Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v pedagogické diagnostice a v depistáži rizikových jedinců a jevů ve škole nebo školském zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat depistážní diagnostické nástroje určené pro práci pedagogů Písemné a ústní ověření
b Popsat provádění depistáže rizikových jedinců s využitím ověřených screeningových metod Ústní ověření
c Charakterizovat rizikové faktory, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole nebo školském zařízení Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit způsoby sledování změn sociálního klimatu, rizika vzniku, varovné signály rozvoje rizikového chování a cílená opatření k jejich včasnému odhalování a řešení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Evaluace preventivní strategie a minimálního preventivního programu školy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob přípravy koncepce primární prevence rizikového chování a minimálního preventivního programu pro školy Ústní ověření
b Popsat způsoby vyhodnocování minimálního preventivního programu školy nebo školského zařízení, uvést vhodné programy primární prevence podle cílové skupiny Ústní ověření
c Vyjmenovat způsoby monitorování a evaluace primární prevence, typy monitorovacích a evaluačních metod, typy evaluačních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v oblasti primární prevence rizikového chování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v problematice prevence rizikového chování (primární, sekundární, terciární), v typologii primárně preventivních programů, ve standardech odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Ústní ověření
b Aplikovat poznatky o typech rizikového chování na základě rozboru kazuistiky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat problematiku cílových skupin primární a nespecifické prevence, strukturaci preventivních programů dle věku dětí s respektováním sociálních podmínek a možnosti zařazování programů specifické prevence dle aktuálních potřeb Ústní ověření
d Uvést možnosti odborného zásahu ze strany školy při výskytu různých forem rizikového chování, zvláště pak popsat postup v případě ohrožení života dítěte Ústní ověření
e Uvést způsoby získávání odborných informací a prokázat základní přehled v odborné literatuře, periodikách, relevantních webových stránkách Ústní ověření
f Na příkladu uvést současné výzkumem podložené trendy, modely a strategie v primární prevenci, aktuální nabídku programů a metodik Písemné ověření
g Na příkladu popsat základní rizikové a protektivní faktory při vzniku rizikového chování (na úrovni jedince, rodiny, vrstevníků, společnosti) Písemné ověření
h Prokázat orientaci v poradenské a školní psychologii, speciální pedagogice a psychopatologii ve vztahu k roli školního metodika prevence Písemné ověření
i Vysvětlit principy etické práce ve školním poradenském prostředí a uvést zákonné normy pro práci s důvěrnými a citlivými údaji Ústní ověření
j Orientovat se v legislativních dokumentech věnujících se problematice primární prevence rizikového chování a v návazných oblastech (př. sociálně právní ochraně dětí) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Metodické vedení učitelů a příprava programů primární prevence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby metodické podpory učitelů v oblasti prevence rizikového chování Ústní ověření
b Uvést formy práce zaměřené na sebepoznávání, posilování sebereflexe, sociálních kompetencí, kritického myšlení a prosociálních forem chování Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsob realizace komplexního preventivního programu a postup tvorby nových programů prevence s pomocí doložené kazuistiky Ústní ověření
d Specifikovat principy vedení dokumentace spojené s výkonem funkce školního metodika prevence Ústní ověření
e Vysvětlit principy tvorby individuálního výchovného plánu a jeho realizace v závislosti na podmínkách školy, rodiny, popř. možnostech návazných institucí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Spolupráce metodika se sítí preventivních a poradenských služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat síť preventivních a poradenských služeb Ústní ověření
b Charakterizovat způsoby spolupráce metodika prevence s orgány místní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování, dále s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. krajským školským koordinátorem prevence Ústní ověření
c Popsat možnosti spolupráce s krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže Ústní ověření
d Uvést formy spolupráce se všemi členy týmu školního poradenského pracoviště, zejména s výchovným poradcem a třídními učiteli, případně s psychologem a speciálním pedagogem Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Případová práce se žákem a jeho rodinou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy vedení poradenského, motivačního či preventivního rozhovoru se žákem a jeho rodinou adekvátně věku dítěte a řešené situaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit pravidla komunikace školy s rodinou žáka se závažnými problémy a strategie motivace ke spolupráci Praktické předvedení a ústní ověření
c Aplikovat poznatky z různých kazuistik do práce s rodinou, popsat postup v případě podezdření na týrané, zanedbávané a zneužívané dítě Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat základy krizové intervence v náročných životních situacích a způsob předání informací o návazné péči žákovi či jeho rodině Ústní ověření
e Specifikovat konkrétní postupy a strategie při řešení šikany (ve všech stádiích) ve škole dle metodického pokynu MŠMT Praktické předvedení a ústní ověření
f Prokázat znalost principů práce se skupinou (školní třídou) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba má k dispozici platné dokumenty vymezující školní poradenské služby (vyhláška, metodické pokyny). Uchazeč musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

a) pedagogická kvalifikace pro výkon činnosti pedagogického pracovníka

b) dvouletá pedagogická praxe (druh aprobace není rozhodující)

c) absolvování specializačního studia pro výkon specializovaných činností v oblasti sociálně patologických jevů (vyhláška č. 317//2005 Sb.).

Zkoušku může konat i uchazeč bez absolutoria uvedeného specializačního studia, v takovém případě předloží porovnatelnou písemnou práci odpovídající obsahem i rozsahem závěrečné práci specializačního studia.

Zkoušející si připraví ke zkoušce 5 typů kazuistik, které bude obhajovat a které umožní prokázat kompetence školního metodika prevence v oblasti dovedností.

Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb

Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy

Systém primární prevence ve školství

Školní třída, její vedení a diagnostika

Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro veřejné služby a správu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní ústav pro vzdělávání

1. lékařská fakulta Praha

Pedagogická fakulta UK Praha

Pedagogicko-psychologické poradny