Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dotační politice EU a ČR vztahující se k zemědělskému podnikání v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přímé platby, základní principy a požadavky na žadatele u jednotlivých přímých plateb, způsoby podání žádosti, vyhledat dotační program a jeho pravidla na internetu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat Program rozvoje venkova (PRV), jeho jednotlivé části, základní principy a požadavky na žadatele, způsoby podání žádosti o dotaci v rámci PRV, popsat zpracování žádosti a souvisejících dokumentů, vyhledat dotační program a jeho pravidla na internetu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat další typy dotačních podpor souvisejících se zemědělstvím, zejména národní podpory; vyhledat dotační program a jeho pravidla na internetu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zjistit u konkrétního žadatele možnost čerpání dotací, určit vhodné dotační tituly, stanovit možnou výši příslušné dotace a určit závazky pro žadatele, které z toho vyplynou, vyplnit žádost o dotaci Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Posuzování podmínek kontrol podmíněnosti s důrazem na welfare zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat význam a základní princip kontrol podmíněnosti v živočišné výrobě, vyjmenovat kontrolní instituce, vysvětlit základní principy a postupy vlastních kontrolních úkonů, vysvětlit vztah kontrol podmíněnosti a národních kontrol legislativních požadavků (vysvětlit rozdíl v rozsahu kontrol, způsobu výběru subjektů ke kontrole, způsobu vyhodnocení kontrol a dopadů porušení) Ústní ověření
b Popsat přehled aktuálně platných požadavků podmíněnosti (Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor) týkajících se chovu hospodářských zvířat v jednotlivých oblastech (krmivářství, označování a evidence hospodářských zvířat, veterinární péče a zejména welfare hospodářských zvířat, tj. povinné požadavky na hospodaření PPH 4 - 9, 11,12 a 13 Ústní ověření
c Vysvětlit změnu sankčního systému uplatňujícího se od roku 2017 vzhledem k předchozímu období, popsat způsob posuzování porušení povinných požadavků na hospodaření s ohledem na rozsah, závažnost a trvalost porušení požadavku Ústní ověření
d Posoudit na modelové situaci konkrétní nedodržení legislativy v živočišné výrobě z hlediska standardů welfare zvířat, zhodnotit dopady a navrhnout nápravná opatření při tomto nedodržení legislativy Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit na modelové situaci konkrétní nedodržení legislativy v živočišné výrobě z hlediska povinných požadavků na hospodaření, zhodnotit dopady a navrhnout nápravná opatření při tomto nedodržení legislativy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Popis omezujících podmínek hospodaření v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat nitrátovou směrnici a aktuální národní akční plán a jeho opatření na konkrétním zadaném modelovém případu Ústní ověření
b Popsat zásady směrnic EU a národní legislativy v platných zněních týkajících se technických požadavků na stavby pro hospodářská zvířata a minimálních standardů pro ochranu jednotlivých druhů hospodářských zvířat Ústní ověření
c Popsat nařízení týkající se opatření pro omezení a oznamování chorob Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Práce s databázemi a informačními systémy v oblasti evidence zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat význam dostupných databází a informačních systémů s důrazem na evidenci zvířat a další součásti na portálu farmáře Ústní ověření
b Charakterizovat povinné údaje v záznamech vedených v živočišné výrobě, uvést zásady a význam evidence u jednotlivých druhů hospodářských zvířat Ústní ověření
c Vyhodnotit aktuální stav v oblasti evidence a archivace údajů o hospodářských zvířatech v příslušném chovu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Prezentace projektu v živočišné výrobě a jeho obhajoba

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat projekt na téma zadané autorizovanou osobou, který je založen na řešení praktického poradenského úkolu v živočišné výrobě Praktické předvedení
b Obhájit řešení navržená v projektu Ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Posuzování techniky a technologie krmení a ustájení a navrhování opatření v chovech hospodářských zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat různé systémy ustájení a technologie krmení a napájení pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat, charakterizovat způsoby odklizení, uskladnění, likvidace či využití výkalů zvířat Ústní ověření
b Zhodnotit současný systém ustájení a navrhnout vhodné technologie pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat v zemědělském podniku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypočítat a zhodnotit obrat stáda zadaného chovu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit působení mikroklimatu na užitkovost a zdravotní stav zvířat Ústní ověření
e Popsat situaci daného podniku v prognózování stresů vyplývajících z nevhodných podmínek chovného prostředí, navrhnout perspektivní zootechnická, technologická a manažerská opatření Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit působení jednotlivých systémů ustájení na produkční ukazatele, ekonomiku chovu a welfare Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Posuzování plemenářské práce v chovech hospodářských zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit aktuální situaci plemenářské práce podle předložených dat konkrétního stáda, popsat a charakterizovat vyskytující se problémy, stanovit vhodné způsoby nápravy zjištěných nedostatků Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit náklady spojené s plemenářskou prací v konkrétním chovu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zanalyzovat genetickou hodnotu a provést výběr vhodných plemeníků pro zadané stádo z hlediska chovného cíle a ekonomické efektivnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit připařovací plán pro zadané stádo Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat hybridizační program v chovu prasat a metody plemenitby využívané při tvorbě finálního hybrida prasat Ústní ověření
f Popsat systém kontroly užitkovosti u jednotlivých druhů hospodářských zvířat Ústní ověření
g Popsat výběr plemeníků z hlediska chovného cíle a ekonomické efektivnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení výživy a krmení v chovech hospodářských zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé živiny a vysvětlit jejich význam v krmných dávkách pro jednotlivé druhy a kategorie hospodářských zvířat Ústní ověření
b Charakterizovat krmiva pro jednotlivé druhy a kategorie hospodářských zvířat, popsat zásady pro jejich zakládání, skladování a zkrmování Ústní ověření
c Zhodnotit úroveň výživy a techniky krmení, zhodnotit základní nedostatky a chyby v konkrétním chovu a navrhnout zlepšující opatření Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout krmnou dávku pro zadaný druh a kategorii hospodářských zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
e Zanalyzovat náklady spojené s výživou a krmením z hlediska rentability finální produkce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace ve zhodnocování produkce v chovech hospodářských zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat současný vývoj a stavy základních druhů hospodářských zvířat chovaných v České republice Ústní ověření
b Provést kalkulaci rentability produkce hlavních komodit živočišné výroby v daném podniku, orientovat se v nákupních a realizačních cenách mléka, masa a dalších produktů Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat způsoby zpeněžování jatečných zvířat a vyjmenovat faktory ovlivňující optimální realizaci, popsat zásady systému SEUROP s ohledem na druh a kategorie hospodářských zvířat Ústní ověření
d Popsat možnosti uplatnění jatečné produkce, možnosti odbytu živočišných produktů Ústní ověření
e Charakterizovat nákladové a výnosové položky u jednotlivých komodit živočišné výroby a popsat faktory ovlivňující rentabilitu jejich produkce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Posuzování reprodukce a péče o zdraví hospodářských zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy používání a význam standardních ukazatelů reprodukce u jednotlivých druhů hospodářských zvířat Ústní ověření
b Posoudit reprodukční ukazatele v konkrétním chovu a navrhnout opatření k jejich zlepšení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat aktuální zdravotní a nákazovou situaci v chovech hospodářských zvířat Ústní ověření
d Charakterizovat významné choroby pro zadaný druh zvířat, uvést vhodná preventivní opatření Ústní ověření
e Posoudit zdravotní stav zvířat v konkrétním chovu a navrhnout případná nápravná opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Pro ověření schopnosti uchazeče provozovat poradenskou činnost budou kompetence ověřovány nejen ve zkušební místnosti, ale také přímo v zemědělském závodě zaměřeném na živočišnou výrobu. Při vstupu do chovu musí uchazeč respektovat požadavky veterinárních předpisů daného podniku.

 

Součástí zkoušky je prezentace a obhajoba projektu (kompetence: Prezentace projektu v živočišné výrobě a jeho obhajoba). Téma projektu zadá autorizovaná osoba nejpozději do 10 dnů od přihlášení uchazeče ke zkoušce. Projekt je založen na řešení praktického poradenského úkolu v živočišné výrobě, např. doporučení zootechnických opatření pro zvýšení užitkovosti, dodržování welfare, opatření vedoucí k zvýšení rentability chovu, podání žádosti o dotaci apod. Uchazeč zpracuje projekt před vykonáním zkoušky a odevzdá ho nejpozději 10 dnů před termínem zkoušky. Pro zpracování projektu se doporučuje tato struktura: název projektu, základní informace o projektu, cíl projektu, vlastní práce, doporučení pro praxi, závěr. Minimální rozsah projektu je 10 stran formátu A4, formu jeho předání (písemně, elektronicky) určuje autorizovaná osoba.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Institut vzdělávání v zemědělství, o. p. s.