Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník , Krajinář
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní druhy okrasných rostlin používaných do venkovních výsadeb Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výsadbu okrasných rostlin a jejich ošetření po výsadbě Praktické předvedení
b Popsat a odůvodnit technologický postup výsadeb květin a dřevin včetně instalace ochrany proti okusu zvěří Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování rostlin ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit rostliny na dříve vysázených plochách Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
b Provést základní údržbu a seřízení rosiče, popsat jeho správnou funkci a zásady seřízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Namíchat postřik podle zadání Praktické předvedení
d Provést postřik okrasných rostlin Praktické předvedení
e Dodržet zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zadaný způsob udržovacího řezu u konkrétní dřeviny Praktické předvedení
b Vysvětlit řez okrasných dřevin Ústní ověření
c Provést řez tvarovaných živých plotů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zakládání a údržba travnatých ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést finální úpravu terénu a založit trávník výsevem Praktické předvedení
b Provést vertikutaci trávníku a objasnit její význam Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést jarní nebo podzimní vyhrabání travnatých ploch Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci se základními měřičskými pomůckami Praktické předvedení
b Změřit rozměry záhonu okrasných rostlin a vypočíst jeho plochu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v sadovnickém projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat v sadovnickém projektu místa pro výsadbu rostlin, umístění drobných staveb, výsev trávníku a dalších plochy podle projektu Praktické předvedení
b Charakterizovat projekty vegetačních úprav v krajině Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Péče o vzrostlé a památné stromy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit celkový stav daného stromu a navrhnout odpovídající pěstební opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Realizace a údržba prvků drobné architektury

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vydláždit zpevněnou plochu na připravený podklad Praktické předvedení
b Popsat údržbu prvků drobné architektury podle použitého materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria
3

Údržba a zakládání přírodě blízkých biotopů v krajině

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zakládání ploch krajinné zeleně – příprava půdy, bylinné patro, dřevinné patro Ústní ověření
b Zhodnotit význam, principy zakládání a údržby dřevinných prvků, remízků, biokoridoru, větrolamu a zadanou údržbu provést Praktické předvedení a ústní ověření
c Objasnit smysl a použití přírodě blízkých prvků v krajině Ústní ověření
d Objasnit smysl a použití protierozních opatření Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/zahradnik).

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku a aspekty lidské činnosti v krajině. Podle stavu počasí a vývoje rostlin se činnosti kumulují tak, aby jednotlivá kritéria mohla být splněna v nejpříhodnějším období.

U kompetence Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby bude předloženo 30 ks taxonů rostlin k determinaci. Pro úspěšné splnění je nutné správně určit minimálně 15 ks vzorků. U dřevin listnaté stromy a keře v olistěném stavu, jehličnany v podobě vzorků nebo přímo v parku, arboretu nebo okrasné školce. Pro determinaci květin trvalky, dvouletky nebo letničky. Přípustné je i použití herbářových položek nebo fotografií. Pro správné určení stačí uvést vědecký název rodu.

U ověřování kompetence Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě je nutno vlastní ošetření provést podle aktuálních požadavků rostlin a ročního období. U kritéria a) uchazeč připraví plochu 6 m2. Při ověřování kritéria b) vysadí uchazeč 5 kusů okrasných keřů s balem a 5 ks bez balu a 20 ks letniček nebo trvalek. Ošetřením rostlin po výsadbě se rozumí provedení řezu, je-li nutný, a zálivka.

 

Kompetence Ošetřování rostlin ručním nářadím bude ověřena na záhonu rostlin o velikosti 6 m2. Jedná se o odplevelení, přihnojení, odpíchnutí okraje záhonu apod. Nezbytnost těchto opatření a jejich provedení je plně v kompetenci uchazeče, správnost a pečlivost provedení bude předmětem ověřování kritéria.

 

U kompetence Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin v kritériu b) uchazeč předvede základní údržbu rosiče, tedy výměnu trysky, filtru a těsnění. V kritériích hodnocení c) a d) uchazeč bude pracovat jen s přípravky běžně dostupnými pro malospotřebitele, protože v případě zkoušky není toto použití pokládané za „komerční profesní užití přípravků na ochranu rostlin“. Zkoušející také může modelově využít jen ve vodě rozpustné látky, které nepodléhají kontrolám a regulacím, například potravinářskou barvou, manganistanem draselným a podobně. Uchazeč provede vlastní postřik na ploše 6 m2.

 

Při ověřování kompetence Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti je nutné mít k dispozici jednu okrasnou dřevinu pro každého uchazeče – listnatý opadavý keř, rostoucí ve volné půdě. Tento keř musí být v takovém stavu, aby u něj bylo možno provést udržovací řez. Dále je nutné mít k dispozici pro každého uchazeče živý plot výšky do 2 metrů v délce 10 metrů a provést u něj tvarovací řez plotostřihem.

 

Kompetence Zakládání a údržba travnatých ploch bude ověřována na volné ploše minimálně 6 m2 pro každého uchazeče předem připravené zahradnickými stroji a nářadím pro výsev trávníku. Údržba travnatých ploch vyhrabáním a vertikutace bude ověřena na parkové ploše minimálně 20 m2.

 

Kompetence Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy bude v kritériu a) ověřována na parkově upravené ploše 100 m2. Součástí plochy musí být záhon okrasných rostlin. Uchazeč s pomocí základních měřičských pomůcek – pásmo, metr, kolíky, výtyčky provede jednoduchý měřičský náčrt se zakreslením jednotlivých kompozičních prvků – záhon, stromy, komunikace. Pro splnění kritéria b) vypočte plochu záhonu okrasných rostlin. Při zaměření a vytýčení záhonů rostlin určí uchazeč počet rostlin na dané ploše.

 

Kompetence Orientace v sadovnickém projektu bude ověřena tím, že uchazeč prokáže orientaci v předloženém projektu, správné čtení a umístění jednotlivých kompozičních prvků v terénu.

 

Pro ověření kompetence Péče o vzrostlé a památné stromy je nutno mít k dispozici minimálně jeden vzrostlý strom nebo památný strom ve smyslu zákona č.114/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u něhož lze vizuálně posoudit jeho zdravotní stav a navrhnout odpovídající pěstební opatření.

 

U ověřování kompetence Realizace a údržba prvků drobné architektury bude kritérium a) ověřováno tak, že uchazeč vydláždí předem připravenou plochu 2 m2. Pro splnění kritéria poskytne AOs uchazeči dlažbu a písemný podklad v podobě řezu plochy.

 

Při ověření kompetence Údržba a zakládání přírodě blízkých biotopů v krajině je nutno mít k dispozici takovýto prvek v parku, uměle vytvořeném sadovnickém nebo krajinářském detailu nebo volné krajině - dřevinné prvky, remízek, vodní biotop. Úkolem uchazeče je prakticky provést jeho údržbu - vyčištění, odstranění náletů, udržovací řez, návrh doplnění a zhodnotit jeho význam v krajině.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Svaz zakládání a údržby zeleně, Brno

Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk

Asociace zahradnických společenstev

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace