bazénových vod do informačního systému PiVo (pitná voda) a kdo výsledky zasílá Ústní ověření
i Vyjmenovat povinnosti při zjištění nevyhovujících výsledků kvality vody bazénových vod a uvést nápravná opatření Ústní ověření
j Popsat postup a četnost úklidu bazénové vany a akumulační jímky Ústní ověření
k Uvést doplňkové způsoby dezinfekce bazénové vody Písemné ověření
l Popsat požadavky na mikroklima, osvětlení a kvalitu vzduchu v bazénové hale a přilehlých prostorách s vazbou na platnou legislativu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v profesích spojených s provozem přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsah pracovní náplně strojníka bazénu Ústní ověření
b Popsat obsah pracovní náplně pokladní a šatnářky Ústní ověření
c Popsat obsah pracovní náplně plavčíků a mistrů plavčích Ústní ověření
d Popsat obsah pracovní náplně instruktora plavání Ústní ověření
e Popsat obsah pracovní náplně obsluhy sauny Ústní ověření
f Popsat obsah pracovní náplně osoby odpovědné za úklid Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování ekonomického provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nákladové položky provozu bazénu, koupaliště, sauny a aquaparku Ústní ověření
b Vyjmenovat příjmové položky provozu bazénu, koupaliště, sauny a aquaparku Ústní ověření
c Uvést ekonomické nástroje pro investice do zařízení Ústní ověření
d Předvést zpracování elektronické objednávky na dodávku náhradních dílů technologie úpravny vody Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-bazenu-dc27#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkouška se skládá ze dvou částí, praktické a teoretické. Praktická část probíhá ve strojovně plaveckého bazénu, kde je umístěna celá technologie úpravy bazénové vody. Teoretická část se koná ve zkušební místnosti.

Při hodnocení bude zejména posuzováno:

• Kvalita předvedení, bezpečnost provedené práce a znalost vazby jednotlivých technologických postupů

• Časové dodržení požadavků zadání, pokynů výrobců strojů, chemických prostředků a úklidových pomůcek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace bazénů a saun ČR (ABAS ČR)

Služby města Jihlava

Zbyněk Kovářů (OSVČ)