Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Hospodyně v domácnosti
Platnost standardu: Od 5.2.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace práce a systém úklidu v domácnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady pravidel rychlého úklidu Ústní ověření
b Charakterizovat denní, týdenní a generální úklid s ohledem na požadavky klienta a popsat způsoby údržby jednotlivých místností Písemné a ústní ověření
c Identifikovat a vysvětlit barevné kódování úklidových pomůcek (barevný program) Písemné a ústní ověření
d Zvolit a vysvětlit nadstandardní práce v domácnosti (např. úklid a údržba lednic a mrazniček, stlaní a převlékání postelí, vyčištění kávovaru, úklid uvnitř skříní atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správné manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit zásady správné údržby a bezpečného uložení pomůcek Písemné a ústní ověření
c Zvolit vhodné chemické a dezinfekční přípravky a nadávkovat je podle zadání oblasti úklidu, četnosti úklidu a případných speciálních požadavků klienta a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba vhodných pomůcek a přístrojů k úklidu, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky pro úklid domácnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné pomůcky BOZP při práci v domácnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obecně údržbu úklidových pomůcek a strojů Ústní ověření
d Vysvětlit a předvést manipulaci s elektrickým zařízením včetně pojistek, a to ve vztahu k nebezpečí úrazu elektrickým proudem, předvést čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek) Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost zásad první pomoci při otravách chemickými látkami, poleptání a popálení kůže, poranění kůže, potřísnění očí Písemné ověření
f Předvést správné techniky provedení prací v domácnosti, aby se předešlo zdravotním problémům v oblasti zad, beder, horních a dolních končetin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Identifikace základních materiálů a volba vhodných technologických postupů pro údržbu podlah, nábytku a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat materiály připravené v místě zkoušky a vybrat vhodné chemické prostředky pro pravidelnou údržbu nebo k odstranění větších nečistot Ústní ověření
b Zvolit správný technologický postup při údržbě podlah, nábytku a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a předvést správnou údržbu kůže, koženky a kovových částí vybavení domácnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění úklidu sociálních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést úklid toalety Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést úklid umyvadla a sprchového koutu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčistit a ošetřit kliky, baterie, světelné zdroje, zrcadla, parapety a topení Praktické předvedení a ústní ověření
d Uklidit obklady a umýt a vyleštit zrcadlové a skleněné plochy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba podlahových ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Setřít podlahové plochy nasucho, namokro a navlhko Praktické předvedení a ústní ověření
b Mopovat různými mopy, popsat způsoby mopování v různých prostorách vč. odstraňování lokálních znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysát kobercové plochy Praktické předvedení a ústní ověření
d Identifikovat a odstranit skvrny z textilií a koberců Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyčistit schodiště, včetně soklů, lišt, spodní a boční strany, podstupnic a podesty schodiště, včetně výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba nábytku a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést běžnou údržbu nábytku - nasucho nebo namokro, včetně výběru vhodných pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Navoskovat a naleštit dřevěné povrchy nábytku a zařízení, včetně výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění čištění a údržby kuchyňských a jídelních prostor

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčistit a provést údržbu varných ploch a pracovních desek v kuchyni, včetně výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyčistit a provést údržbu trub včetně mikrovlnných, varných konvic a digestoří, včetně výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění praní a žehlení prádla v domácnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat nejběžnější druhy tkanin podle použitého druhu vlákna a popsat jeho způsoby údržby (praní, sušení, chemické čištění) Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost označení etiket na oděvech Písemné ověření
c Vysvětlit a předvést žehlení různých druhů látek (samet, manšestr, krajky, len, metalické materiály, polyester, pletené oděvy), včetně použití pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a předvést správný technologický postup při žehlení košil a sak Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit a předvést správný technologický postup při žehlení kalhot a oděvů se zipem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba domácích spotřebičů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy vysavačů, včetně příslušenství a vysvětlit možnosti jejich užívání Písemné ověření
b Předvést obsluhu vysavače a vysvětlit způsob údržby Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat typy žehlicích přístrojů, včetně jejich způsobu použití a údržby Ústní ověření
d Předvést a vysvětlit obsluhu a údržbu myčky nádobí, včetně dávkování přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat druhy praček a sušiček prádla, jejich údržbu a způsoby používání, včetně dávkování pracích prášků a aviváží Písemné ověření
f Předvést obsluhu pračky a sušičky prádla, včetně dávkování pracích prášků a avivází Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikování základů psychologie pro hospodyně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správného chování hospodyně při výkonu její práce, včetně prokázání znalosti postavení hospodyně ve vztahu k soukromí klientů Písemné ověření
b Popsat způsoby jednání s klientem i jeho rodinnými příslušníky s důrazem na diskrétnost Písemné ověření
c Popsat, jak předcházet konfliktům a navrhnout způsob řešení již vzniklého konfliktu Písemné ověření
d Charakterizovat základní principy hygieny a osobního vystupování při práci v domácnosti Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě hospodyně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost získání živnostenského oprávnění pro výkon práce hospodyně v domácnosti Písemné ověření
b Prokázat znalost obsahu smlouvy mezi klientem a hospodyní (pojištění odpovědnosti za škodu) Písemné ověření
c Prokázat znalost v povinnostech OSVČ při výkonu práce hospodyně Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Hodnocení bude zaměřeno na dodržení technologických postupů, na zručnost při provádění úkonů a na výslednou kvalitu práce.

Zkouška se může skládat ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické. Uchazeči budou zadány činnosti, které jsou obsahem této profesní kvalifikace, jejichž splnění realizuje. Konkrétní úkoly a jejich rozsah určí autorizovaná osoba.

Při posuzování kvality autorizovaná osoba klade důraz na kvalitu provedené práce, dodržení požadavků zadání a pokynů výrobců chemických prostředků a úklidových pomůcek.

 

Při ověřování odborných způsobilostí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

 

U způsobu ověření "písemné ověření" a "písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba pro písemné ověření připraví test formou uzavřených otázek, kdy uchazeč bude zaškrtávat ze tří možných odpovědí jednu správnou odpověď. Ke každému kritériu připraví autorizovaná osoba minimálně 3 otázky tak, aby byla schopna vygenerovat minimálně 5 variant testů. Test bude sestaven tak, aby ke každému kritériu, u něhož standard předepisuje písemné ověření, byly v testu minimálně 2 otázky. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek k danému kritériu.

 

Pro ověření odborné kompetence Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami, kritérium c) autorizovaná osoba připraví minimálně 10 kartiček s uvedením různých prostředí s různými druhy povrchů. Uchazeč si vylosuje 1 kartičku a podle zadání si vybere z připravených chemických a dezinfekčních přípravků nejvhodnější chemikálii a zdůvodní výběr. Pokud si vybere koncentrovaný prostředek, provede správné naředění. Na kartičkách budou varianty z možností prostředí a povrchů. Možnosti prostředí: koupelna, toaleta, kuchyň, schodiště, bazén. Možnosti druhů povrchů – keramické obklady, mramor, linoleum, plovoucí podlaha, dřevěná podlaha, marmoleum, leštěná žula, svinutá dlažba.

Při ověření odborné kompetence Volba vhodných pomůcek a přístrojů k úklidu, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kritérium f) se při zkoušce ověřuje správná technika při vytírání podlahy, při vysávání podlahy, při zvedání vysavače, práce s oprašovadlem a při žehlení.

 

Ověření odborné kompetence Údržba podlahových ploch, kritérium a) bude prakticky předevdeno minimálně na 15 m2 podlahové plochy.

 

Ověření odborné kompetence Údržba nábytku a zařízení bude prakticky předvedeno minimálně na 3m2 plochy nábytku a zařízení.

 

Pro ověření odborné kompetence Provádění praní a žehlení prádla v domácnosti, kritérium a) autorizovaná osoba připraví minimálně 6 různých druhů tkanin (bavlnu, len, hedvábí, silon, manšestr, vlna), které pro splnění odborné kompetence uchazeč rozpozná a popíše způsoby údržby jednotlivých tkanin.

 

Pro ověření odborné kompetence Obsluha a údržba domácích spotřebičů, kritérium a) autorizovaná osoba připraví minimálně 3 druhy vysavačů (podlahové suché vysavače, vysavače s vodním filtrem a cyklonové vysavače). U kritéria b) autorizovaná osoba určí jeden druh vysavače, na základě kterého uchazeč splní dané kritérium.

 

Pro ověření odborné kompetence Aplikování základů psychologie pro hospodyně, kritérium c) budou v písemném testu popsány 3 různé situace, které by mohly vést ke konfliktu s klientem, uchazeč popíše nebo zaškrtne vhodný návrh řešení. (Příklady situací: klient upozorní na šmouhu na podlaze, která je právě vytřena; při příchodu do rodiny se minete s klientem, který odchází s cizí ženou, klientka na vás začne křičet, že nemůže najít své zlaté naušnice, atd.).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Domestica, s. r. o.

Irena Bartoňová Pálková IP managering

Hospodyňky, s. r. o.

IVPD, s. r. o.