Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Manažer nákupu velkoobchodu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení centrálního nákupu, monitoring skladových zásob a jejich porovnávání s plánem organizace a s požadavky zákazníka, včetně řízení logistických a distribučních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat efektivní strukturu řízení úseku nákupu velkoobchodu (personální strukturu s obsahovou náplní práce manažera nákupu velkoobchodu s možností delegace pravomocí a odpovědností na podřízené pracovníky) Písemné ověření
b Definovat podstatu a důležitost nákupního managementu v rámci firmy a vysvětlit způsoby efektivního řízení lidských zdrojů oddělení nákupu podle charakteru firmy Ústní ověření
c Vysvětlit postupy při vedení a koordinaci zaměstnanců nákupu, rozdělování úkolů a způsob kontroly jejich plnění, motivování a hodnocení zaměstnanců Ústní ověření
d Vytvořit návrh postupu pro zajištění konkurenčních nabídek na množinu zboží, která je typická pro daný trh, s cílem zajistit aktivní a efektivní monitoring (průzkum) trhu Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit kategorizaci zboží na základě četností a velikostí objednávek za dané časové období Praktické předvedení a ústní ověření
f Definovat a popsat legislativní požadavky formulářů při obchodní spolupráci se zvoleným dodavatelem zboží (obchodní smlouvy, faktury, přepravní doklady, průvodní dokumentace, záruční listy, dodací listy, elektronické a tištěné objednávky) v rámci tuzemského trhu, zahraničního trhu a v rámci obchodu se zeměmi třetího světa Ústní ověření
g Popsat postup a uvést zdroje pro zjištění skutečného stavu zásob a evidence zboží na skladu Ústní ověření
h Popsat postup toku zboží od výběru dodavatele až po samotnou realizaci nákupu a příjmu zboží na sklad Ústní ověření
i Vysvětlit možnosti využití distribučních kanálů a cest pro efektivní převoz nakoupeného zboží s cílem minimalizovat náklady v rámci pořízení zboží Ústní ověření
j Vysvětlit podstatu podnikových směrnic a popsat způsoby jejich využití ve velkoskladu Ústní ověření
k Vysvětlit podstatu podnikové strategie firmy, popsat základní strukturu a účel podnikového plánu pro dosažení stanovených cílů firmy Ústní ověření
l Vysvětlit možnosti vedoucí k získání výhodnější nákupní ceny zboží od dodavatele Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vypracování požadované poptávky nákupu v rámci trhu, sjednávání a uzavírání obchodní spolupráce s dodavateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem zbožíznalectví a dále stanovit kritéria pro výběr dodavatele určitého produktu na základě různých charakteristik produktu (objem/obsah balení, paletové množství, trvanlivost, kvalita, složení aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Specifikovat důležitá kritéria při výběru nového dodavatele určitého typu zboží Ústní ověření
c Vysvětlit problematiku ručení za DPH a uvést možnosti prověření dodavatelů a postupy, kterými lze eliminovat rizika s tím spojená Ústní ověření
d Sestavit možnou poptávku na základě vybraného výrobku (typologie sortimentu) v rámci tuzemského trhu a stanovit kroky pro optimální vyhlášení poptávky Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a zdůvodnit způsoby a současné možnosti ke zveřejnění (zadání) poptávky ze strany velkoobchodu vůči potencionálním dodavatelům Ústní ověření
f Vyjmenovat hodnoticí kritéria (např. nákupní cena, logistika, kvalita sortimentu aj.) pro výběr optimálního dodavatele na trhu na základě poptávky Ústní ověření
g Vyjmenovat typy komunikačních kanálů a vysvětlit možné zdroje pro vyhledávání potencionálních dodavatelů s ohledem na zajištění nejlepší nabídky zboží na trhu Ústní ověření
h Popsat postup a způsob hodnocení analýzy dodavatelů podle nabízeného sortimentu na trhu Ústní ověření
i Vysvětlit pojem substitut a komplement výrobků a popsat jejich důležitost v rámci objednávky Ústní ověření
j Vysvětlit podstatu Private label v rámci podpory prodeje charakterizovat její postavení na trhu Ústní ověření
k Vysvětlit podstatu komunikace s oddělením prodeje velkoobchodu k zajištění optimalizace nákupů daného sortimentu Ústní ověření
l Vyjmenovat klíčové aspekty a vlivy (zákonné i tržní), které mohou ovlivnit nákupní cenu zboží Ústní ověření
m Specifikovat kroky při sestavení objednávky zboží u podporovaného dodavatele a zajistit elektronické sdílení dat za využití systému EDI (Electronic Data Interchange) Praktické předvedení a ústní ověření
n Vyjmenovat náležitosti obchodní smlouvy s dodavatelem v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocování a rozbor obchodní činnosti v rámci nákupu zboží a materiálu na sklad dle požadovaných kritérií velkoobchodu a ve stanovených časových intervalech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dodržení vybraných sjednaných obchodních podmínek s dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit finanční analýzu objemu nákupů za dané časové období a specifikovat druh sortimentu zajišťující nejvyšší obrátkovost ve velkoobchodu na základě zpracovaných dat Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit analýzu skladovaného sortimentu v návaznosti na celkový objem prodejů podle Paretova pravidla nebo metodou ABC (80 % na 20 %) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit a zajistit zvýšení kvality dodávek na základě hodnoticího dotazníku zaměstnanců velkoobchodu (tzv. rating) Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit strukturu pravidelných reportů, které mají za cíl zhodnotit kvalitu uskutečněných dodávek od podporovaných dodavatelů Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat a vyhodnotit kvalitu a množství podporovaných dodavatelů v rámci firemní databáze a optimalizovat toto množství pro zajištění nižší nákladovosti firmy (např. menší množství zpracovaných faktur, zjednodušení logistiky, nižší stupeň náročnosti řízení, aj.) Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Sestavování samostatných částí celkových plánů a rozpočtu organizace (plánů nákladů, výnosů, mezd apod.)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat a následně vysvětlit ukazatele finanční analýzy podniku a jejich provázanost Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit zjednodušený rozpočet v rámci nákupní strategie podniku na dané časové období Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat možné kapitálové zdroje k pokrytí nákladů na nákup zboží či k zajištění rozvoje a inovací podniku Ústní ověření
d Zpracovat analýzy rizik plynoucích z různých (možných) využitelných finančních zdrojů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat možné informační zdroje, které vedou k informacím o potencionálních dodavatelích služeb, které velkoobchod může outsourcovat (např. využití služeb pro rozšíření kapacity skladu, elektronizace a automatizace skladu, služby v rámci vzdělání zaměstnanců aj.). Analyzovat a popsat uvedená kritéria výběru u dané firmy Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyhodnotit a zkontrolovat stanovenou výši obchodní přirážky na dané druhy zboží vzhledem k nákladům firmy (např. nákupní cena, mzdové náklady, náklady na skladování, režijní náklady aj.) s cílem dosažení vyšší rentability podniku Praktické předvedení a ústní ověření
g Definovat obecnou podstatu cenové politiky firmy Ústní ověření
h Stanovit doporučenou prodejní cenu vypočítanou z průvodní dokumentace zboží směřující od výrobce (dodavatele) do velkoskladu (výpočet z dodacích listů) Praktické předvedení
i Vyhodnotit nákladovost v rámci skladování zboží, logistiky, četnosti závozů a velikosti dodávek a navrhnout regulační opatření k jejich minimalizaci Praktické předvedení a ústní ověření
j Vysvětlit pozitiva a negativa způsobů možných plateb při nákupu zboží od dodavatele (hotově, na fakturu) Ústní ověření
k Sestavit firemní plán a rozpočet na nové účetní období; Popsat postup sestavení firemního plánu a rozpočtu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Komunikace s dodavateli zboží a materiálů a reprezentace firmy v oblasti nákupu a logistiky na tuzemském a zahraničním trhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat filozofii a cíle podniku podle veřejně dostupných informací a prezentovat zjištěné údaje druhé straně Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit prezentaci nabídky služeb a zboží firmy vycházející z veřejných zdrojů na PC za využití základních kancelářských balíčků (např. Word, Excel, Powerpoint) Praktické předvedení
c Prezentovat podnikatelské příležitosti v rámci velkoobchodu a definovat výhody plynoucí potencionálním dodavatelům v rámci obchodní spolupráce Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a specifikovat charakteristické rysy tuzemského trhu či vybraného zahraničního trhu Ústní ověření
e Navrhnout vhodný způsob komunikace se zástupci nákupních aliancí pro zajištění lepší pozice vyjednávání v rámci nákupu Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést potřebné kroky pro možnou expanzi firmy na zahraniční trh Ústní ověření
g Popsat způsob realizace nabídky a prodeje zahraničního zboží na tuzemském trhu Ústní ověření
h Prezentovat podstatu využití Private label a zdůvodnit výrobcům možné výhody plynoucí při prodeji jejich výrobků pod privátní značkou firmy (např. prodej méně kvalitního zboží, cenově dostupnější zboží, zboží s regionální znalostí a oblíbeností aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
i Vyjmenovat potřebné komunikační kanály k zajištění efektivního přenosu informací mezi podnikem a dodavatelem Ústní ověření
j Vyjmenovat nástroje k využití monitoringu trhu a k analýze konkurence na domácím i zahraničním trhu Ústní ověření
k Prezentovat konkurenční výhodu velkoobchodu plynoucí z diferenciace (logistiky, sortimentu, nabízených služeb aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči v rámci doby přípravy na zkoušku tři úkoly a k nim potřebná data. Uchazeč tyto úkoly zpracuje za využití základního kancelářského balíčku či interního softwarového vybavení firmy:

 1. finanční analýzu - uchazeč vytvoří jednoduchou formu finanční analýzy a definuje jednotlivé ukazatele - likvidita, rentabilita, zadluženost, ukazatel obratu a ukazatel aktivity. Důležitým ukazatelem je stanovení výše cash-flow ve firmě, která je důležitou veličinou schopnosti firmy generovat zisk. Využitá data a informace budou čerpány z veřejně dostupných výročních zpráv - z hlediska časové náročnosti na zhodnocení obratu prodeje a tím závislé návaznosti na jednotlivé objednávky je nutné analyzovat druh sortimentu podle Paretova pravidla (80 % na 20 %) nebo metodou ABC. Uchazeč si vybere, jakou analýzu druhu sortimentu zvolí.
 2. zhodnocení obratu prodeje za dané období a segmentaci skladového zboží ve vztahu k celkovému obratu skladu (využití logistického nástroje)
 3. sestavení rozpočtu vzhledem k zvolenému podnikatelskému záměru firmy - uchazeč vytvoří rozpočet v rámci podnikatelského záměru na dané časové období. Toto téma může být také propojeno se stanoveným rozpočtem na výběr dodavatelů outsourcingových služeb v rámci velkoobchodu. Forma zpracování by měla mít pouze základní charakter kvůli náročnosti na dané zpracování a měla by být úplná z hlediska obsahové stránky.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Vysokoškolské magisterské vzdělání v oblasti ekonomika a management a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti skladového hospodářství nebo na pozici manažera (specialisty) nákupu.
 2. Vysokoškolské bakalářské vzdělání v oblasti ekonomika a management a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti skladového hospodářství nebo na pozici manažera (specialisty) nákupu.

 

Další požadavky:

 1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost administrativního charakteru s připojením k internetu, k elektronickému objednávkovému a skladovacímu systému firmy
 • počítač s tiskárnou vybavený dodavatelským komunikačním systémem EDI, textovým editorem, tabulkovým procesorem, programem pro tvorbu prezentací
 • kancelářské potřeby (kancelářský papír, kalkulačka, psací potřeby)
 • technika k prezentaci daných informací (dataprojektor, flipchart a tabuli na možné nákresy)
 • on-line elektronický skladový a odbytový software či fyzická evidence zboží, objednávkový systém
 • platná legislativa zaměřená na reklamace a reklamační listy
 • dopravní a skladové tiskopisy v minimálním počtu pěti kusů od jednoho druhu
 • platný manipulační a provozní řád
 • obchodní, firemní a účetní tiskopisy a formuláře v minimálním počtu pěti kusů od jednoho druhu (objednávkové listy v tištěné a elektronické formě, přijaté faktury, vzor obchodní smlouvy, reklamační listy, záruční listy, dodací listy, přepravní doklady, firemní dokumenty charakterizující objem nákupu zboží za dané období, firemní letáky s nabídkou zboží, statistiky nákupů a databáze podporovaných dodavatelů)
 • rozvaha, výkaz zisku a ztrát, obchodní marže velkoobchodu na daný typ zboží

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť Brněnka, spol s r. o.

PRAMEN - BRNĚNKA, spol. s r. o.

Marta Surmanová