Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Znalost technologických postupů výroby a profese animovaného kresleného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní technologické postupy výroby kresleného animovaného filmu Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat jednotlivé profese kresleného animovaného filmu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Výroba animační přípravy - layout kreslené animace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a nastudovat podklady pro vytvoření animační přípravy tří záběrů – technický scénář (storyboard), výtvarné návrhy, formuláře průvodních listů záběrů (xsheet), formuláře složek listů záběrů, výpisy komentářů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a zdůvodnit velikosti formátů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat tři zadané záběry - jejich kresby, kamery a obtahy pozadí dle zadání Praktické předvedení
d Zkompletovat layouty tří záběrů do jednotlivých složek záběrů pro další zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Výroba kreslené klíčové animace - key animation

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat tři záběry dle zhotoveného layoutu – nakreslit klíčové fáze animace Praktické předvedení
b Vyplnit průvodní listy tří záběrů Praktické předvedení
c Zkompletovat klíčové fáze animace tří záběrů do jednotlivých složek záběrů pro další zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Výroba fází kreslené animace - in-betweening

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat tři záběry zhotovené klíčové animace – nakreslit mezifáze animace Praktické předvedení
b Zkompletovat mezifáze animace tří záběrů do jednotlivých složek záběrů pro další zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Výroba penciltestu kreslené animace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nasnímat do počítače pomocí příslušného počítačového programu jednotlivé fáze animace tří zhotovených záběrů Praktické předvedení
b Načasovat v příslušném počítačovém programu tři nasnímané záběry animace dle průvodního listu Praktické předvedení
c Vyrobit v příslušném počítačovém programu zabrání kamery a načasovat kameru dle zhotoveného layoutu Praktické předvedení
d Vložit v příslušném počítačovém programu dodanou zvukovou stopu do jednotlivých záběrů Praktické předvedení
e Prezentovat na počítači v příslušném počítačovém programu penciltest tří záběrů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Obsluha počítačových animačních programů pro tvorbu 2D kreslené animace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postupy práce v příslušném počítačovém programu, dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyrobit v příslušném počítačovém programu jednoduchou 2D kreslenou animaci technikou „frame by frame“ o délce do 2 s dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě 30 dní před zahájením vlastního ověřování dle tohoto hodnoticího standardu:

 • profesní životopis,
 • ukázky práce na minimálně 3 animovaných projektech s uvedením konkrétních činností, které na projektu uchazeč vykonal (na CD/DVD nosiči).

 

Při zahájení vlastního ověřování uchazeč obdrží od autorizované osoby technický scénář v rozsahu 3 záběrů celkové délky od 7 do 10 vteřin s tématem animace jednoho charakteru (figura), s popisem charakteristiky figury, voiceover (zvukový záznam a jeho výpis), námět na charakterovou animaci s jednou figurou, výtvarný návrh figury, popis filmového stylu animace, formuláře průvodních listů záběrů a formuláře složek záběrů.

 

Odborná kompetence Obsluha počítačových animačních programů pro tvorbu 2D kreslené animace ověřuje především základní práci s počítačem, tzn. uchazeč zhotoví např. animaci skákajícího míčku.

 

Při hodnocení práce uchazeče je kladen důraz zejména na:

 • dodržení výtvarného typu dle zadání,
 • dodržení technického scénáře dle zadání,
 • kvalitu animace.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 • Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe na pozici animátor v oblasti 2D animované tvorby, z toho minimálně jeden rok na pozici senior animátor nebo vedoucí animačního týmu nebo na podobné významné pozici v období posledních tří let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 • Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe na pozici režisér animované tvorby, z toho minimálně tři roky v období posledních pěti let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další upřesnění požadavků na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby:

 • Doložení praxe v oboru profesním životopisem, ukázkami vlastní práce na animovaném díle, podložené titulkovou listinou.

 

Autorizovaným zástupcem autorizované osoby může být i zahraniční profesionál, který prokazatelně splňuje výše uvedené požadavky nebo jejich kombinaci.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury ČR, www.mkcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Počítačové pracoviště vybavené animačním programem, tabletem, kamerou, fotoaparátem nebo skenerem pro potřeby penciltestu a animace "frame by frame", animační prosvětlovací stůl, formátovník, kopírka, zrcadlo, animační jehly
 • Animační papíry, formuláře průvodního listu, formulář průvodního listu, formulář složky záběrů
 • Tužka, guma

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 32 až 48 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro umění a kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.

Alkay Animation Prague, s. r. o.

Pavel Hruboš

Jakub Sršeň

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara