Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník , Sadovník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní druhy okrasných rostlin používaných do venkovních výsadeb Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a popsat stanoviště pro výsadbu okrasných rostlin Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést a zdůvodnit výsadbu okrasných rostlin, včetně výsadeb rostlin s balem i bez balu, a jejich ošetření po výsadbě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování rostlin ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit rostliny na dříve vysázených plochách Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
b Provést základní údržbu a seřízení rosiče, popsat jeho správnou funkci a zásady seřízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Namíchat postřik podle zadání Praktické předvedení
d Provést postřik okrasných rostlin Praktické předvedení
e Dodržet zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zadaný způsob udržovacího řezu u konkrétní dřeviny Praktické předvedení
b Vysvětlit řez okrasných dřevin Ústní ověření
c Provést řez tvarovaných živých plotů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zakládání a údržba travnatých ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést finální úpravu terénu a založit trávník výsevem Praktické předvedení
b Provést vertikutaci trávníku a objasnit její význam Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést jarní nebo podzimní vyhrabání travnatých ploch Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v sadovnickém projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat v sadovnickém projektu místa pro výsadbu okrasných rostlin, umístění drobných staveb, výsev trávníku a dalších plochy podle projektu Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a vysvětlit práci se základními měřičskými pomůckami Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit rozměry záhonu okrasných rostlin a vypočíst jeho plochu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba zahrad, parků a krajiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh aktuálních prací údržby parku Praktické předvedení
b Připojit příslušenství pro zpracování půdy za pohonnou jednotku Praktické předvedení
c Připravit plochu k výsadbě rostlin s využitím zahradnické mechanizace Praktické předvedení
d Posekat trávník pomocí vhodné mechanizace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/zahradnik).

U kompetence Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby bude předloženo 30 ks taxonů rostlin k determinaci. Pro úspěšné splnění je nutné správně určit minimálně 15 ks vzorků. U dřevin listnaté stromy a keře v olistěném stavu, jehličnany v podobě vzorků nebo přímo v parku, arboretu nebo okrasné školce. Pro determinaci květin trvalky, dvouletky nebo letničky. Přípustné je i použití herbářových položek nebo fotografií. Pro správné určení stačí uvést vědecký název rodu.

U ověřování kompetence Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě je nutno vlastní ošetření provést podle aktuálních požadavků rostlin a ročního období. U kritéria a) uchazeč připraví plochu 6m2 , uvede všechny činnosti, které při přípravě stanoviště přicházejí v úvahu a objasní jejich význam. Při ověřování kritéria b) vysadí uchazeč 5 kusů okrasných keřů s balem a 5 ks bez balu a 20 ks letniček nebo trvalek. Ošetřením rostlin po výsadbě se rozumí provedení řezu, je-li nutný, a zálivka.

 

Kompetence Ošetřování rostlin ručním nářadím bude ověřena na záhonu rostlin o velikosti 6 m2.. Jedná se o odplevelení, přihnojení, odpíchnutí okraje záhonu apod. Nezbytnost těchto opatření a jejich provedení je plně v kompetenci uchazeče, správnost a pečlivost provedení však bude předmětem ověřování tohoto kritéria.

 

U kompetence Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin v kritériu b) uchazeč předvede základní údržbu rosiče, tedy výměnu trysky, filtru a těsnění. V kritériích hodnocení c) a d) uchazeč bude pracovat jen s přípravky běžně dostupnými pro malospotřebitele, protože v případě zkoušky není toto použití pokládané za „komerční profesní užití přípravků na ochranu rostlin“. Zkoušející také může modelově využít jen ve vodě rozpustné látky, které nepodléhají kontrolám a regulacím, například potravinářskou barvou, manganistanem draselným a podobně. Uchazeč provede vlastní postřik na ploše 6 m2.

 

Při ověřování kompetence Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti je u kritéria a) nutno mít k dispozici jednu okrasnou dřevinu pro každého uchazeče. Dřevina musí být v takovém stavu, aby u ní bylo možno provést udržovací řez. U kritéria b) bude ověřování provedeno na živém plotu o minimální délce 5 běžných metrů.

 

Kompetence Zakládání a údržba travnatých ploch bude ověřována na volné ploše minimálně 6 m2 pro každého uchazeče předem připravené zahradnickými stroji a nářadím pro výsev trávníku. Údržba travnatých ploch vyhrabáním a vertikutace bude ověřena na travnaté ploše minimálně 20 m2.

 

Kompetence Orientace v sadovnickém projektu bude ověřena tím, že uchazeč prokáže orientaci v předloženém projektu, správné čtení a umístění jednotlivých kompozičních prvků v terénu.

 

Kompetence Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy bude v kritériu a) ověřována na parkově upravené ploše 100 m2. Součástí plochy musí být záhon okrasných rostlin. Uchazeč s pomocí základních měřičských pomůcek – pásmo, metr, kolíky, výtyčky provede jednoduchý měřičský náčrt se zakreslením jednotlivých kompozičních prvků – záhon, stromy, komunikace. Pro splnění kritéria ad b) vypočte plochu záhonu okrasných rostlin. Při zaměření a vytýčení záhonů rostlin určí uchazeč počet rostlin na dané ploše.

 

U kompetence Údržba zahrad, parků a krajiny je pro splnění kritéria a) požadována plocha parku nebo jeho části o rozloze minimálně 400 m2. Uchazeč zpracuje stručný návrh aktuální a nezbytné údržby této plochy - výčet pracovních operací tak, aby prokázal přehled o jednotlivých činnostech údržby zeleně. U kritéria b) zapojí uchazeč příslušenství pro zpracování půdy za pohonnou jednotku. Pro splnění kritéria c) uchazeč s pomocí vhodné mechanizace připraví plochu 10 m2 pro výsadbu rostlin. V kritériu d) uchazeč poseká s využitím vhodné mechanizace plochu 20 m2.

 

 

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Svaz zakládání a údržby zeleně, Brno

Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk

Asociace zahradnických společenstev

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace