Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Manažer nákupu velkoobchodu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení centrálního nákupu, monitoring skladových zásob a jejich porovnávání s plánem organizace a s požadavky zákazníka, včetně řízení logistických a distribučních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat efektivní strukturu řízení úseku nákupu velkoobchodu (personální strukturu s obsahovou náplní práce manažera nákupu velkoobchodu s možností delegace pravomocí a odpovědností na podřízené pracovníky) Písemné ověření
b Definovat podstatu a důležitost nákupního managementu v rámci firmy a vysvětlit způsoby efektivního řízení lidských zdrojů oddělení nákupu podle charakteru firmy Ústní ověření
c Vysvětlit postupy při vedení a koordinaci zaměstnanců nákupu, rozdělování úkolů a způsob kontroly jejich plnění, motivování a hodnocení zaměstnanců Ústní ověření
d Vytvořit návrh postupu pro zajištění konkurenčních nabídek na množinu zboží, která je typická pro daný trh, s cílem zajistit aktivní a efektivní monitoring (průzkum) trhu Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit kategorizaci zboží na základě četností a velikostí objednávek za dané časové období Praktické předvedení a ústní ověření
f Definovat a popsat legislativní požadavky formulářů při obchodní spolupráci se zvoleným dodavatelem zboží (obchodní smlouvy, faktury, přepravní doklady, průvodní dokumentace, záruční listy, dodací listy, elektronické a tištěné objednávky) v rámci tuzemského trhu, zahraničního trhu a v rámci obchodu se zeměmi třetího světa Ústní ověření
g Popsat postup a uvést zdroje pro zjištění skutečného stavu zásob a evidence zboží na skladu Ústní ověření
h Popsat postup toku zboží od výběru dodavatele až po samotnou realizaci nákupu a příjmu zboží na sklad Ústní ověření
i Vysvětlit možnosti využití distribučních kanálů a cest pro efektivní převoz nakoupeného zboží s cílem minimalizovat náklady v rámci pořízení zboží Ústní ověření
j Vysvětlit podstatu podnikových směrnic a popsat způsoby jejich využití ve velkoskladu Ústní ověření
k Vysvětlit podstatu podnikové strategie firmy, popsat základní strukturu a účel podnikového plánu pro dosažení stanovených cílů firmy Ústní ověření
l Vysvětlit možnosti vedoucí k získání výhodnější nákupní ceny zboží od dodavatele Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vypracování požadované poptávky nákupu v rámci trhu, sjednávání a uzavírání obchodní spolupráce s dodavateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem zbožíznalectví a dále stanovit kritéria pro výběr dodavatele určitého produktu na základě různých charakteristik produktu (objem/obsah balení, paletové množství, trvanlivost, kvalita, složení aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Specifikovat důležitá kritéria při výběru nového dodavatele určitého typu zboží Ústní ověření
c Vysvětlit problematiku ručení za DPH a uvést možnosti prověření dodavatelů a postupy, kterými lze eliminovat rizika s tím spojená Ústní ověření
d Sestavit možnou poptávku na základě vybraného výrobku (typologie sortimentu) v rámci tuzemského trhu a stanovit kroky pro optimální vyhlášení poptávky Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a zdůvodnit způsoby a současné možnosti ke zveřejnění (zadání) poptávky ze strany velkoobchodu vůči potencionálním dodavatelům Ústní ověření
f Vyjmenovat hodnoticí kritéria (např. nákupní cena, logistika, kvalita sortimentu aj.) pro výběr optimálního dodavatele na trhu na základě poptávky Ústní ověření
g Vyjmenovat typy komunikačních kanálů a vysvětlit možné zdroje pro vyhledávání potencionálních dodavatelů s ohledem na zajištění nejlepší nabídky zboží na trhu Ústní ověření
h Popsat postup a způsob hodnocení analýzy dodavatelů podle nabízeného sortimentu na trhu Ústní ověření
i Vysvětlit pojem substitut a komplement výrobků a popsat jejich důležitost v rámci objednávky Ústní ověření
j Vysvětlit podstatu Private label v rámci podpory prodeje charakterizovat její postavení na trhu Ústní ověření
k Vysvětlit podstatu komunikace s oddělením prodeje velkoobchodu k zajištění optimalizace nákupů daného sortimentu Ústní ověření
l Vyjmenovat klíčové aspekty a vlivy (zákonné i tržní), které mohou ovlivnit nákupní cenu zboží Ústní ověření
m Specifikovat kroky při sestavení objednávky zboží u podporovaného dodavatele a zajistit elektronické sdílení dat za využití systému EDI (Electronic Data Interchange) Praktické předvedení a ústní ověření
n Vyjmenovat náležitosti obchodní smlouvy s dodavatelem v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocování a rozbor obchodní činnosti v rámci nákupu zboží a materiálu na sklad dle požadovaných kritérií velkoobchodu a ve stanovených časových intervalech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dodržení vybraných sjednaných obchodních podmínek s dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit finanční analýzu objemu nákupů za dané časové období a specifikovat druh sortimentu zajišťující nejvyšší obrátkovost ve velkoobchodu na základě zpracovaných dat Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit analýzu skladovaného sortimentu v návaznosti na celkový objem prodejů podle Paretova pravidla nebo metodou ABC (80 % na 20 %) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit a zajistit zvýšení kvality dodávek na základě hodnoticího dotazníku zaměstnanců velkoobchodu (tzv. rating) Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit strukturu pravidelných reportů, které mají za cíl zhodnotit kvalitu uskutečněných dodávek od podporovaných dodavatelů Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat a vyhodnotit kvalitu a množství podporovaných dodavatelů v rámci firemní databáze a optimalizovat toto množství pro zajištění nižší nákladovosti firmy (např. menší množství zpracovaných faktur, zjednodušení logistiky, nižší stupeň náročnosti řízení, aj.) Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Sestavování samostatných částí celkových plánů a rozpočtu organizace (plánů nákladů, výnosů, mezd apod.)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat a následně vysvětlit ukazatele finanční analýzy podniku a jejich provázanost Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit zjednodušený rozpočet v rámci nákupní strategie podniku na dané časové období Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat možné kapitálové zdroje k pokrytí nákladů na nákup zboží či k zajištění rozvoje a inovací podniku Ústní ověření
d Zpracovat analýzy rizik plynoucích z různých (možných) využitelných finančních zdrojů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat možné informační zdroje, které vedou k informacím o potencionálních dodavatelích služeb, které velkoobchod může outsourcovat (např. využití služeb pro rozšíření kapacity skladu, elektronizace a automatizace skladu, služby v rámci vzdělání zaměstnanců aj.). Analyzovat a popsat uvedená kritéria výběru u dané firmy Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyhodnotit a zkontrolovat stanovenou výši obchodní přirážky na dané druhy zboží vzhledem k nákladům firmy (např. nákupní cena, mzdové náklady, náklady na skladování, režijní náklady aj.) s cílem dosažení vyšší rentability podniku Praktické předvedení a ústní ověření
g Definovat obecnou podstatu cenové politiky firmy Ústní ověření
h Stanovit doporučenou prodejní cenu vypočítanou z průvodní dokumentace zboží směřující od výrobce (dodavatele) do velkoskladu (výpočet z dodacích listů) Praktické předvedení
i Vyhodnotit nákladovost v rámci skladování zboží, logistiky, četnosti závozů a velikosti dodávek a navrhnout regulační opatření k jejich minimalizaci Praktické předvedení a ústní ověření
j Vysvětlit pozitiva a negativa způsobů možných plateb při nákupu zboží od dodavatele (hotově, na fakturu) Ústní ověření
k Sestavit firemní plán a rozpočet na nové účetní období; Popsat postup sestavení firemního plánu a rozpočtu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Komunikace s dodavateli zboží a materiálů a reprezentace firmy v oblasti nákupu a logistiky na tuzemském a zahraničním trhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat filozofii a cíle podniku podle veřejně dostupných informací a prezentovat zjištěné údaje druhé straně Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit prezentaci nabídky služeb a zboží firmy vycházející z veřejných zdrojů na PC za využití základních kancelářských balíčků (např. Word, Excel, Powerpoint) Praktické předvedení
c Prezentovat podnikatelské příležitosti v rámci velkoobchodu a definovat výhody plynoucí potencionálním dodavatelům v rámci obchodní spolupráce Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a specifikovat charakteristické rysy tuzemského trhu či vybraného zahraničního trhu Ústní ověření
e Navrhnout vhodný způsob komunikace se zástupci nákupních aliancí pro zajištění lepší pozice vyjednávání v rámci nákupu Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést potřebné kroky pro možnou expanzi firmy na zahraniční trh Ústní ověření
g Popsat způsob realizace nabídky a prodeje zahraničního zboží na tuzemském trhu Ústní ověření
h Prezentovat podstatu využití Private label a zdůvodnit výrobcům možné výhody plynoucí při prodeji jejich výrobků pod privátní značkou firmy (např. prodej méně kvalitního zboží, cenově dostupnější zboží, zboží s regionální znalostí a oblíbeností aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
i Vyjmenovat potřebné komunikační kanály k zajištění efektivního přenosu informací mezi podnikem a dodavatelem Ústní ověření
j Vyjmenovat nástroje k využití monitoringu trhu a k analýze konkurence na domácím i zahraničním trhu Ústní ověření
k Prezentovat konkurenční výhodu velkoobchodu plynoucí z diferenciace (logistiky, sortimentu, nabízených služeb aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči v rámci doby přípravy na zkoušku tři úkoly a k nim potřebná data. Uchazeč tyto úkoly zpracuje za využití základního kancelářského balíčku či interního softwarového vybavení firmy:

  1. finanční analýzu - uchazeč vytvoří jednoduchou formu finanční analýzy a definuje jednotlivé ukazatele - likvidita, rentabilita, zadluženost, ukazatel obratu a ukazatel aktivity. Důležitým ukazatelem je stanovení výše cash-flow ve firmě, která je důležitou veličinou schopnosti firmy generovat zisk. Využitá data a informace budou čerpány z veřejně dostupných výročních zpráv - z hlediska časové náročnosti na zhodnocení obratu prodeje a tím závislé návaznosti na jednotlivé objednávky je nutné analyzovat druh sortimentu podle Paretova pravidla (80 % na 20 %) nebo metodou ABC. Uchazeč si vybere, jakou analýzu druhu sortimentu zvolí.
  2. zhodnocení obratu prodeje za dané období a segmentaci skladového zboží ve vztahu k celkovému obratu skladu (využití logistického nástroje)
  3. sestavení rozpočtu vzhledem k zvolenému podnikatelskému záměru firmy - uchazeč vytvoří rozpočet v rámci podnikatelského záměru na dané časové období. Toto téma může být také propojeno se stanoveným rozpočtem na výběr dodavatelů outsourcingových služeb v rámci velkoobchodu. Forma zpracování by měla mít pouze základní charakter kvůli náročnosti na dané zpracování a měla by být úplná z hlediska obsahové stránky.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť Brněnka, spol s r. o.

PRAMEN - BRNĚNKA, spol. s r. o.

Marta Surmanová