Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Obchodní zástupce
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do 28.2.2023
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 1.3.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních principech marketingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat marketing a vysvětlit podnikatelské koncepce Písemné ověření
b Popsat podstatu tržního hospodářství a vymezit podoby trhu Písemné ověření
c Rozčlenit trh podle hledisek segmentace trhu Písemné ověření
d Charakterizovat podstatu distribuce zboží a popsat typy maloobchodních a velkoobchodních jednotek Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Realizace obchodní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat podstatu a význam obchodní činnosti Písemné ověření
b Vyjmenovat kontrolní orgány v oblasti obchodu a vysvětlit jejich kompetence Písemné ověření
c Charakterizovat jednotlivé funkce obchodu Písemné ověření
d Vysvětlit principy fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů Ústní ověření
e Popsat a předvést zásady skladování zboží podle sortimentních skupin Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit a předvést principy fungování systému EAN Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyjmenovat, popsat a předvést metody průzkumu spotřebitelské poptávky Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat a předvést metody zvyšování obratu při obchodní činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyplňování a příprava obchodní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní obchodní dokumentaci spojenou se zakázkou a přiřadit ji k jednotlivým fázím zakázky Písemné ověření
b Vyplnit prodejní dokumentaci spojenou s objednávkou Praktické předvedení
c Předložit návrh vypracované obchodní smlouvy o prodeji zboží zákazníkovi Praktické předvedení
d Orientovat se v platných právních normách pro obchodní podnikání Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat prodejní cenu zboží dodávky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu tržeb za určité období Praktické předvedení a ústní ověření
c Evidovat hotovostní a bezhotovostní platební doklady Praktické předvedení a ústní ověření
d Přijmout hotovost od zákazníka a ověřit platnost bankovek Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyúčtovat platbu od zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
f Orientovat se v právních normách týkajících se elektronické evidence tržeb (EET) Ústní ověření
g Vyjmenovat právní normy týkající se elektronické evidence tržeb (EET) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu spojená s odborným poradenstvím zákazníkovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zatřídit a identifikovat zboží podle sortimentních skupin Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodnou formu předvádění a poskytnutí informací k určitému zboží či službě s ohledem na typ, věk, pohlaví zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést zboží zákazníkovi a informovat zákazníka o vlastnostech zboží, jeho použití a ošetřování Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a předvést přednosti zboží a možnosti substitutu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zodpovědět otázky zákazníka ohledně funkce, provozu či případných problémů při používání zboží Praktické předvedení a ústní ověření
f Senzoricky zkontrolovat a zhodnotit druh a kvalitu zboží při přejímce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Jednání se zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody získávání zákazníka Ústní ověření
b Navrhnout vhodnou formu předvádění a poskytnout informace k určitému zboží či službě s ohledem na typ, věk a pohlaví zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat pravidla úspěšného prodeje při komunikaci se zákazníky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analýza prodeje a trhů a monitoring trhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést analýzu počtu zákazníků Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést analýzu výkyvů prodeje Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést analýzu trhu z pohledu celkového podílu na trhu, podílu
segmentu a relativního podílu na trhu
Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést monitoring značky a monitoring zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat a předvést prezentaci z analýzy prodeje a trhů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Součástí zkoušky dále je:

  • písemný test v délce 45 minut, který zpracuje autorizovaná osoba
  • písemné vyplnění předložených obchodních tiskopisů v délce 15 minut
  • praktický propočet ceny zboží v délce 15 minut
  • praktické předvedení komunikačních dovedností při obchodním jednání v délce 15 minut

 

Specifikaci doporučené literatury ke zkoušce sdělí autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. Z této literatury pak autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce vychází při tvorbě písemného testu.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

 

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

 

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Otázky vycházejí z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu:

Orientace v základních principech marketingu kritéria hodnocení a) – d)

Realizace obchodní činnosti a) – c)

Vyplňování a příprava obchodní dokumentace kritéria hodnocení a), d)

 

Pravidla pro aplikaci písemného vyplnění předložené obchodní dokumentace - skladová karta, paragon, záruční list:

Tiskopisy vycházejí z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu:

- Vyplňování a příprava obchodní dokumentace - kritérium hodnocení b)

Za úspěšné splnění se považuje správné vyplnění základních náležitostí tiskopisů.

 

Pravidla pro praktické předvedení kalkulace ceny:

Kalkulace ceny vychází z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu - odborné způsobilosti: - Kalkulace ceny a manipulace s penězi v rámci obchodní činnosti - kritéria hodnocení a) – e).

Za úspěšné splnění se považuje správný výpočet ceny s ústním komentářem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov

Doma-Morava holding, a. s.

Pramos, spol. s r. o.